Veiligheidsregio Fryslân

Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de hulpverleningsdiensten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Veiligheidsregio's, ten behoeve van fysieke veiligheid. De Veiligheidsregio Fryslân valt geografisch samen met de Nederlandse provincie Friesland.

Veiligheidsregio Fryslân
Veiligheidsregio Fryslân, impressie van het landschap en indeling van gemeenten (2017)
Provincie Friesland
Aantal gemeenten 18
Aantal inwoners 646.060 (2013)
Landoppervlak 3349 km2
Organisatie
Voorzitter Sybrand Buma
Vestigingsplaats Leeuwarden
Aantal brandweerkazernes 61
Website

RegioprofielBewerken

 • Inwoners: 646.060 (2013, CBS)
 • Landoppervlakte: 3349 km2 (plus 2392 km2 wateroppervlak)
 • Een aanzienlijk deel van het land ligt net onder de zeespiegel. De regio kent een complex systeem aan meren, kanalen en dijken.
 • Het grootste deel van de Waddenzee valt onder de Veiligheidsregio Fryslân. Tot de regio behoren de bewoonde eilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
 • Gemeente Schiermonnikoog is qua inwoneraantal de kleinste gemeente van Nederland (ca. 950 inwoners).

Risico'sBewerken

TerreinBewerken

 • BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015): enkele locaties bij Heerenveen, Drachten en Surhuisterveen.
 • De Veiligheidsregio Fryslân kent veel meren en kanalen, terwijl veel land net onder zeeniveau ligt. Excessief hemelwater kan voor wateroverlast zorgen.
 • Bij dijkdoorbraken overstroomt het op de kaart blauw aangegeven gebied. Hoe dieper de kleur blauw, hoe dieper de overstroming. De modellering is gemaakt door de waterschappen.
 • De Veiligheidsregio Fryslân kent punten voor gaswinning in het uiterste noorden, onder meer op Oost-Ameland, bij Blija en bij Anjum. De discussie over gaswinning in de Waddenzee door de NAM duurt voort.
 • Kwetsbare locaties voor drinkwaterwinning op Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en bij Noordbergum
 • Het westen van Vlieland wordt voor militaire doeleinden gebruikt.

InfrastructuurBewerken

Sociaal-fysiekBewerken

InstantiesBewerken

 • Brandweer. De regio telt 65 brandweerkazernes. Ongeveer 1150 vrijwilligers en 150 beroeps dragen zorg voor de brandveiligheid, brandbestrijding en hulpverlening bij incidenten.
 • GHOR/GGD
 • Provincie
 • Ambulancevervoer: in de gehele regio verzorgd door de RAV Fryslân.
 • Politie: De veiligheidsregio is congruent met de grenzen van de politieregio. Korpsgrootte: ongeveer 1600 medewerkers.
 • Justitie: Rechtbank (arrondissement) en Gerechtshof (ressort) zetelen in Leeuwarden.
 • Waterschappen: de regio valt binnen het gebied van Wetterskip Fryslân, behalve het gebied Lauwersmeer, dat hoort bij Waterschap Noorderzijlvest. Daarnaast kende de Veiligheidsregio Fryslân nog het kleinste waterschap van Nederland: Blija Buitendijks, maar deze is in 2018 opgeheven.
 • Rijkswaterstaat: de regio valt binnen de regionale dienst Noord.
 • ProRail, beheerder van het spoorwegennet.
 • Reddingsbrigade: de regio heeft een convenant met de KNRM.
 • Drinkwaterbedrijf: de regio valt geheel binnen het verzorgingsgebied van Vitens.
 • Ziekenhuizen: De regio kent ziekenhuizen met klinische faciliteiten in Leeuwarden, Harlingen, Dokkum, Sneek, Heerenveen en Drachten.
 • Defensie: de veiligheidsregio valt in het RMC verzorgingsgebied Noord, dat zetelt in Havelte.
 • Energiesector: Het beheer van het elektriciteitsnet wordt verzorgd door Liander, behalve in de gemeente Leeuwarden, waar Enexis het energienet beheert.
 • Kustwacht

ConvenantBewerken

Het Veiligheidsbestuur en het Regionaal College hebben een gezamenlijke bestuurscommissie. In formele zin bestaat de veiligheidsregio uit een convenant tussen de Hulpverleningsdienst Fryslân en de Regiopolitie Fryslân. Het convenant stemt de besluitvorming over veiligheid, rampenbeheersing en openbare gezondheid op elkaar af. De diensten overleggen bestuurlijk gezamenlijk in een bestuurscommissie.

In 2011 verenigen de Meldkamers van Leeuwarden, Groningen en Assen zich in Meldkamer Noord-Nederland te Drachten.

Externe linksBewerken

 1. Officiële website
 2. Brandweer Fryslân
 3. GGD Fryslân