Delen door nul

Delen door nul is bij het gewone rekenen niet toegestaan als rekenkundige bewerking. Het gaat om een deling waarbij de deler het getal nul is. Bij het gewone rekenen kan geen zinnige betekenis gegeven worden aan het resultaat van een deling door nul.

Een ezelsbruggetje om te onthouden dat de bewerking niet mag is "delen door nul is flauwekul" of "wie deelt door nul is een snul".

In de wiskunde is het in bepaalde gevallen met limieten of andere getalstelsels mogelijk een zinvolle betekenis aan deling door nul te geven.

Delen door nul in de rekenkundeBewerken

Bij het gewone rekenen kan de deling  , waarbij   een gewoon getal is, niet uitgerekend worden. De uitkomst is in feite onbepaald. Dit is eenvoudig in te zien. Stel namelijk dat   en dat het getal   het resultaat is van de deling, dus  , dan geldt  , terwijl het vermenigvuldigen van een getal met 0 altijd 0 als resultaat geeft.

Men kan zich nu nog afvragen of er een zinnige uitkomst bestaat voor 0 gedeeld door 0. Stel dat het resultaat het getal   is, dus  . Dan geldt  , maar dit is een relatie die opgaat voor ieder getal en er is geen duidelijke reden om een specifieke waarde voor het getal   te kiezen. De conclusie is dat de deling van 0 door 0 geen zinnige betekenis heeft.

Delen door een getal dat bijna nul isBewerken

Delen van een getal   door een getal   komt neer op het vermenigvuldigen van   met  . Als  , dan is  . Hoe kleiner   wordt, hoe groter   wordt. In de limiet als   naar 0 nadert, wordt   groter dan elk getal en is dus onbepaald. De uitkomst van het delen van een positief getal door een getal groter dan –1 (maar kleiner dan en niet gelijk aan 0) levert vergelijkbare (maar negatieve) resultaten op.

Algebraïsche interpretatieBewerken

Ook in de wiskunde laten de normale rekenkundige regels voor rationale getallen, reële getallen en complexe getallen deling door 0 niet toe. De reden ligt in de definitie van de deling als de inverse bewerking van de vermenigvuldiging. Dit betekent dat   geïnterpreteerd wordt als      , waarin   bepaald is door de relatie:

 

Duidelijk is dat voor   geen enkel getal   aan de relatie   kan voldoen, zodat   niet gedefinieerd is.

Voor alle andere getallen   uit de getallenverzamelingen die hierboven vermeld zijn, bestaat de inverse   wel en is de uitdrukking   gedefinieerd.

Limieten en deling door nulBewerken

 
Voorstelling van een limiet naar oneindig

Op het eerste gezicht lijkt het een goed idee om   te definiëren als de limiet van   voor   gaat naar 0. Voor elke   geldt dat

 

en

 

Daaruit blijkt dat de gezochte limiet niet bestaat en het oorspronkelijke idee niet uitvoerbaar is.

Limieten van de vorm

 

waarin zowel   als   naar nul gaan, als   naar nul gaat, kunnen naar gelijk welke waarde convergeren, of helemaal niet convergeren. Zie de Regel van L'Hôpital voor een bespreking en voorbeelden van limieten van breuken.

FunctionaalanalyseBewerken

In de functionaalanalyse kan de functie

 

uitgebreid worden tot een distributie over de gehele ruimte van reële getallen (door gebruik te maken van Cauchy-hoofdwaarden). Het heeft echter geen zin om de 'waarde' van deze distributie te bepalen voor  ; een gesofisticeerd antwoord verwijst naar de singuliere drager van deze distributie.

Andere structurenBewerken

Hoewel delen door nul onbepaald is voor reële en gehele getallen, is het mogelijk om deling door nul consistent te definiëren in andere wiskundige structuren, bijvoorbeeld op de Riemann-sfeer. Een singulariteit wordt opgeheven door de definitie ruimer te stellen. Bij berekeningen met hyperreële getallen en surreële getallen is deling door niet-nul infinitesimalen mogelijk. Als een getallenverzameling een commutatieve ring vormt, zoals die van de gehele getallen, de reële getallen en de complexe getallen, kan die uitgebreid worden tot een wiel waarin deling door nul altijd mogelijk is.[bron?] De deling krijgt in dat geval een iets andere betekenis.

ComputersBewerken

De IEEE 754-standaard specifieert dat elke rekenkundige bewerking met zwevendekommagetallen, inclusief deling door nul, een welbepaald resultaat moet hebben. Volgens die regels is   positief oneindig als   positief is, negatief oneindig als   negatief is, en NaN ("not a number") als  . Deze definities zijn afgeleid van de eigenschappen van de limieten die hierboven besproken werden. De IEEE 754-standaard is de meest gebruikte specificatie en wordt onder andere door Intelprocessors gebruikt.

Delingen met gehele getallen kunnen op een andere manier verwerkt worden dan met zwevende komma. Intelprocessors genereren een interrupt wanneer een poging wordt gedaan tot deling door nul. Het gebruikelijke gevolg is dat het programma afbreekt op de plaats waar dit gebeurde. Om ervoor te zorgen dat elke bewerking een eindig numeriek resultaat (zwevende komma) teruggeeft en een interrupt vermeden wordt, kan een computer weigeren om een deling uit te voeren als de deler nul is.