Zomergast

Een zomergast is een niet-broedvogel die in de zomerperiode in een bepaald land verblijft.

Dit is in Nederland een onbeduidende categorie. In de Avifauna van Nederland 2, staat geen vogelsoort, die getypeerd wordt als zomergast. De reden hiervan is, dat soorten die zomergast zijn, tevens doortrekker en wintergast zijn. In dat geval worden ze dus jaargasten genoemd.

Zie bijvoorbeeld bij de Bonte strandloper, blz. 208: Jaargast Onregelmatige, mogelijk uiterst schaarse broedvogel(0-2 paren in 1992-97); doortrekker in zeer groot aantal; wintergast in groot aantal; zomergast in vrij groot aantal.

jaarvogel = het hele jaar aanwezige broedvogel
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterende broedvogel
jaargast = het hele jaar aanwezige niet-broedvogel
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezige niet-broedvogel
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezige niet-broedvogel
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezige niet-broedvogel
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont