Moment (wiskunde)

wiskunde

In de kansrekening en statistiek zijn momenten kerngrootheden van een kansverdeling. Met behulp van momenten worden begrippen uit de beschrijvende statistiek als gemiddelde, variantie, scheefheid en kurtosis bepaald. Een kansverdeling wordt uniek vastgelegd door zijn momenten, mits deze bestaan. Voor enkele speciale verdelingen, zoals de Lévyverdeling, bestaan niet alle momenten. Momenten worden toegepast bij de momentenmethode en zijn verbonden aan de momentgenererende functie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone momenten, centrale momenten, momenten om , absolute momenten en gestandaardiseerde momenten.

(Gewoon) momentBewerken

Het  -de moment van een reëelwaardige functie   wordt gegeven door

 

Wanneer   een kansdichtheid is, met bijbehorende stochastische variabele  , dan is   gelijk aan de verwachtingswaarde van  .

Ook voor kansverdelingen waarvoor geen kansdichtheid bestaat, worden de momenten overeenkomstig gedefinieerd in termen van de verwachtingswaarden

Het eerste moment is gelijk aan de verwachtingswaarde:  . Het tweede moment is gelijk aan  .

Centraal momentBewerken

Het  -de centrale moment van de kansverdeling van de stochastische variabele  , wordt gegeven door

 

Daarin is   de verdelingsfunctie van  

Door te centraliseren wordt ervoor gezorgd dat het  -de centrale moment niet van lagere orde momenten afhangt: het eerste centrale moment is per definitie nul, het tweede centrale moment is  

Moment om een constanteBewerken

In plaats van te centraliseren, kan een moment ook om een andere constante   berekend worden. Het  -de moment om   van een stochastische variabele   met verdelingsfunctie   wordt gegeven door

 

Het gewone  -de moment is dus gelijk aan het  -de moment om nul.

Gestandaardiseerd momentBewerken

Het  -de gestandaardiseerde moment van een stochastische variabele   of kansverdeling wordt gegeven door

 

waarbij   de standaardafwijking is. Het gestandaardiseerde moment is een dimensieloze maat.

  • Het eerste gestandaardiseerde moment is altijd nul, omdat het eerste centrale moment per definitie nul is
  • Het tweede gestandaardiseerde moment is altijd een, want het tweede centrale moment komt overeen met de variantie  , hetgeen gelijk is aan het kwadraat van de standaardafwijking
  • Het derde gestandaardiseerde moment wordt scheefheid genoemd
  • Het vierde gestandaardiseerde moment is direct gerelateerd aan de kurtosis

Absoluut momentBewerken

Het  -de absolute moment (om  ) van een stochastische variabele   met verdelingsfunctie   wordt gegeven door

 

Berekening in een steekproefBewerken

Berekening van momenten in een steekproef gaat analoog als berekening bij een kansverdeling. Zo kan bij een steekproef   het  -de moment berekend worden via

 

en is bijvoorbeeld het tweede absolute moment rond drie gelijk aan

 

Berekening van momenten met de momentgenererende functieBewerken

Met behulp van de momentgenererende functie  kunnen doorgaans eenvoudig de momenten berekend worden: het  -de moment is gelijk aan de waarde van de  -de afgeleide van   in 0. De mathematische details staan bij momentgenererende functie.