Reciproque rooster

Een reciprook rooster is de Fouriergetransformeerde of duale afbeelding van een kristalstructuur naar de k-ruimte.

ToepassingenBewerken

Voor sommige toepassingen in de kristallografie en de vastestoffysica, zoals voor de structuuranalyse met behulp van röntgendiffractie of het berekenen van een elektronische bandenstructuur van een metaal, is het noodzakelijk om met het reciproke rooster te werken. Reciproke roosters worden gebruikt voor de wiskundige beschrijving van wisselwerkingen tussen golfverschijnselen en periodieke potentialen. Onder de golven die door de wisselwerking met een kristalrooster verstrooid worden vallen bijvoorbeeld fononen in een CsCl-kristal, de elektronen in een halfgeleider en de elekromagnetische golven van een bundel röntgenstraling. Reciproke roosters worden in tal van theoretische modellen binnen de vastestoffysica gebruikt.

Golven in kristalroostersBewerken

Golfverschijnselen worden beschreven met een periodieke functie  , waarin de golflengte   en de voortplantingsrichting belangrijk zijn:

 

of

 

waarin   een positie in de ruimte is en   de golfvector. De golfvector heeft een lengte  , gelijk aan het cirkelgolfgetal, en is gericht in de voortplantingsrichting van de golf. Het inwendig product   geeft de fase van de golf weer in de voortplantingsrichting.

Reflectie van golvenBewerken

 
Verstrooiing van een inkomende blauwe golf aan een rooster. Het weglengteverschil tussen de twee gereflecteerde rode golven is  .

In de figuur rechts is schematisch de verstrooiing van een in blauw afgebeelde golf aan de roosterpunten in twee vlakken van een rooster weergegeven. Als we aannemen dat de verticale richting in de figuur de  -richting is en dat de  -component van de golfvector   wordt gegeven door de Wet van Bragg:

 

dan vindt door constructieve interferentie tussen de gereflecteerde bundels van verschillende lagen, versterking plaats, in de richting van de rode pijlen in de figuur, als het verschil in fase tussen de rode pijlen   is. Deze voorwaarde doet zich voor als:

 

Voor de reflectie is alleen de loodrechte afstand   tussen de vlakken in het rooster van belang. Het maakt niet uit of de vlakken in de horizontale richting ten opzichte van elkaar worden verschoven zo lang als hun onderlinge afstand onveranderd blijft.

ReflectievoorwaardenBewerken

Voor reflectie moet minstens één component van de golfvector gelijk zijn aan   maal de reciproke afstand,  , tussen de roostervlakken. Bovendien moet die component van de golfvector loodrecht staan op de twee roostervectoren in de vlakken die de golf verstrooien.

Het reciproke rooster wordt op basis van de basisvectoren van de primitieve eenheidscel in de kristalstructuur geconstrueerd. Het is niet toegestaan om zomaar een eenheidscel kiezen, ze moet voldoen aan een paar voorwaarden. Zo moet ze het kleinst mogelijke volume hebben en er moet zich een atoom op elk hoekpunt van de gekozen eenheidscel bevinden.

Als  ,   en   de basisvectoren van een primitieve eenheidscel van een kristalrooster zijn, dan moeten de basisvectoren  ,   en   van het reciproke rooster voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De reciproke basisvector staat looprecht op de beide basisvectoren in een zijvlak van de primitieve eenheidscel van het kristalrooster.
  • De projectie van de basisvector in het reciproke rooster op de overeenkomstige basisvector in het kristalrooster moet gelijk zijn aan  .

De eerste voorwaarde vereist orthogonaliteit tussen de basisvectoren van het reciproke rooster en vectoren in de zijvlakken van de primitieve eenheidscel van het kristalrooster. Dat betekent dat alle inwendige producten tussen de reciproke basisvectoren en de twee basisvectoren in verschillende zijvlakken van de primitieve eenheidscellen in het kristalrooster, gelijk aan 0 moeten zijn:

 
 
 

De tweede voorwaarde vereist dat het inwendig product tussen de reciproke basisvectoren en de overeenkomstige basisvectoren van het kristalrooster, gelijk moet zijn aan  :

 

Op basis van deze voorwaarden wordt de basis van het reciproke rooster geconstruëerd.

ConstructieBewerken

Het resultaat van het kruisproduct tussen de twee vectoren   en   is een vector op die loodrecht staat op het vlak staat waarin de vectoren   en   liggen. Het kruisproduct van   en   voldoet dus aan de eerste twee eisen van orthogonaliteit die aan de inproducten met de reciproke basisvector   gesteld worden. Daarom kunnen we alvast schrijven:

 

waarin   een nog te bepalen constante is.

Het inproduct van   met   moet voldoen aan de tweede eis voor  :

 

Het product   is gelijk aan het volume   van het parallellepipedum waarvan  ,   en   de ribben zijn, zodat:

 

waarmee de constructie van de reciproke eenheidscel voltooid kan worden.

EenheidscelBewerken

De basisvectoren van het reciproke rooster worden door de volgende vergelijkingen gegeven:

 
 
 

waarin:

 

het volume van de primitieve eenheidscel is.

Basisvectoren en BrillouinzonesBewerken

Een golf of een golffunctie met een golfvector waarvan een component samenvalt met een halve reciproke roostervector, voldoet aan de wet van Bragg. Een Wigner-Seitz-cel is een eenheidscel die uit vlakken wordt geconstrueerd die op de helft van de roostervectoren liggen. Een Brillouinzone is een Wigner-Seitz-cel in een reciprook rooster. Golfvectoren of componenten van golfvectoren, die op de zijvlakken van een Brillouinzone liggen voldoen aan de voorwaarde voor reflectie.

VoorbeeldBewerken

 
Kristallografische eenheiscel van een ruimtelijk gecentreerd kubisch rooster.

De kristallografische eenheidscel van een kubisch ruimtelijk gecentreerd bevat twee atomen. De primitieve eenheidscel van een kubisch ruimtelijk gecentreerd rooster bevat één atoom, is half zo groot en heeft als basisvectoren:

 
 
 

Het kruisproduct tussen b en c is:

 
 
Een rombische dodecaëder die dezelfde vorm heeft als de Brillouinzone in het reciproke rooster van een kubisch ruimtelijk gecentreerd rooster.

zodat het volume van de primitieve eenheidscel gelijk is aan:

 

Subtitutie en cyclisch permuteren geeft voor het reciproke rooster de basisvectoren:

 
 
 

Dit zijn de basisvectoren van een primitieve eenheidscel van een vlakgecentreerd kubisch rooster met een ribbe  . De Brillouinzone in dit rooster is een rombische dodecaëder zoals in de animatie rechts te zien is.

SpellingBewerken

In het vakgebied spreekt men van een reciprook rooster en reciproke roosters, maar met het verdwijnen van de toegelaten spelling in de jaren 90 is reciproque weer de enige spelling voor beide geworden. In dit artikel wordt voor de duidelijkheid de oude toegelaten spelling gehandhaafd.