Psalm 51

psalm
Voor het gelijknamige hoorspel, zie Miserere (hoorspel).

Psalm 51, ook wel bekend onder aanhef miserere, is een boetepsalm van koning David, uit het Bijbelboek Psalmen (Psalm 50 volgens de Vulgaat).

Simultane vertaling Latijnse en Nederlandse tekst

InhoudBewerken

Volgens de aanhef van de psalm schreef koning David deze tekst nadat de profeet Natan hem had bezocht in verband met de zonde die David had begaan met Batseba. De tekst is te verdelen in twee gedeelten. Het eerste gedeelte is een belijdenis van de zonden, het tweede gedeelte een roep om vergeving en belofte van toewijding aan God.

TekstBewerken

Hieronder volgt de tekst van de Psalm uit de Statenvertaling:

 1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
 2. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan.
 3. Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.
 4. Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.
 5. Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.
 6. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten.
 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.
 8. Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.
 9. Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
 10. Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.
 11. Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.
 12. Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.
 13. Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.
 14. Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.
 15. Zo zal ik den overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.
 16. Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.
 17. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.
 18. Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.
 19. Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
 20. Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar.

CompositiesBewerken

  Miserere Mei
Compositie van Friedrich Nietzsche uit 1860 van de psalm, gebaseerd op de versie van Allegri (download·info)

Veel beroemde componisten, onder wie Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlandus Lassus en Arvo Pärt, hebben deze psalm op muziek gezet.

Miserere van AllegriBewerken

  Zie Miserere (Allegri) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De beroemdste toonzetting is die van Gregorio Allegri. Deze wordt nog jaarlijks tijdens de Goede Week in de Sixtijnse Kapel uitgevoerd. Aanvankelijk was het verboden het stuk elders uit te voeren en de partituur werd dan ook zorgvuldig geheimgehouden. De jarenlange geheimhouding werd pas doorbroken toen de veertienjarige Wolfgang Amadeus Mozart met zijn vader in 1770 een bezoek aan Rome bracht. De jongen schreef het werk na beluistering uit het hoofd op. Later herhaalde Felix Mendelssohn-Bartholdy dit.

Externe linksBewerken