Zomervogel (vogel)

buiten het broedgebied overwinterende vogel

Een zomervogel is een vogel die in tegenstelling tot de deeltrekker of de jaarvogel het broedgebied volledig verlaat. De soort is dan ook alleen in het zomerhalfjaar in het broedgebied aan te treffen.

Voorbeelden van zomervogels in België en Nederland zijn:

Broedvogels jaarvogel = het hele jaar aanwezig
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterend
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont
Gastvogels
(niet-broedvogels) 
jaargast = het hele jaar aanwezig
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezig
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezig
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezig
onregelmatige gast = niet elke winter voorkomend
dwaalgast = slechts bij uitzondering gesignaleerd
invasiegast = zelden, maar dan talrijk voorkomend

Literatuur

bewerken
  • Bijlsma, R.G., Hustings, F., Camphuysen, C.J. Avifauna van Nederland - 2 - algemene en schaarse vogels van Nederland. KNNV Uitgeverij Utrecht & GMB Uitgeverij, Haarlem