A.L.S.V. Quintus

(Doorverwezen vanaf ALSV Quintus)

De Algemene Leidse Studentenvereniging Quintus (A.L.S.V. Quintus of Quintus) is een gemengde studentengezelligheidsvereniging in de Nederlandse universiteitsstad Leiden. Quintus behoort tot de grote Leidse studentenverenigingen en is lid van het studentenverbond Aller Heiligen Convent.

Algemene Leidse Studentenvereniging Quintus
Quintus
Sociëteit Quintus aan de Boommarkt
Geschiedenis
Opgericht 18 januari 1979
Structuur
Plaats Leiden
Hoofdkantoor Boommarkt 5
Type Algemene studentenvereniging
Motto Numquam Desperate
Aantal leden ±1400 (2019)[1][2][3]
Aantal werknemers 1 (Chef Bruno)
Media
Website http://www.alsvquintus.nl/
Wapen van Quintus
Muurschildering Raevenzaal

InleidingBewerken

Quintus heeft een grote sociëteit waar het verenigingsleven hoofdzakelijk plaatsvindt. De Sociëteit Quintus is gevestigd in de voormalige telefooncentrale van de Leidse binnenstad gelegen tussen de Boommarkt en Breestraat. Quintus heeft 1700 leden en zo'n 6000 reünisten.

Quintus werkt met een disputensysteem waarin (vrijwel) alle leden zijn georganiseerd. De disputen zijn op hun beurt ook weer verenigingen zodat men naast verenigingslid - normaliter - ook dispuutslid is. Daarnaast zijn er gezelschappen en subverenigingen. Het bestuur wordt ondersteund door een groot aantal commissies met ieder een eigen taak. Verder kent de vereniging verenigingshuizen, dispuutshuizen en gemengde huizen (met Minerva of Augustinus). Er is een grote reünisten-organisatie.

De Vereniging kent een verplichte Kennismakingstijd of Nakennismakingstijd (KMT/NKT) die sinds 2002 niet meer het karakter van een ontgroening heeft en die wordt gevolgd door een kennismakingsperiode (VAP) met de disputen.

Het devies van de vereniging luidt: "pluriformiteit - tolerantie- zelfwerkzaamheid". Bij de oprichting werd de wapenspreuk medio tutissimus ibis van de familie Snouck Hurgronje overgenomen. De sociëteit heeft als wapenspreuk Numquam Desperate. De verenigingskleuren zijn bordeauxrood en goud, de kleuren van de sociëteit azuurblauw en goud. De vereniging heeft een eigen periodiek met de titel Quintessence, de reünistenvereniging een met de titel Antikwariaat.

GeschiedenisBewerken

OprichtingBewerken

Na de EL CID-week van 1978 kwamen enkele leden van L.V.V.S. Augustinus en van LSV Minerva bijeen om met een aantal bestuursleden van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen Leiden en de El Cid-commissie de basis te leggen voor de oprichting van een nieuwe studentenvereniging. Er was dringend behoefte aan een nieuwe studentengezelligheidsvereniging voor de opvang van het groeiend aantal studenten. De nieuwe vereniging diende laagdrempelig te worden en haar leden maximale faciliteiten te bieden tot zelfontplooiing. Het aantal personeelsleden diende daarom beperkt te blijven tot het hoogst noodzakelijke. Daarnaast diende de nieuwe vereniging zo mogelijk een actieve rol te spelen binnen de Leidse samenleving. De brand, gevolgd door de tijdelijke verhuizing van de Sociëteit Eigen Huis van Augustinus in januari 1978, had duidelijk gemaakt dat het mogelijk was in Leiden tijdelijk een nieuwe sociëteit te vinden.[4] De toenmalig abactis van de Commissie voor het Eigen Huis en aansluitend brand/bouwcoördinator zou daardoor de initiator van de oprichting worden. Het was niet de bedoeling om een afsplitsing van een andere vereniging te worden en daarom werd voor een compleet nieuwe structuur gekozen. Er werd gekozen voor de naam Quintus (Latijn voor vijfde) omdat het de vijfde studentengezelligheidsvereniging van Leiden zou worden. De oprichting vond plaats met steun van de Universiteit, de gemeente Leiden en een aantal reünisten van het voormalig Leids Studenten Corps.

Op 18 januari 1979 vond in het Snouck Hurgronjehuis van het Leids Universiteits Fonds aan het Rapenburg de oprichting plaats van de Algemene Leidse Studentenvereniging Quintus. De vereniging was niet alleen toegankelijk voor studenten van de Universiteit Leiden, maar ook voor hbo-studenten, en was daarmee de eerste vereniging in Leiden die dat toestond. De wapenspreuk van de Snouck Hurgronjes: “medio tutissimus ibis”[5] is sindsdien aan Quintus verbonden.

BeginjarenBewerken

 
Hugin en Munin de raven van Wodan

Oprichten bleek iets anders dan daadwerkelijk opbouwen en besturen. Na enige personele wisselingen en strubbelingen kwam er na anderhalve maand uiteindelijk het eerste bestuur dat de feitelijke oprichting in gang zou zetten. In zeer korte tijd moest een volledige verenigingsstructuur worden opgezet, reglementen worden opgesteld en kader worden ingesteld. Tegelijkertijd begon een zoektocht naar een eigen sociëteit en de benodigde financiën.

In tegenstelling tot Minerva en Augustinus, waar jaarclubs waren, werden op Quintus disputen opgericht om het onderscheid tussen ouderejaars en eerstejaars weg te nemen. De disputen vormen een belangrijk opvangsysteem voor de leden en de doelstelling is dat alle leden lid zijn van een dispuut. Disputen kunnen sterk verschillen, in sommige opzichten zijn ze soms juist uitwisselbaar. Aanvankelijk werden bij de oprichting in 1979 gemengde disputen gevormd. Op 4 april werd het eerste en tot op heden oudste Leidse herendispuut Olympus opgericht, gevolgd door het damesdispuut Galopines op 22 april. Dit veroorzaakte behoorlijk wat ophef omdat sommigen meenden dat er binnen Quintus alleen plaats was voor gemengde disputen.

Na de oprichting van de vereniging werd een verenigingswapen ontworpen waarin de raven Hugin en Mugin als symbool werden opgenomen. Hugin en Munin zijn de raven van de Germaanse oppergod Wodan die elke nacht over het land cirkelen om wijsheid te verzamelen. Zij symboliseren de leden van Quintus die elk hun eigen weg gaan maar elke avond terugkeren op Quintus om hun ervaringen en ‘wijsheden’ met elkaar te delen. Vele activiteiten en ruimten op de Sociëteit verwijzen naar de raven, zoals de Raevenzaal, het Raevenuesse (Gala) of de server waar de site op draait: ‘Hugin’.

Eerste sociëteitBewerken

 
Voormalig Katholiek Militair Tehuis Leiden

De eerste sociëteit van Quintus bevond zich op de hoek van de Korte Mare en de Oude Singel in het voormalig Katholiek Militair Tehuis.

Quintus kreeg een structuur met een bestuur (vereniging) en een Commissie Sociëteit Quintus (orde,gebouw en exploitatie). Hierboven kwamen 2 stichtingen. Stichting de Houhamer (gebouw) genoemd naar de gevelstenen in het pand Oude Singel 72 en de Stichting Exploitatie Sociëteit Quintus. Voor de benodigde expertise werden voor deze stichtingsbesturen een aantal experts aangezocht Mr. Hugo Weiland (bankdirecteur), Leen Bijkerk (registeraccountant), Bob C. van Beek (architect), en Ad C. van Noort sr (ondernemer). Naast de toenmalige eigenaar van het militair tehuis (Vereniging ten Behoeve van RK Militairen te Leiden) heeft ook directeur Joos Swinkels van Bavaria een enorme rol gespeeld bij de verwerving en realisatie.

Na de EL CID week van 1979, waarin zich 250 nieuwe leden aanmeldden, kwam het totaal aantal leden op 570. De ALSV maakte een snelle groei door en in 1990 had Quintus ruim 1400 leden. Naar aanleiding van de groei van Quintus wijzigde een standvastige minderheid binnen de Leidse Vereniging Voor Jongeren Augustinus gaandeweg aldaar de koers en veranderde deze vereniging geleidelijk weer in een studentenvereniging, LVVS Augustinus.

Jaren 80 en 90Bewerken

 
Stichting Reünisten Quintus

In 1980 organiseerde het dispuut Olympus in zijn diesweek het eerste Togafeest, Delta het eerste "Delta Playback"en Primus organiseerde het eerste Galabal. Er werden veel ongemengde disputen opgericht. Bij de subverenigingen was ook een verandering waar te nemen: het culturele en creatieve karakter werd vervangen door veelal sportieve subverenigingen. De borrelavonden kregen gestalte. Het originele concept was de 'vroege borrel', later werd de 'late borrel' ingevoerd.

Op 12 oktober 1981 trad Quintus als aspirant-lid toe tot het Aller Heiligen Convent om uiteindelijk in oktober 1986 als eerste niet van huis uit katholieke vereniging volwaardig lid te worden. Quintus nam daar de plaats over van de Augustinus dat zich reeds in 1979 om ideologische redenen, tijdens een woelige verenigingsperiode,[6] hieruit had teruggetrokken. Hierdoor ging Quintus deel uitmaken van een groot landelijk dekkend netwerk van zusterverenigingen. De komst van Quintus werkte als een katalysator voor de activiteiten en verdere groei van het AHC.

De Stichting Reünisten Quintus (SRQ) werd in het leven geroepen om de bloei van de vereniging te bevorderen door de banden tussen de reünisten en de vereniging en de reünisten onderling te verstevigen. In 1982 kwam de eerste almanak uit.

Na de verhuizingBewerken

In de loop der jaren was er gaandeweg een verharding in de vorm van ontgroening in het kennismakingsprogramma geslopen. Door de verkorte studieduur was het aantal ouderejaars in de categorie zevendejaars en ouder aanzienlijk afgenomen en dit werd als voornaamste oorzaak van deze (landelijke) ontwikkeling gezien. Na een twee jaar durende interne discussie werd op 21 maart 2001 besloten de verenigingsontgroening volledig op te heffen en te vervangen door een korte, streng gereglementeerde kennismakingstijd. De disputen bleven wel vrij hun ontgroening te behouden maar ook zij dienden zich aan strikte regels te onderwerpen met als ultieme sanctie: opheffing.

In 2004 werd een ledenraad opgericht om het bestuur beter te kunnen laten anticiperen op wat de leden willen. Dit resulteerde in de vormgeving van het buitenlands lidmaatschap en leverde uiteindelijk het eerste buitenlandse lid op. Het was nooit simpel om Leidenaren en studenten iets samen te laten doen, behalve de individuele contacten op diverse sportverenigingen bleef het bij een buurtborrel of een jaarlijkse kinderpartij. In 2009 werd, ter gelegenheid van het 6e lustrum, eindelijk een goed plan (Museumnnacht Leiden) ten uitvoer gebracht waarmee de besloten studentenvereniging meer in contact kwam met de burgerbevolking, daarna zouden meer initiatieven volgen. In 2010 werd de eerste reünistenlezing gehouden, na 30 jaar van opbouw vonden de eerste separate 'blokborrels' voor reünisten plaats. In 2014 werd de ANBI Stichting Het QuintusFonds opgericht. De werkzaamheden van Het QuintusFonds beogen het algemeen belang te dienen, door het voor leden van de Algemene Leidse Studenten Vereniging Quintus (voor wat betreft onderwijs, wetenschap en cultuur) en niet-leden (voor wat betreft onderwijs en wetenschap) mogelijk te maken maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor dat algemeen belang. In 2018 werd om meer bestuurlijke continuïteit aan te brengen in de organisatie en grootschaliger activiteiten mogelijk te maken de Stichting Lustrum Quintus opgericht. Het 8e lustrum vond plaats op de velden van voetbalvereniging DOCOS en in de aangrenzende 3 Oktoberhal.

SociëteitBewerken

 
Maskerstenen en cartouches Oude Singel 72
 
"De Houhamer": wapen Sociëteit Quintus

Na de oprichting werd aanvankelijk geborreld in “’t Parlement” Nieuwe Rijn 52 en in de “Bierdeghel” een zaaltje in de Vestestraat boven drukkerij ELVE. Doordat Leiden niet langer een garnizoensstad was ontstond er een onverwachte mogelijkheid.[7] Na een korte zoektocht kon het monumentale gebouwencomplex van het voormalig Katholiek Militair Tehuis op de hoek van de Korte Mare en de Oude Singel worden aangekocht en in recordtijd worden omgebouwd tot volwaardige studentensociëteit inclusief mensa. De financiering werd met de nodige vindingrijkheid mogelijk gemaakt door bij de opheffing van de beherende "Vereniging ten Behoeve van de RK Militairen te Leiden" een gefaseerde betaling van de koopsom aan de landelijke centrale af te spreken. De soldaten werden zogezegd vervangen door studenten. Het vaandel van Sint Maarten, de schutspatroon van het militair tehuis zou uiteindelijk worden overgedragen aan het Centraal Museum Utrecht. Het rond 1615 gebouwde huis Oude Singel 72 was het woonhuis van de stadsmetselaar (bouwmeester) Hendrik Cornelisz van Bilderbeeck. De rijk versierde voorgevel in maniëristische vormen is uitgevoerd met een kleine trapgevel, maskerstenen (Mars, Ceres, Venus en Bacchus) en cartouches (DIT IS IN DEN VERGULDEN GECROONDEN HOU HAMER).

Rector-magnificus Kuenen opende de Sociëteit Quintus op 14 juni 1979 met de "Houhamer" als wapenschild en de wapenspreuk “Numquam Desperate” (wanhoop nooit/geef nooit op).

In 1985-1986 vond de tweede grote verbouwing van de sociëteit plaats, ditmaal voor 1,6 miljoen gulden. Alle verdiepingen werden nu bij de sociëteit getrokken. De sociëteit omvatte nu de panden Korte Mare 30-34 en Oude Singel 72 en 72a.

 
Sociëteit Quintus aan de Boommarkt (2012)
 
Raevenzaal

In de loop van de jaren bleken de monumentale woonpanden niet zo geschikt en te klein voor een studentensociëteit. Het enorme gewicht van 1400 leden leidde tot verzakkingen, en het was eigenlijk ondoenlijk en kostbaar om een aantal doorgebroken woonhuizen permanent geschikt te houden voor het intensief en veeleisend gebruik dat de vereniging er aan stelde. Er was behoefte aan een gebouw waar alle leden in terechtkonden met grote zalen en een goede geluidsisolatie. Daarom werd op het laatste moment een 3e zeer kostbare verbouwing afgelast en werd in april 1995 besloten te verhuizen naar de huidige Sociëteit, de voormalige “bombestendige” PTT-telefooncentrale van de Leidse binnenstad, gelegen tussen de Breestraat en de Boommarkt.

Het gebouw werd voorzien van allerlei handige snufjes, waaronder goede geluidsisolatie, zwevende/geventileerde vloeren met daaronder afvoergoten, luchtbehandeling en de op dat moment langste bierleiding – 5 bouwlagen - van Nederland. Na een studentikoze verhuizing opende de Rector Magnificus Prof.dr.L.Leertouwer de nieuwe Sociëteit Quintus op 3 augustus 1996 in het bijzijn van veel leden en oud-leden. Sindsdien viert de Sociëteit haar dies op 3 augustus. Om problemen te voorkomen met een naburige vereniging werd in verband met de toegekende vergunningen de hoofdingang gesitueerd aan de Boommarkt en de bestuursingang aan de Breestraat. Veel ruimtes in het gebouw dragen de naam van plaatsen die in de korte geschiedenis van Quintus belangrijk zijn geweest zoals ’t Snouck, de Bierdeghel, ’t Parlement en de Singelzaal.

Na 10 jaar vond in 2006 de eerste grote interne renovatie en verbouwing plaats van de sociëteitszalen. Automatische biertaps, een computernetwerk, een hypermoderne keuken en elektronisch afsluitbare deuren. In de zomer 2011 vond een grote interne (high tech) verbouwing van de Sociëteit plaats. Bij gelegenheid van het 8e lustrum werd in 2018-2019, na jaren voorbereiding, de entree aan de binnenplaats verplaatst en vergroot, in de kelder kwam een schitterende discozaal, grote garderobe, toiletten en repetitieruimte voor bands; op de begane grond aan de Boommarkt een 2e grote zaal. De geautomatiseerde biertapinstallaties werden vernieuwd en aangesloten op 6 biertanks. De gehele technische installatie en luchtbehandeling werd vervangen en grotendeels op het dak geplaatst waar verder zonnepanelen en warmtewisselaars staan gepland. Boven op de nieuwe ingang werd een groot terras aangelegd.

De huidige sociëteit is anno 2019 in brandveilige compartimenten opgedeeld en telt naast de vele kelders nog vier verdiepingen met op de begane grond aan de Breestraat bestuursruimtes en verder de kleine borrelzaal - de Singelzaal - waar de vroege borrel gehouden wordt, commissies vergaderen en veel afstudeerborrels plaatsvinden en de nieuwe Boommarktzaal. Op de eerste verdieping bevindt zich de grote borrelzaal (de Raevenzaal). Elke maandag- en donderdagavond wordt hier geborreld door de verschillende disputen. Op de tweede verdieping bevinden zich de keuken en het restaurant. Op de derde verdieping bevinden zich de bibliotheek en de commissieruimten waar alle activiteiten worden bedacht.

ArchiefBewerken

Na drie jaar sorteerwerk werd op 9 maart 2012 het verenigingsarchief in bruikleen overgedragen aan het Regionaal Archief Leiden. Het archief van Quintus dateert vanaf de oprichting in 1979 tot 2010 en omvat naast formele stukken over onder meer disputen en bestuurszaken ook clubbladen, fotocollecties en veel affiches. En natuurlijk stukken over de verhuizing, een belangrijk moment in de geschiedenis van de vereniging. Het archief, 21,42 meter en 1391 inventarisnummers groot, is inmiddels door het Regionaal Archief Leiden geïnventariseerd en daarmee toegankelijk voor het algemeen publiek.[8]

Interne verbandenBewerken

CommissiesBewerken

Quintus wordt draaiende gehouden door zo'n 40 commissies bestaande uit vrijwilligers uit de vereniging. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lopende commissies en piekcommissies. Piekcommissies houden zich bezig met het organiseren van activiteiten die slechts eenmaal per jaar voorkomen. Gedurende (een deel van) het jaar werken zij naar die ene piek toe, om vervolgens ontbonden te worden. Het jaar erop wordt de commissie samengesteld uit nieuwe mensen. Lopende commissies draaien het hele jaar door en dienen vooral voor het draaiende houden van de vereniging.

DispuutsstructuurBewerken

Disputen zijn zogenaamde 'verticale' structuren binnen Quintus. Een dispuut heeft ongeveer 30 tot 60 actieve leden uit alle jaren en van verschillende studies, waardoor het eenvoudig is met ouderejaars in contact te komen. De nieuwe leden van een dispuut worden binnen dit dispuut dan een 'jaar'. Iedereen kan en mag een dispuut oprichten maar voordat het officieel een dispuut is moet het uit minimaal tien mensen bestaan. Voordat een dispuut een volwaardig dispuut is wordt het een gezelschap genoemd. Elk dispuut heeft een jaarlijks wisselend bestuur met drie tot vijf leden: Een voorzitter of praeses, een penningmeester, quaestor of thesaurier, een secretaris of ab actis en eventueel een assessor en/of vice-praeses. Ieder dispuut kent diverse commissies en gezelschappen.

 
Wapens van disputen

Elk dispuut heeft een eigen identiteit waardoor ieder lid een eigen invulling kan geven aan het lidmaatschap. Alle disputen borrelen minimaal één keer per week op Quintus, op de eigen borrelavond op maandag of donderdag. Verder vergadert men met elkaar, organiseert men uitjes en heeft elk dispuut gedurende het jaar diverse activiteiten zoals blinddatediners, feesten, debatwedstrijden en sportevenementen. Elk dispuut viert zijn lustrum met activiteiten als een gala of lustrumreis. Ook geven veel disputen bij hun lustrum een almanak uit. Ieder dispuut jaar organiseert elk jaar een grote manifestatie voor de hele vereniging. Dit zijn uiteenlopende activiteiten, zoals het Bierbrouwfestival, Togafeest, Havanna Wet&White, de playbackshow, het hockeytoernooi of de smartlappenstrijd.

In de tijd dat Quintus bestaat zijn er verschillende disputen opgericht. Sommige disputen bestaan al sinds de oprichting van de vereniging, andere zijn recent opgericht. Werden aanvankelijk veel gemengde disputen opgericht, in de loop der jaren zouden nagenoeg alle leden kiezen voor een ongemengd dispuut. Quintus heeft naast de actieve disputen een zeer groot aantal slapende disputen die in veel gevallen nog een goed reünistencontact hebben. Naarmate de disputen langer bestaan worden zij ondersteund door een eigen reünistenorganisatie. De wat oudere disputen hebben zo al gauw totaal zo'n 200 tot 250 reünisten.

Subverenigingen en GezelschappenBewerken

 
Wapens van subverenigingen

De A.L.S.V. Quintus heeft in haar korte geschiedenis een groot aantal initiatieven zien ontstaan, fuseren, zelfstandig worden of verdwijnen. Een belangrijke ontwikkeling is ook een toenemend aantal activiteiten dat het contact met de stad Leiden en de besloten studentenvereniging verbetert zoals de Museumnacht Leiden, de Koningsnacht Leiden en Summerjazz Leiden:

SportverenigingenBewerken

 • Autosport - Quintus Rally en Automobiel Club (Q.R.A.C.) opgericht september 1979 als gezelschap van het dispuut Olympus.
 • Hockey - Aanvankelijk begonnen als open hockey subvereniging Lugdunum Ballorum op het Universitair sportcentrum. Maar uiteindelijk met meerdere Quintus teams actief bij de "Leidse" hockeyverenigingen LHC Roomburg, LSC Alecto en de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club.
 • Roulette en Blackjack - In 1980 opgericht door het dispuut BunBury Circle als "Bunbury Roulette en Blackjackteam" en in 2007 voortgezet door het dispuut Cobra als "Blackjack - en Rouletteteam Leiden".
 • Rugby - Harlequints SRC opgericht op 10 oktober 1982 open rugby subvereniging van Quintus, met voornamelijk leden van Quintus en wat van Augustinus; in 1995 samengegaan met de rugby subvereniging van de LSV Minerva om één studenten rugbyvereniging in Leiden mogelijk te maken: het Leidsch Studenten Rugby Gezelschap. De Harlequints spelen echter nog steeds op oude meestertoernooien en bestaan als actief reünistengezelschap dat oorspronkelijk het Raevengenootschap was.
 • Tennis - In 1984 werd Studenten Tennis Vereniging Qravel opgericht als officiële open subvereniging van Quintus. Het werd meteen een succes en door de jaren heen werden er geleidelijk steeds meer studenten lid, ook van buiten Quintus. Qravel wilde onafhankelijk van Quintus verder groeien en heeft in 2005 een eigen zelfstandige weg ingeslagen onder de naam S.T.V. Qravel.
 • Wintersport - Quintersport organiseert wintersportevenementen in verenigingsverband.
 • Zaalvoetbal - Sinds 1979 zijn meerdere Quintusteams actief in de Universitaire competitie.

Overige verenigingenBewerken

 • Debatteren - Ceterum Censeo opgericht in 1980 ; Debating Gezelschap
 • Fotografie en film - Fotosubvereniging Quintus vanaf 1979 actief en bestaat nog steeds als de FoCQ: Foto Commissie Quintus.
 • Leidsch Studenten Draegers Gilde opgericht 1992 door leden van het dispuut Bunbury Circle. Momenteel bestaat het LSDG uit 30 draegers die lid zijn bij de disputen Delta, Da Vinci en Cobra.[9]
 • Studenten Partyband HABES opgericht in zomer 2007
 • Quintus Jazzband Piccadilly Circus opgericht in december 2007
 • Brabantsch Gezelligschap opgericht 2007; voortzetting van Brabantia (1981)
 • Quintus Musical Gezelschap MUSIQAL opgericht 2008 ; Quintus heeft al sinds 1979 een grote musical- en cabarettraditie die begon met het "Non Conformistisch Verbond" en "IQ 81" en vervolgens onder andere leidde tot professionele groepen als het duo "Basterd" en [C3]. Sinds 2008 is de ad-hocmusicalorganisatie echter een vast gezelschap "MUSIQAL" dat met zo'n 40 leden ieder jaar een steeds professionelere productie neerzet.
 • Stichting Museumnacht Leiden initiatief van het dispuut Aquavite in het lustrumjaar 2009 om studenten kennis te laten maken met de Leidse musea. Behalve studenten bleken ook de andere Leidenaren zeer geïnteresseerd ; Stichting Museumnacht Leiden wordt gerund door een team van studenten van de Algemene Leidse Studenten Vereniging Quintus. In samenwerking met de afzonderlijke musea werd voor elk museum een speciaal programma samengesteld.[10][11]

[12] Inmiddels is door initiatief van reünisten van Quintus ook in Den Haag al voor de derde keer een museumnacht georganiseerd.

 • Strijkkwartet Calando opgericht 2010
 • Het Klassieke Gezelschap opgericht 2011
 • Rockband UNITS opgericht december 2011
 • Stichting Glibberbal, de Leidse 'ter land ter zee en in de lucht' die sinds het VIIe Lustrum in 2014 wordt georganiseerd in het Huigpark. Leidse inwoners van alle leeftijden en achtergronden kunnen zich inschrijven met een zelfgebouwde wagen om zo snel mogelijk de helling af bij de bel te komen. Daaromheen vindt een gratis zomers festival voor alle bezoekers plaats.
 • Qale Nel, de klaverjassubvereniging sinds juni 2015
 • Vrouwensociëteit het Penthuis, sinds 2017
 • Q.A.R.A.O.K.E., de karaokesubvereniging sinds 2002

Slapende subverenigingenBewerken

Slapende subverenigingen bestaan nog steeds in dispuutsverband en kunnen elk moment weer geactiveerd worden als ALSV subvereniging. Goede voorbeelden hiervan zijn wielrennen, roeien, rugby, bridge, poker, schaken etc.

 • Bridgesubvereniging; 1979
 • Hole In Q, Quintus Golfsubvereniging; 1998
 • Keuh, Biljartsubvereniging; 1990
 • Qadans, Paardrijsubvereniging; 1991; vanaf 2004 voortgezet als Equus Marengo
 • Qûda, Dartsubvereniging; 1983
 • Quinteros, Schaaksubvereniging; 1980
 • Quintus, Eerste Muzieksubvereniging; 1991
 • SQUISQ, Squashsubvereniging; opgericht 27-11-1981
 • Speedy, Wielersubvereniging; 1982
 • Tarentella, Danssubvereniging; opgericht 6-9-1979
 • De Tomaat, Toneelsubvereniging; 1987
 • Zeilsubvereniging, Quintus; 1988

Externe VerbandenBewerken

MASCQBewerken

De Stichting MASCQ is een overkoepelend orgaan van de studentenverenigingen Minerva, Augustinus, SSR, Catena en Quintus. Het jaarlijks terugkerende MASCQ-debattoernooi is een belangrijk debatevenement in het Leidse verenigingsleven, van elke vereniging nemen teams van twee studenten deel aan het debat. Daarnaast vindt o.a. jaarlijks de bandcontest "StuBANDikoos" plaats, ooit bedacht door een lid van Quintus.

Aller Heiligen ConventBewerken

De naam Aller Heiligen Convent wijst op de katholieke achtergrond. Meer dan een achtergrond is het echter niet, aangezien in 1981 het predicaat 'katholiek' uit de statuten is geschrapt. Dit om toetreding mogelijk te maken van de jongste tak aan de AHC-boom, namelijk Quintus uit Leiden en sinds 1 november 2002 ook L.A.N.X., het voormalig corps van de Vrije Universiteit Amsterdam. De verenigingen van het Aller Heiligen Convent zijn in nagenoeg alle universiteitssteden vertegenwoordigd en met een gezamenlijk ledental van ongeveer 12.000 is het AHC inmiddels het grootste Nederlandse studentenverbond.

Na een lange proefperiode sloot de A.L.S.V. Quintus zich dus in oktober 1986 als eerste niet katholieke vereniging aan bij het Aller Heiligen Convent (AHC) en nam daar de plaats over van de LVVJ Augustinus dat zich al in 1979 om ideologische redenen, tijdens een woelige verenigingsperiode, hieruit had teruggetrokken. De komst van Quintus werkte als een katalysator voor de activiteiten en verdere groei van het AHC.

Quintus is momenteel een van de negen lidverenigingen van het AHC. Quintus heeft 8 zusterverenigingen waarmee niet alleen op bestuurlijk niveau nauw wordt samengewerkt maar er is vooral veel uitwisseling tussen de leden. Quinten zijn altijd welkom op de borrelvloer bij hun zusjes en alle verenigingen organiseren vaak feesten speciaal voor alle AHC leden. Het AHC heeft bovendien een eigen activiteitenkalender. Al deze gezamenlijke activiteiten worden ieder jaar weer door een andere vereniging georganiseerd. Zo is er ieder jaar een Blind Date Diner, waarbij disputen gekoppeld worden aan clubs van een zustervereniging; het Festuthé is het jaarlijkse theater festival waar alle verenigingen hun beste beentjes voor zetten, met toneelvoorstellingen en eenakters; debatingwedstrijden; de Tapwedstrijden, waar verenigingen zich bekwamen in het hanteren van andere dan computertaps;, en tijdens het MAFF komen alle eerstejaars van iedere vereniging bij elkaar op een van de negen sociëteiten om te feesten. De grote klapper is het AHC Songfestival, het grootste studentensongfestival van Nederland. Het werd de eerste keer georganiseerd ter gelegenheid van Quintus' derde lustrum door het dispuut AquaVite. Guus Meeuwis trad daar namens T.S.C. Sint Olof uit Tilburg op met "Het is een nacht". Enkele andere AHC-activiteiten zijn de AHC-liftwedstrijd, de AHC-IQ-Quiz, de AHC-Regatta, het AHC-benefietconcert en sinds 2012 vindt er iedere zomer een AHC-festival plaats.

Daarnaast probeert het AHC andere dingen te stroomlijnen, zoals externe contacten en politieke en sociale betrokkenheid. Door middel van maandelijkse vergaderingen met alle externen wordt de continuïteit bewaard, terwijl twee keer per jaar een bijeenkomst met alle besturen het geheel in een groter kader plaatst. Daarnaast worden alle gala's en recepties bezocht, waar de nodige informele contacten gelegd worden. De kracht van het AHC schuilt zich in de diversiteit van activiteiten en de spreiding over het land.

Studenten die hun master in een andere stad gaan doen kunnen gaan borrelen bij een zustervereniging zonder opnieuw een introductie te lopen.

AHC ZusterverenigingenBewerken

 • Amsterdam: L.A.N.X. 1880 ; "LANX"; "Sociëteit L.A.N.X" disputenstructuur; lid AHC 2002
 • Delft: KSV Sanctus Virgilius 1898; "VIRGIEL"; "Sociëteit ALCUIN"; jaarclubs en disputen
 • Groningen: RKSV Albertus Magnus 1896; "ALBERTUS" ; Sociëteit "Eigen Huis" jaarclubs en disputen
 • Nijmegen: NSV Carolus Magnus 1928; "CAROLUS" ; "De Kroeg" ; jaarclubs en disputen; lid AHC sinds 1973
 • Rotterdam: RSV Sanctus Laurentius 1914; "LAURENTIUS" ; "Sociëteit Huesca"; jaarclubs en disputen
 • Tilburg: T.S.C. Sint Olof 1927; "OLOF" ; disputenstructuur (maar ook jaarclubs)
 • Utrecht: CS Veritas 1889; "VERITAS" ; Sociëteit "Eigen Huis"; jaarclubs, verticalen en disputen
 • Wageningen: KSV St. Franciscus Xaverius 1910; "FRANCISCUS" ; "Sociëteit Cantil"; jaarclubs en disputen
 • Maastricht: SV Circumflex1971; "CIRCUMFLEX";"Sociëteit de Kaap"; jaarclubs en disputen

Bekende oud-ledenBewerken

Externe linksBewerken

Zie de categorie ALSV Quintus van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.