A.S.C./A.V.S.V.

Amsterdamse studentenvereniging
(Doorverwezen vanaf ASC/AVSV)

Het Amsterdamsch Studenten Corps/Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging of kortweg A.S.C./A.V.S.V. is een studentenvereniging in Amsterdam. Ze is met circa 2.700 leden (2019) de grootste studentenvereniging van Nederland. Het A.S.C./A.V.S.V. is, als erkend studentencorps, lid van de Algemene Senaten Vergadering.

A.S.C./A.V.S.V.
A.S.C./A.V.S.V.
A.S.C./A.V.S.V.
Amsterdamsch Studenten Corps / Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
Type Studentenvereniging
Plaats Amsterdam
Instelling Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam
Locatie Warmoesstraat 153
Oprichting 1851
Opgeheven 1940-1945
Ledental ca. 2.700 (2021)
Motto Honestum Petimus Usque (ASC), Ardeat Vita (AVSV)
Website https://www.asc-avsv.nl/
Sociëteit N.I.A. aan de Warmoesstraat

Geschiedenis Bewerken

Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.) Bewerken

Op 15 mei 1851 besloten verscheidene groensenaten tot samenwerking, waaronder de in 1818 opgerichte groensenaat Ne Praeter Modum (vertaald uit het Latijn: Niet over de schreef). Zij hieven zichzelf op en vormden de Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium (I.S.S.A.), vertaald uit het Latijn: de zeer illustere senaat van studenten uit Amsterdam, als bestuur van een nieuwe studentenvereniging, het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.) onder de zinspreuk Honestum Petimus Usque (vertaald uit het Latijn: Onafgebroken zoeken wij het eervolle). Als sociëteit diende het op 11 november 1841 opgerichte Nos Iungit Amicitia (N.I.A.), vertaald uit het Latijn: Ons verbindt de vriendschap. De meeste studenten, doorgaans uit gegoede kringen, waren lid. Diversificatie van de opleiding en maatschappelijke veranderingen leidden na 1877 tot een stijging van het aantal studenten uit niet-traditionele kringen.

Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.V.S.V.) Bewerken

Aan de Amsterdamse universiteit verschijnen de eerste studerende vrouwen in 1881. Een drietal van hen richt in 1892 de vereniging Dicendo Discentes Discimus op, (D.D.D.) (vertaald uit het Latijn: Wij die leren, leren door te spreken). Dit was weer de voorloper van de in 1902 (aanvankelijk als Utile Dulce (vertaald uit het Latijn: (het) nuttig(e) en zoet(e))), opgerichte Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.V.S.V.) onder de zinspreuk: Ardeat Vita (vertaald uit het Latijn: Branden't Leven of Bruisend Leven).

Eerste fusie Bewerken

Het A.V.S.V. fuseerde in 1903 met het A.S.C. Dit resulteerde in een landelijke primeur: een gemengd corps en een dame in een studentensenaat. Hierom werd sinds 1903 het A.S.C. niet langer door de andere corpora (de latere Algemene Senaten Vergadering) erkend. Ideaal was de verhouding tussen het A.S.C. en de A.V.S.V. overigens niet. Het veroorzaakte regelmatig verwijderingen en weer toenaderingen. Zo zouden de dames van de A.V.S.V. in 1906 een fusie met het VU-corps (tegenwoordig L.A.N.X.) hebben onderzocht. Dit zou echter door het VU-corps van de hand zijn gewezen. In 1912 maakten de dames en heren studenten de fusie weer ongedaan. In 1913 was ook de aanvankelijke verwijdering met de overige corpora voorbij en werd het A.S.C weer erkend door - en trad het A.S.C. toe tot - de A.S.V.

Tweede fusie Bewerken

In 1945 werden de verenigingen heropgericht, nadat zij zichzelf in 1941 hadden ontbonden als protest tegen de uitsluiting van Joodse leden. Maatschappelijke ontwikkelingen leidden in de jaren na 1970 tot een dieptepunt in de belangstelling voor het verenigingsleven. Dit deed zich vooral gevoelen in de penibele financiële situatie waarin vooral het A.S.C. terecht was gekomen. In 1971 trokken de heren – vrijwel berooid – bij de dames in. Later in datzelfde jaar volgde de definitieve fusie van A.S.C. en A.V.S.V. tot het A.S.C./A.V.S.V. De sociëteit werd gemengd en VU- en HBO-studenten konden ook lid worden. Een aantal sub-verenigingen maakten zich los van het A.S.C./A.V.S.V.

Cultuuromslag Bewerken

In 2021 kwam aan het licht dat tijdens ontgroeningen buitensporig veel geweld werd toegepast.[1] Het bestuur besloot tot een cultuuromslag. Dat die nog niet geslaagd was, bleek in 2022, toen ophef ontstond over seksistische uitlatingen van enkele mannelijke leden, waaronder bestuurleden, tijdens het lustrumdiner van de mannelijke leden van de vereniging.[2][3] De vrouwelijke leden aten apart. Naar aanleiding daarvan trad de rector van de Senaat, Heleen Vos, af.[4]

Bestuurlijke organen Bewerken

De Senaat: Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium (I.S.S.A.) Bewerken

 
Den I.S.S.A. anno 1883 met Frederik van Eeden, staand midden, als lid van den I.S.S.A.

Tekenend voor het A.S.C./A.V.S.V. is dat de Senaat of 'den I.S.S.A.' altijd bestaat uit drie dames en drie heren, afwisselend voorgezeten door een man en een vrouw. De senaat bestaat uit een: Rector, Ab actis, Quaestor Primus, Quaestor Secundus, Assessor Primus en Assessor Secundus. De eerste vrouwelijk rector werd benoemd in 1982; dat was tevens het jaar dat de I.S.S.A. besloot een steeds grotere toeloop van nieuwe leden op te vangen door de oprichting van een nieuw meisjesdispuut en het instellen van een loting.

De Senaatscommissie voor het Novitiaat, de commissie Ne Praeter Modum (N.P.M.) Bewerken

Het feit dat het Athenaeum Illustre niet het jus promovendi (het recht om promoties te verlenen) had, en dat men naar de universiteit moest voor zijn examens, deed zijn invloed ook in het studentenleven gelden. Voor 1818 wenste men aan de universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen, waar men groensenaten kende, de Amsterdammers, die door toetreding tot een dispuut 'oud-student' werden, niet op gelijke voet met de eigen studenten te behandelen, tenzij zij zich onderwierpen aan hún groentijd. Hierop besloot men een eigen groensenaat op te richten, om zo de mogelijkheid te creëren dat Leiden, Utrecht en Groningen, door erkenning van deze groensenaat, de daar aankomende Amsterdamse, reeds ontgroende studenten als veterani zouden beschouwen, die hun ontgroening reeds aan het Athenaeum Illustre hadden doorgebracht.

Zo zag in 1818 de groensenaat "Ne Praeter Modum" het licht. Hierin verenigden zich de meeste disputen onder één vertegenwoordigend orgaan, althans, voor kwesties die niet de interne dispuutzaken betroffen. De erkenning bij de groensenaten en senaten van de studentencorpora der universiteiten verliep bepaald niet makkelijk en snel, omdat het Athenaeum Illustre en de Universiteit geen gelijk niveau hadden en men het studentenleven aan de beide instellingen ook niet als gelijkwaardig kon beschouwen. Bovendien maakte de usurpatiepoging van het "Collegium omnio" te Leiden dat de verhouding tussen Leiden enerzijds en Groningen en Utrecht anderzijds zeer slecht werd. De Leidse machtswellust en grootheidswaanzin leidde ook tot een conflict tussen Leiden en Amsterdam, waardoor de Amsterdammers in Leiden in 1824 zó onvriendelijk bejegend werden, dat men naar een compromis moest zoeken, hetgeen vanaf 1826 de verhouding weer geleidelijk verbeterde. Toch zou het nog een tiental jaren duren voordat dit structureel zou verbeteren en studenten uit Amsterdam ook in Leiden zonder voorbehoud werden erkend als studiosos.

Thans is de N.P.M. de Senaatscommissie voor het Novitiaat. De N.P.M. bestaat uit gewaardeerde leden van het corps en organiseert de Kennismakingstijd voor aspirant-leden van het A.S.C./A.V.S.V., waarmee het de brug is tussen het aspirant-lid en het corps.

Sociëteit Bewerken

Sociëteit Nos Iungit Amicitia (vertaald uit het Latijn: Vriendschap verbindt ons), opgericht op 11 november 1841, is thans gevestigd aan de Warmoesstraat 153-157 in Amsterdam. In 1994 is het huidige pand (een voormalige drukkerij) tezamen met de omringende huizen aangekocht, nadat de toenmalige zetel in "Het Gulden Huys" aan de Raamgracht 6-8 te klein was geworden.

Sociëteitsbestuur 'de Commissie' Bewerken

De Sociëteit wordt geleid door acht leden van de vereniging die samen het Sociëteitsbestuur, 'de Commissie', vormen.

De Commissie bestaat uit een; Praeses, Ab actis, Quaestor I, Quaestor II, Commissaris Exploitatie, Commissaris Bar, Commissaris van het Consumabel en Commissaris Gebouw.

 
Pand aan de Herengracht 505 in Amsterdam

Lijst van locaties van de Sociëteit Bewerken

A.S.C.

 • 1841 - 1845 De Karseboom in de Kalverstraat
 • 1845 - 1847 onbekend
 • 1847 - ? het Pools koffiehuis in de Kalverstraat
 • 1880 - 1893 het Vosje aan het Rokin
 • 1893 - ? onbekend pand, Heiligeweg
 • 1895 - ? Honestum Petimus Usque, een “tegen”-sociëteit, opgericht 1895, in de bar van Hotel Americain
 • 1897 - ? De Kuil in Café Hofbräu in de Warmoesstraat, vlak daarna in Brinkman in de Kalverstraat
 • 1898 - 1905 De Kroon aan het Rembrandtplein (Varia - Een commissaris van het Sociëteitsbestuur, 'de Commissie', stak tijdens een iets te uitbundig feest zijn cello in brand, wat voor overige leden de aanzet was om ook de rest van het meubilair op het vuur te gooien)
 • 1905 - 1906 De Roode Leeuw aan de Vijgendam
 • 1906 - 1915 voormalig Café Monopole aan de Heiligeweg
 • 1915 - 1920 gebouw Eensgezindheid aan het Spui
 • 1920 - 1926 het gebouw van de Academie van Bouwkunst aan de Marnixstraat
 • 1926 - 1967 Sarphatistraat 3
 • 1967 - 1972 Lido.[5] (thans een vestiging van Holland Casino)

A.V.S.V.

A.S.C./A.V.S.V.

 • 1971 - 1993 Raamgracht 6-8
 • 1994 - Heden Warmoesstraat 153

Disputen Bewerken

De vereniging werkt met een disputensysteem, waarin (praktisch alle) leden zijn georganiseerd. In vergelijking tot de andere corpora is een dispuut direct een bestendig verticaal verband met (soms) lange en rijke historie en eigen mores. Dit wijkt af van de meeste overige corporale verenigingen in Nederland, die veelal jaarclubs en huizen hebben als belangrijkste sub-verbanden. Op dit moment telt het A.S.C./A.V.S.V. 38 disputen, hiervan zijn er 19 herendisputen en 19 damesdisputen. Na de fusie van 1971 ontstonden enkele disputen met mannelijke en vrouwelijke leden. Het tij voor dergelijke 'gemengde' disputen is echter gekeerd: in 2001 hief het laatste nog bestaande gemengde dispuut zichzelf op.

Sommige disputen zijn meer dan honderd jaar oud, terwijl anderen pas enkele jaren bestaan. De oudste disputen, waarvan de meeste al zijn opgericht vóór de oprichting van het A.S.C., waren zogeheten 'vakdisputen'; hier draaide het niet om gezelligheid maar om het bediscussiëren ('disputeren') van wetenschappelijke en literaire onderwerpen. In 2006 is het laatste vakdispuut binnen het A.S.C./A.V.S.V. opgeheven. Het vakdispuut Westersch Litterarisch Gezelschap V.N.I.C.A., opgericht vóór de oprichting van het A.S.C., bestaat nog wel maar is niet meer aan het A.S.C./A.V.S.V. verbonden.

Een dispuut heeft doorgaans een bestuur of presidium met drie of vier leden, met een voorzitter of praeses, een penningmeester, quaestor of thesaurier, een secretaris of ab actis en eventueel een assessor of vice-praeses.

Herendisputen Bewerken

 • Litterarisch Dispuutgezelschap Bestendige Eendracht En Trouwe Samenwerking | B.E.E.T.S. (1879)
 • Vrij Dispuutgezelschap Opgericht Door Oud Leerlingen Ener Hogereburgerschool | O.D.O.L.E.H. (1890)
 • Letterkundig Dispuutgezelschap Honesto Et Bono Excellamus | H.E.B.E. (1901)
 • Vrij Dispuutgezelschap Vriendschap In Alle Tijden Onze Roeping | V.I.A.T.O.R. (1903)
 • Vrij Dispuutgezelschap Honestas Et Rata Amicitia | H.E.R.A. (1905)
 • Vrij Dispuutgezelschap Velle Idem Vinculum Amicitiae Tenacissimum | .V.I.V.A.T. (1908)
 • Vrij Dispuutgezelschap T.H.A.L.I.A. (1913 en 1946)
 • Sociëtas Studiosorum V.E.S.T.A. (1917, in 1976 toegetreden tot A.S.C./A.V.S.V.)
 • Amsterdamsch Dispuutgezelschap Dii Immortales Decus Offerant | D.I.D.O. (1919)
 • Het Dispuutgezelschap M.A.R.N.I.X. (1941 en 1981)
 • Dispuutgezelschap Stella Illa Resplendeat In Unione Studiosorum | S.I.R.I.U.S. (1941)
 • Klassiek Dispuutgezelschap/Sodalicivm Classicivm H.O.M.E.R.V.S. (1941)
 • Amsterdamsch Studenten Dispuutgezelschap Amicitiam Et Gaudium Scientiae | A.E.G.I.S. (1941 en 1978)
 • Dispuutgezelschap Offirmamvs Sodalicio Incedere Receptvm Inscientes Sordidvm | O.S.I.R.I.S. (1941)
 • Vrij Dispuutgezelschap A.E.N.E.A.S. (1946)
 • Het Algemeen Dispuut Amicitia Tenet Omnia Membra Optima Societate | A.T.O.M.O.S. (1957)
 • Het Doorluchtige Dispuutgezelschap Beaufort (1984)
 • Vrij Ranzig Dispuutgezelschap Observantiae Rectitudo Electissima Sinceritas Talthybli Evigilo Splendeo | O.R.E.S.T.E.S. (1985)
 • Vrij Corporaal Dispuutgezelschap Elysium Novum Erit Reapse Gaudentibus Iunctis Amicitia | E.N.E.R.G.I.A. (1958 en heropgericht in 2020, sinds 2022 weer een officieel Dispuut met drie jaarlagen)

Damesdisputen Bewerken

 • Dispuutgezelschap Nos Iungit Semperque Iunget Tenacissima Amicitia | N.I.S.I.T.A. (1912 en heropgericht in 2020, sinds 2022 weer een officieel Dispuut met drie jaarlagen)
 • Dispuutgezelschap Per Amicitiam Nostram Nymphai Itomen Kaj Hegesometa | P.A.N.I.K.H. (1916)
 • Dispuutgezelschap K.E.W.A.J.A.M. (1918, heropgericht in 1978 en wederom heropgericht in 2020, sinds 2022 weer een officieel Dispuut met drie jaarlagen)
 • Dispuutgezelschap Discordia Iungit Semper | D.I.S. (1919 en 1981)
 • Dispuutgezelschap STORIA (1930, tot 2019 bekend als Dispuutgezelschap B.E.V.E.R.)
 • Verenigd Dispuutgezelschap S.P.H.I.N.X. (1948)
 • Dispuutgezelschap V.I.S.H.N.U. (1948 en 1993)
 • Dispuutgezelschap Pinot (1965, in 1974 toegetreden tot A.S.C./A.V.S.V.)
 • Dispuutgezelschap Lllorien (1969)
 • Dispuutgezelschap Idéfix (1971)
 • Dispuutgezelschap Oktopus (1972, in 1974 mocht Oktopus zich officieel een "Dispuut" noemen)
 • Audentes Fortuna Iuvat | Audentes (1976)
 • Dispuutgezelschap Per Hospitium Ad Referendum Omnium Sociorum | P.H.A.R.O.S. (1977)
 • Dispuutgezelschap Jonquille (1977)
 • Dispuutgezelschap Futurum In Optima Relatione Erit | F.I.O.R.E. (1978)
 • Dispuutgezelschap Penelope (1978)
 • Dispuutgezelschap Kainoos Anadegomentha Rogthan Almaios Alighia Talassa | K.A.R.A.A.T. (1983)
 • Dispuutgezelschap C.H.E.S.S. (1985)
 • Dispuutgezelschap Tychè (1999)

Subverenigingen Bewerken

P.H.I.L.I.D.O.R. (1878) Schaakvereniging
K.S.S. (1880) Studentenweerbaarheid
A.S.R. Nereus (1885) Roeivereniging
A.S.T.V. Kothurne (1887) Toneelvereniging
A.S.R. H.O.R.S. (1911) Paardrijvereniging
A.S.T. SHOT (1919 en 1946) Tennisvereniging
A.S.R.V. Ascrum (1962) Rugbyvereniging
A.C.G.F. (1994) Golfvereniging
Heilbot (2009) Hengelsportgezelschap
A.S.C.V. (1947) Cricketvereniging
A.C.G.F. (2009) Golfvereniging
Lust (2009) De huisband
Juncto (2009) Juridische subvereniging
Opium (2010) Geneeskundige subvereniging
A.S.J.F. De Gouden Bocht (2012) Jazzformatie
Pactum (2016) Platform voor zowel startende als ervaren ondernemers binnen het corps.
Oma's Soep (2017) Subvereniging met als doel het samenbrengen van jongeren en eenzame ouderen.
Styxxx (2018) Hockeyclub
A.S.P.V. Pavlov (2021) Psychologie subvereniging

Bekende (oud-)leden Bewerken

Externe link Bewerken

Zie de categorie Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.