Supranationalisme

Supranationalisme is een wijze van samenwerking en besluitvorming in politieke gemeenschappen bestaande uit verschillende staten. In supranationale organisaties worden bepaalde bevoegdheden van de nationale staten overgedragen naar een autoriteit die boven de nationale staten staat. Aangezien beslissing op supranationaal niveau soms bij meerderheid genomen wordt, kan het gebeuren dat een lidstaat in een supranationale unie door de andere lidstaten gedwongen wordt een bepaalde beslissing door te voeren en kan de supranationale unie dus zaken aan de lidstaten opleggen.

Supranationalisme tussen intergouvernementalisme en federalisme Bewerken

Men zou supranationalisme kunnen beschrijven als onderwerping aan een internationaal gezag met formeel behoud van eigen soevereiniteit. Het supranationalisme zit qua wijze van besluitvorming in tussen enerzijds het intergouvernementalisme en anderzijds het federalisme. In het intergouvernementalisme behouden staten hun volledige soevereiniteit. Staten kunnen niet tegen hun wil in gebonden worden door besluiten van een intergouvernementele organisatie. Intergouvernementele besluiten dienen dan ook unaniem te worden genomen.

Dit is in het supranationalisme niet het geval. Weliswaar behouden de lidstaten in een supranationale organisatie in naam hun soevereiniteit, er kunnen op supranationaal niveau bij meerderheid beslissingen genomen, die een lidstaat vervolgens tegen de eigen wil in moet volgen of uitvoeren. Het enige alternatief is zich terugtrekken uit het supranationale verband, waardoor de volledige soevereiniteit ook weer praktisch in werking treedt. De supranationale entiteit kan derhalve meer een onafhankelijke politieke en juridische werkelijkheid gaan vormen dan bij intergouvernementele organisaties, maar nog niet zoveel als in het federalisme.

Bij een federatie gaat de invloed en macht van het overkoepelende orgaan nog verder dan bij het supranationalisme. De soevereiniteit bestaat daar alleen op federaal niveau. Zelfstandigheid van lidstaten is er niet aan de orde. Eerder zijn er deelstaten of bondslanden wier eigen bevoegdheden zich in een gespannen verhouden bevinden tot de federale overheid. De federale overheid kan lidstaten of bondslanden tot allerlei besluiten dwingen. Het is niet mogelijk voor deelstaten zich terug te trekken uit de federatie, behalve dan door burgeroorlog.

Supranationalisme en de Europese Unie Bewerken

 
Hedendaagse supranationale unies

De Europese Unie is in bepaalde opzichten te beschouwen als een supranationale unie, bijvoorbeeld waar een (gekwalificeerde) meerderheid nodig is binnen de Europese Raad. Op andere gebieden heeft zij meer het karakter van een intergouvernementele organisatie, bijvoorbeeld als unanimiteit is vereist in die Raad. Binnen de Europese integratie is van meet af aan discussie geweest over de balans tussen beide werkwijzen. In het Verdrag van Lissabon zijn de bevoegdheden van Unie en lidstaten expliciet vastgelegd in de Beleidsregels.

Supranationale besluitvorming wil zeggen dat de EU-landen hun macht op het terrein van economische samenwerking grotendeels hebben overgedragen aan Europese organen als het Europees Parlement, de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie. Op monetair vlak hebben de lidstaten van de Eurozone hun bevoegdheden overgegeven aan de Europese Central Bank. Deze organen staan dus boven nationale regeringen voor de bevoegdheden die de lidstaten, via de verdragen, hebben toegekend. Ze kunnen wetten maken waaraan alle landen van de EU zich moeten houden. Bij deze vorm van besluitvorming wordt meestal besloten bij meerderheid van stemmen of bij gekwalificeerde meerderheid.

Overige supranationale unies Bewerken

Elke van deze voorbeelden heeft zowel supranationale als intergouvernementele trekken. Sommige supranationale unies zoals de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties en de Afrikaanse Unie zijn ook ingericht naar het voorbeeld van de Europese Unie.

Geschiedenis Bewerken

Zie ook Bewerken