Jaargast

het hele jaar aanwezige vogel

Een jaargast is een niet-broedvogel die het gehele jaar in het land te vinden is. Een voorbeeld van een echte jaargast is de topperwwnd.

In Avifauna van Nederland 2, blz. 65 staat het als volgt geformuleerd: Jaargast - Doortrekker en wintergast in groot aantal; zomergast in zeer klein aantal.

Andere echte jaargasten in Nederland zijn:

Broedvogels jaarvogel = het hele jaar aanwezig
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterend
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont
Gastvogels
(niet-broedvogels) 
jaargast = het hele jaar aanwezig
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezig
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezig
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezig
onregelmatige gast = niet elke winter voorkomend
dwaalgast = slechts bij uitzondering gesignaleerd
invasiegast = zelden, maar dan talrijk voorkomend

Literatuur

bewerken
  • Bijlsma, R.G., Hustings, F., Camphuysen, C.J. Avifauna van Nederland - 2 - algemene en schaarse vogels van Nederland. KNNV Uitgeverij Utrecht & GMB Uitgeverij, Haarlem