Hoofdmenu openen

De Participatiewet (Pw) is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening en Wajong.[1] Het doel is bezuinigen, onder andere vanwege de recessie. Een tweede doel is hierbij om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar betaald werk, en bijstand te verlenen aan mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien. De Participatiewet geeft een (aanvulling op het) inkomen tot het toepasselijke "sociaal minimum", met als doel te bezuinigen op de arbeidsmarkt door het creëren van goedkope arbeidskrachten. Hiermee is een instrument ontwikkeld waarmee werkgevers onder het minimumloon en sociale premies kunnen uitkomen door uitkeringsgerechtigden verplicht arbeid te laten verrichten, waar het werk voorheen door betaalde arbeidskrachten werd uitgevoerd. Een ander neveneffect is dat er veelal betaalde arbeidsplaatsen verloren gaan, welke worden opgevuld door uitkeringsgerechtigden die voor een (aanvullende) bijstandsuitkering moeten werken waar anders mensen voor een normaal salaris werkten.

Participatiewet
Citeertitel Participatiewet
Titel Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen
Afkorting Pw
Soort regeling Wet in formele zin
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Nederland
Rechtsgebied Arbeidsrecht
Socialezekerheidsrecht
Status Geldend
Amendeert Wet werk en bijstand
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 1 februari 2012
Aangenomen door Tweede Kamer op 20 februari 2014; Eerste Kamer op 1 juli 2014
Ondertekend op 2 juli 2014
Gepubliceerd op 15 juli 2014
Gepubliceerd in Stb. 2014, 270
In werking getreden op 1 januari 2015
Geschiedenis
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Participatiewet
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

Artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet bevat de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente om:

 1. bijstandsontvangers, andere uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden te ondersteunen bij de arbeidsinschakeling en daarbij - indien noodzakelijk geacht - een re-integratievoorziening of aanvullende opleiding aan te bieden die in de toekomst ten goede zal komen op de arbeidsmarkt;
 2. financiële bijstand te verlenen aan personen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.

BevoegdheidBewerken

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het verlenen van bijstand, en voor het ondersteunen bij arbeidsinschakeling.

De gemeenteraad dient in elk geval de volgende verordeningen vast te stellen:

Terugvordering, boete en verhaalBewerken

Op 1 januari 2013 is in werking getreden de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgevingen de wet Wet huisbezoeken in de sociale zekerheid.

Indien na verlening van de bijstand blijkt dat deze ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld dan is het college van burgemeester en wethouders bevoegd, en meestal ook verplicht, het te veel betaalde terug te vorderen. Dat kan van de betrokkene zelf. Indien er te veel is betaald omdat geen rekening was gehouden met een partner, dan kan ook van die partner worden teruggevorderd.

Naast terugvordering kan er ook sprake zijn van verhaal van kosten. Het college is verplicht om de kosten te verhalen op degene die onderhoudsplichtig is voor de persoon die bijstand ontvangt. In de praktijk gaat het daarbij om de ouders, (ex-)echtgenoot of (ex-)partner.

Het loont om een ontstane vordering in het huidig dienstjaar terug te betalen. Als een vordering 'over het jaar heen wordt getild', dan wordt het restbedrag eenmalig gebruteerd. De afgedragen loonbelasting aan de fiscus wordt dan verrekend aan de klant. Zo kan een vordering met gemak 30 tot 40% hoger worden. Deze verrekening van loonbelasting tussen burger en gemeente kan overigens in de aangifte inkomstenbelasting worden gecorrigeerd door het volledige terugbetaalde bedrag in de aangifte van het betreffende kalenderjaar, op te voeren als negatief loon.

FinancieringBewerken

Gemeenten ontvangen van het Rijk één ongeoormerkt budget (de zogenaamde gebundelde uitkering o.g.v. art. 69 Participatiewet) voor de financiering van de uitkeringen Participatiewet, IOAZ, IOAZ en Bbz levensonderhoud startende ondernemers alsmede voor loonkostensubsidies Participatiewet. Bij een budgettekort hoger dan het eigen risico van 5% kan de gemeente bij het Rijk een verzoek indienen om aanvullend budget, de zogenaamde vangnetuitkering.

Gemeenten ontvangen daarnaast via de integratie-uitkering sociaal domein van het gemeentefonds een geoormerkt budget voor onder andere de bekostiging van de re-integratie c.q. aanvullende opleiding die bevorderlijk kan zijn voor de toekomst van de belanghebbende en de Overheid in het algemeen.

Recht op bijstandBewerken

Voorwaarden voor het recht op bijstand:

 • 18 jaar of ouder
 • een inkomen van ten hoogste 100% van de voor de betrokkene van toepassing zijnde bijstandsnorm
 • beperkt eigen vermogen
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • woonachtig in de gemeente, waar bijstand wordt aangevraagd

Geen recht op bijstand hebben (artikel 13 PW):

 • gedetineerden
 • die zich onttrekt of vrijheidsbenemende maatregel
 • die zijn militaire of vervangende dienstplicht vervult
 • die langer dan vier weken per kalenderjaar in het buitenland verblijft
 • die jonger is dan 18 jaar
 • personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven
 • personen jonger dan 27 jaar die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen

ReferentieminimumloonBewerken

Het in artikel 37 bedoelde netto minimumloon wordt het (algemene) referentieminimumloon genoemd (niet te verwarren met het referentieminimumloon voor de AOW). Het is het bedrag dat twee partners samen netto zouden ontvangen als een van beiden bruto een bedrag aan uitkering zou krijgen gelijk aan het bruto-minimumloon inclusief vakantietoeslag, en zijn of haar partner geen inkomen zou hebben, en de maximale algemene heffingskorting voor een bepaald gedeelte (2e helft 2017: 80%) uitbetaald zou krijgen.

Hetzelfde artikel bepaalt dat het bovengenoemde percentage van de maximale algemene heffingskorting dat voor de partner in aanmerking wordt genomen halfjaarlijks wordt verlaagd, op 1 januari en 1 juli. De verlaging is vanaf 1 januari 2018 steeds 2,5 %-punt, tot en met de verlaging van 1 juli 2033 (het percentage is dan 0).

De Wet van 15 december 2011, houdende geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet bepaalde de daling in halfjaarlijkse stappen van elk 2,5 %-punt, voor het eerst per 1 januari 2012, tot het percentage per 1 juli 2031 nul zou zijn. Per 1 juli 2013 werd het dus 90%. De Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) bepaalt onder meer dat de afbouw in de jaren 2014 t/m 2017 gesteld wordt op 1,25 %-punt per halfjaar in plaats van 2,5 %-punt. Per 1 juli 2017 werd het dus de genoemde 80%, per 1 januari 2018 wordt het 77,5%, en uiteindelijk per 1 juli 2033 0%.

De halfjaarlijkse stappen van elk 2,5 %-punt resulteren in een halfjaarlijkse daling van het referentieminimumloon met ruim € 4 per maand. In combinatie met de inflatiecorrectie is er naar verwachting meestal toch nog wel een kleine stijging van het nominale bedrag.[2]

Het referentieminimumloon wijkt af van het nettoloon van iemand die werkt voor het minimumloon, of wat beiden samen netto zouden ontvangen als dit voor een van beiden zou gelden, want iemand die werkt krijgt arbeidskorting, terwijl anderzijds de heffingskorting(en) lager zouden zijn: in het eerste geval zou die eenmaal ontvangen worden, in het tweede geval zou de partner een kleiner deel van de algemene heffingskorting dan hierboven genoemd ontvangen, doordat de afbouw van de dubbele heffingskorting voor kostwinners eerder is begonnen en wat sneller verloopt.

Uiteindelijk is het referentieminimumloon dus het bedrag dat iemand netto zou ontvangen als hij bruto een bedrag aan uitkering zou krijgen gelijk aan het minimumloon incl. vakantietoeslag. Door het ontbreken van arbeidskorting is het uiteindelijke referentieminimumloon minder dan het individuele nettominimumloon.

De dubbele heffingskorting wordt ook in het referentieminimumloon afgebouwd om te voorkomen dat over een aantal jaren twee partners samen financieel beter af zouden zijn met bijstand dan wanneer één voltijds tegen het minimumloon werkt, of dat recht zou ontstaan op aanvullende bijstand als van twee partners één voltijds tegen het minimumloon werkt, en de ander wel wil werken maar geen werk kan vinden.[3]

De verlagingen werken door in alle Participatiewet-uitkeringen doordat de normbedragen vaste percentages zijn van het referentieminimumloon (zie onder), maar ook in de Anw, IOAW, IOAZ en TW. Echter niet in de AOW, deze blijft op hetzelfde niveau.

Berekening per 1 januari 2014:

Het brutominimumloon inclusief vakantie-uitkering bedraagt € 1604,45 per maand, dit is per jaar € 19.253,40. Naar beneden afgerond op een veelvoud van € 54 is dit € 19.224. De loonheffing volgens box 1 is 36,25% van € 19.224 (naar beneden op euro's afgerond), is € 6968. De heffingskorting is 1,8875 maal de algemene heffingskorting van € 2103, is € 3969. De loonheffing is dus € 2999 per jaar, dit is € 249,91 per maand. Het algemene referentieminimumloon (niet te verwarren met het referentieminimumloon voor de AOW) is dus € 1604,45 - € 249,91 = € 1354,54 per maand.[4] (€ 16.254,48 per jaar).

Regeerakkoord 2017Bewerken

Regeerakkoord 2017: De jaarlijkse afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon voor de bijstand wordt verlaagd van 5%-punt naar 3,75%-punt.

Begrip gehuwdeBewerken

Artikel 3 bepaalt dat als gehuwd of als echtgenoot mede wordt aangemerkt de ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het een bloed- of aanverwant in de eerste graad is.

Aanvulling inkomen tot normBewerken

Onder inkomen wordt verstaan inkomsten uit of in verband met arbeid, uit vermogen, uit (onder)verhuur, sociale zekerheidsuitkeringen, uitkeringen tot levensonderhoud (alimentatie) en voorlopige teruggaven van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen voor zover deze inkomsten betrekking hebben op een periode waarover beroep op bijstand wordt gedaan.

Artikel 19 bepaalt dat algemene bijstand het eigen inkomen aanvult tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm (ook wel sociaal minimum genoemd). De artikelen 20 t/m 23 geven de bedragen. Dit zijn deels de facto ronde percentages van het referentieminimumloon, hoewel de percentages niet in de wet genoemd worden. Artikel 38 bepaalt dat met ingang van de dag waarop het referentieminimumloon wijzigt de bedragen worden herzien met het percentage van deze wijziging. Daardoor zijn de bedragen de facto (behoudens de doorwerking van afrondfouten) vaste percentages van het referentieminimumloon. Artikel 19 bepaalt verder dat in de algemene bijstand een vakantietoeslag begrepen ter hoogte van 5% van die bijstand (de vakantietoeslag is daardoor ongeveer 5,26% van het bedrag zonder vakantietoeslag). Artikel 38 bepaalt dat dit percentage gelijk wordt gehouden aan de procentuele verhouding tussen de nettoaanspraak op de minimum vakantiebijslag over het minimumloon en het nettominimumloon. Onder nettoaanspraak op de minimum vakantiebijslag wordt verstaan het verschil tussen het referentieminimumloon en het bedrag dat het referentieminimumloon zou zijn zonder rekening te houden met de aanspraak op vakantiebijslag. Dit wordt afgerond op 5%.[5] Uit het vorenstaande blijkt dat het percentage van 5,26% lager is dan de gebruikelijke 8% doordat het om het nettobedrag gaat, niet door een aparte keuze om minder te verstrekken.

De norm (netto, incl. vakantietoeslag) is voor personen van 21 tot 65 jaar 50% van het referentieminimumloon. Dit is per 1 juli 2012 netto € 668,44 per maand (€ 8021 per jaar). Een alleenstaande die de (woon)kosten niet met anderen kan delen krijgt een toeslag tot 20% van het referentieminimumloon, dus in totaal € 935,81 per maand, (dat is € 11.230 per jaar). Voor een jongere geldt een lager bedrag.[6]

Bij twee "gehuwden" is er pas recht op bijstand als de gezamenlijke inkomsten minder zijn dan de norm voor beiden gezamenlijk. De norm is gelijk aan het referentieminimumloon, dit is per kalendermaand per 1 juli 2012 € 1336,87.

In overleg met het Rijk is een plan van de gemeente Enschede niet doorgegaan, om bijstand te weigeren voor zover men door zijn pensioen eerder te laten ingaan inkomen kan verwerven.[7][8]

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)Bewerken

Een onderdeel van de Participatiewet is de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft een alleenstaande die de AOW-leeftijd heeft bereikt, en twee partners van wie dat voor minstens een van beide geldt. Er kan aanspraak bestaan op AIO als de alleenstaande of één of beide partners een onvolledige AOW hebben. Voor een alleenstaande is de norm ongeveer 76,8% van het algemene referentieminimumloon (niet te verwarren met het referentieminimumloon voor de AOW), en voor twee partners samen 105,7%. De bedragen zijn € 1026,66 en € 1413,13 per maand.[9] Er zijn ongeveer 40.000 uitkeringsgerechtigden. Per jaar bedragen deze uitkeringen in totaal ongeveer € 200 miljoen.[10] Ruim 10% van de bijstandsgerechtigden heeft de AOW gerechtigde leeftijd.[11]

VermogenBewerken

Er is een vermogenstoets: artikel 19 bepaalt dat er slechts recht op algemene bijstand bestaat indien er geen in aanmerking te nemen vermogen is. Artikel 34 bepaalt dat niet als vermogen in aanmerking wordt genomen het bij de aanvang van de bijstand aanwezige vermogen voor zover dit minder bedraagt dan voor een alleenstaande € 6.120 per 1 januari 2019 of voor een alleenstaande ouder of twee "gehuwden" samen het dubbele.

Van de overwaarde van het eigen huis wordt in 2019 maximaal € 51.600 buiten beschouwing gelaten. Als deze waarde meer is dan kan de gemeente een krediethypotheek afsluiten.

Als iemand na het opmaken van het niet-vrijgelaten vermogen bijstand aanvraagt, wordt bezien of hij zijn vermogen niet te snel heeft uitgegeven. Er kan dan geconcludeerd worden dat hij "onvoldoende besef van verantwoordelijkheid heeft betoond bij het voorzien in de kosten van het bestaan." In dat geval wordt een sanctie toegepast bij de uitbetaling van de bijstand.

Wegens het wettelijke afkoopverbod telt pensioenvermogen dat is opgebouwd in de tweede pijler niet als vermogen, maar dat in de derde pijler wel. De regering heeft aangekondigd ook een derdepijlerpensioen tot (incl. eventueel tweedepijlerpensioen) twee maal de AOW vrij te gaan laten. Om te voorkomen dat mensen vlak voor een bijstandsaanvraag hun vermogen wegsluizen naar hun derdepijlerpensioen, geldt daarbij de randvoorwaarde dat er in de jaren voor de bijstandsaanvraag sprake moet zijn van een gelijkblijvende of dalende inleg.[12]

Overwogen wordt schulden door fraude in de sociale zekerheid in de vorm van terug te betalen uitkeringen en/of bestuurlijke of strafrechtelijke boetes niet meer in aftrek te brengen van bezittingen bij de bepaling van het vermogen voor de vermogenstoets.[13] Als iemand bijvoorbeeld een huis in het buitenland heeft van € 50.000 en dit heeft verzwegen bij het aanvragen van bijstand, en daardoor € 22.500 ten onrechte heeft ontvangen, en daarbij ook € 22.500 aan boete moet betalen, wordt nu geacht een vermogen te hebben van € 5.000, en kan dus weer bijstand krijgen, mogelijk met inhouding van een klein bedrag voor het langzaam afbetalen van de schuld. In de nieuwe situatie zou hij op basis van de aangepaste vermogenstoets niet opnieuw bijstand krijgen, behalve misschien als lening, onder voorwaarde van een serieuze inspanning het huis te verkopen, waarna de opbrengst kan worden gebruikt voor levensonderhoud en/of het aflossen van de schuld.

KostendelersnormBewerken

Per 1 januari 2015 is in de Participatiewet de kostendelersnorm c.q. deelformule (artikel 22a Pw) ingevoerd. De kostendelersnorm houdt in dat als een bijstandsgerechtigde een woning deelt met een of meer personen, de bijstandsuitkering wordt verlaagd, omdat wordt aangenomen dat in die situatie de woonkosten kunnen worden gedeeld, waarbij wel behoort te worden gekeken wie "kostendelende medebewoners zijn van elkaar".

Elke aanvraag behoort individueel bekeken te worden, of men daadwerkelijk de kosten kunnen delen. De Gemeente mag nm. niet de veroorzaker zijn van financiële problemen. Het gaat om het aantal personen van 21 jaar en ouder in "een huishouding". Niet iedereen is kostendelende medebewoner van elkaar, zoals een AOW-gerechtigde wonend met kind (eerste graad familie), ongeacht leeftijd, zijn beiden alleenstaand zij voeren nm. geen gezamenlijk huishouden en betekent dit dat zij volgens de wet niet samenwonen ofwel wonen volgens de wet alleen, en zijn daarom geen kostendelende medebewoners van elkaar en behoort men uit te gaan van artikel 21 Pw= Alleenstaande zonder kosten delende medebewoner en doet de kostendelersnorm niet ter zake. Tevens eerste graadsfamilie ( vader of moeder met 1 kind ) tot 2 personen binnen het huishouden ongeacht leeftijd voeren geen gezamenlijkhuishouden, moet men zien als beiden alleenstaand oftewel alleenwonend.( uitgaande artikel 21 Pw.) Ook tweedegraads familie mits 1 van hen hulpbehoevend is aantonend via bewijs arts.

Alleenstaande zonder kostendelende medebewoner zoals bv Aow gerechtigde ouder is dit 70% van het minimumloon (alleenstaandennorm). Gehuwden of samenwonenden is dat 2 × 50 % = 100 % van het minimumloon (gehuwdenorm). De korting loopt op al naargelang het aantal kostendelende medebewoners binnen een huishouding: hoe meer "kostendelende medebewoners", hoe lager de bijstandsuitkering per persoon. Bij 2 kostendelende medebewoners is dat 50 % enz. , 43 1/3 % bij 3 personen, 40% bij 4 personen, 38% bij 5 personen,.... etc. De inkomens- en vermogenstoets worden individueel of per paar toegepast.

Niet zijnde kostendelende medebewoners zijn sowieso :

 1. woningdelende huurders, onderhuurders of kostgangers met een contract op basis van een commerciële prijs, waarbij die commerciële prijs ook daadwerkelijk wordt betaald, niet alleen door de belanghebbende, maar ook door alle medebewoners; vanwege fraudegevoeligheid en het tegengaan van schijnconstructies in de sfeer van familierelaties zijn zuiver zakelijke relaties tussen familieleden buiten deze uitzondering gehouden;
 2. studenten.

Alleenstaande ouderBewerken

De Wet hervorming kindregelingen heeft de aparte norm voor de alleenstaande ouder afgeschaft. Door een verschil in definitie van alleenstaande ouder tussen de Participatiewet en de fiscale regels kan een alleenstaande ouder in de bijstand wel geraakt worden in de verlaging van zijn norm, maar geen alleenstaande-ouderkop krijgen, bijvoorbeeld in het geval van een gehuwde waarvan de partner gedetineerd is. Dan zal er volgens de Belastingdienst nog altijd sprake zijn van een toeslagpartner en de alleenstaande-ouderkop niet tot uitbetaling komen. Voor het jaar 2015 is voor een aantal groepen alleenstaande ouders overgangsrecht gemaakt.

Bijzondere bijstandBewerken

Bijzondere bijstand is een uitkering voor uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan die niet uit het inkomen of vermogen kunnen worden voldaan.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoeding voor woonlasten (woonkostentoeslag), de eigen bijdrage thuiszorg, brillen, hoortoestellen en orthopedisch schoeisel, veelal is een aanvullende zorgverzekering een vereiste om voor vergoeding voor medische kosten in aanmerking te komen. Veel gemeenten verlenen nooit bijzondere bijstand. Het komt nog maar zelden voor dat een gemeente vergoedingen betaalt voor een schoolreisjes of het lidmaatschap van een sportclub.

Anders dan een aanvraag voor algemene bijstand, moet een aanvraag voor bijzondere bijstand niet bij het UWV worden ingediend maar bij het college van burgemeester en wethouders. Doorgaans zal de aanvrager zich daarvoor tot de Gemeentelijke Sociale Dienst moeten wenden.

Categoriale inkomensondersteunende voorzieningen houden in dat aan een categorie mensen inkomensondersteuning wordt verstrekt zonder dat voor iedereen in de categorie wordt vereist dat hij de (on)kosten daadwerkelijk maakt, en dat de ondersteuning noodzakelijk is. Artikel 35 staat gemeenten toe deze te verlenen aan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, aan chronisch zieken en gehandicapten, en aan mensen met schoolgaande kinderen, mits deze mensen een inkomen hebben van niet meer dan 110% van de bijstandsnorm. Zie ook gemeentelijk minimabeleid.

Individuele inkomenstoeslagBewerken

Op grond van artikel 36 verlenen gemeenten op aanvraag een zogenaamde individuele inkomenstoeslag, een bedrag dat 1 keer per jaar wordt uitgekeerd. Dit is een tegemoetkoming voor personen van 21 tot 65 jaar die langere tijd van een minimuminkomen hebben moeten leven, of geen of weinig eigen vermogen hebben en ook geen uitzicht hebben op betaald werk.

Algemeen geaccepteerde arbeidBewerken

Onder de Participatiewet is de cliënt die jonger is dan de AOW-leeftijd verplicht om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Passende arbeid moet wel werk zijn, dat voor degene bestemd is gezien zijn opleiding. Bij ernstige ziekteklachten of andere zwaarwegende omstandigheden kan een tijdelijke of langdurige vrijstelling gegeven worden.

TegenprestatieBewerken

De Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden heeft aan artikel 9, 1e lid van de Participatiewet toegevoegd onderdeel c, dat de belanghebbende van 18 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd verplicht naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. In gemeenten die de tegenprestatie uitvoeren besteedt de klant hier gemiddeld 16 uur per week aan, maar de variatie onder gemeenten is groot: in een aantal gemeenten ligt het gemiddelde rond de 4 uur, maar er zijn ook gemeenten die klanten minstens 24 uur aan de tegenprestatie laten besteden per week. De gemeenten die de tegenprestatie uitvoeren geven in meerderheid aan dat het instrument ook wordt ingezet om burgers te ontmoedigen een uitkering aan te vragen. Gemeenten kiezen hiervoor als zij het vermoeden hebben dat deze de uitkering eigenlijk niet nodig heeft, of als onderdeel van een beleid om de instroom te verkleinen. Bij ongeveer de helft van de gemeenten die de tegenprestatie uitvoeren is de gemiddelde duur korter dan een halfjaar. Ongeveer de helft van de gemeenten die de tegenprestatie uitvoert heeft een maximum gesteld aan de duur van de tegenprestatie. Een aantal gemeenten geeft aan dat de duur afhankelijk is van de individuele situatie, of dat de tegenprestatie duurt tot het einde van de uitkering. In de meeste gemeenten die de tegenprestatie uitvoeren heeft de uitkeringsgerechtigde invloed op de keuze van de activiteiten die hij opgelegd krijgt. De minister juicht dit toe.[14][15]

De Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten (die ook de invoering van de kostendelersnorm behelsde) bepaalt verder onder meer dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot het opdragen van de tegenprestatie, die in ieder geval ook betrekking hebben op hoe wordt omgegaan met de situatie dat niet direct maatschappelijk nuttige activiteiten voorhanden zijn, trad op 1 juli 2015 in werking. Hierbij worden alle colleges dus verplicht beleid te formuleren om de genoemde tegenprestatie op te dragen en daar uitvoering aan te geven. Het college legt geen tegenprestatie op aan personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het college bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de tegenprestatie.

Omdat de tegenprestatie geacht kan worden te vallen onder het "opleggen van normale burgerlijke verplichtingen dan wel kleine gemeenschapsdiensten" en deze bovendien alleen verlangd wordt van degene die is aangewezen op uitkeringen die bekostigd worden uit de algemene middelen, en daarnaast nog onder de beperkende voorwaarde dat betrokkene deze verplichtingen naar vermogen kunnen worden opgelegd, was er volgens de regering Rutte geen schending van het verbod op dwangarbeid.

Een en ander geldt ook voor degenen met een IOAW- of IOAZ-uitkering.

Aanvullende verplichtingen en beperkingenBewerken

Aan uitkeringsgerechtigden volgens de Participatiewet en de IOAW- of IOAZ-uitkering kunnen aanvullende eisen gesteld worden. Een gemeente mag kledingvoorschriften opleggen en eisen aan de haardracht stellen.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004Bewerken

Het doel van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (een algemene maatregel van bestuur op grond van de Participatiewet) is het verschaffen van financiële steun aan mensen in de bijstand, die zelfstandig ondernemer willen worden. Voordat de Bbz bestond werden bijstandsgerechtigden die zelfstandig ondernemer wilden worden, geholpen met micro-kredieten.

Er kan een renteloze lening worden verstrekt van maximaal € 2534 en deze wordt alleen rentedragend wanneer de betrokkene daadwerkelijk zijn bedrijf start. Wanneer zijn bedrijf echter niet levensvatbaar wordt, wordt dit bedrag omgezet in een schenking.

Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid tot het aanvragen van een rentedragend krediet van maximaal € 30.668 tegen een rentepercentage van 4,5% en een looptijd van 10 jaren.

Ten derde kan er nog aanspraak worden gemaakt op een uitkering inzake levensonderhoud als aanvulling op het eigen (gezins)inkomen (tot het bedrag, wat men anders ook als bijstandsinkomen had gehad), gedurende maximaal 36 maanden (3 jaren), nadat men van start is gegaan als ondernemer. Men houdt dan zolang een bijstandsuitkering als aanvulling op het inkomen als zelfstandige. Deze bijstandsuitkering wordt dan verstrekt als een lening en moet alleen worden terugbetaald als het bedrijf echt succesvol is. Dit is niet het geval als de onderneming binnen die 3 jaren wordt gestaakt.

De gemeente (sociale dienst) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bbz., maar schakelt vaak de onafhankelijke advies- en begeleidingsorganisatie IMK Intermediair (Instituut Midden- en Kleinbedrijf) in om de cliënten te begeleiden die zelfstandig ondernemer willen worden.

Cliënten zijn tijdens dit traject vrijgesteld van hun sollicitatieplicht en hoeven niet langer ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf.

RechtsbeschermingBewerken

Tegen beslissingen over het (niet) verlenen van bijstand en beslissingen over terugvordering kan betrokkene een bezwaarschrift indienen. Op die procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dat impliceert dat tegen de beslissing op bezwaar desgewenst beroep kan worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. In spoedgevallen kan ook een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Doet de rechter verkeerde uitspraak, wat vaker is voorgekomen, kan men in cassatie met een advocaat (fouten worden gemaakt omdat de wetgeving zeer complex omschreven is).

BijstandsaanvraagBewerken

Een aanvraag in het kader van de Participatiewet moet voldoen aan wettelijke eisen. De aanvraagprocedure kan langdurig zijn. Als de gemeente redelijkerwijze kan aannemen dat bijstand noodzakelijk is en zal worden toegekend, kan voorlopige bijstand worden verstrekt. Deze bedragen worden later teruggevorderd of verrekend met de toekenning op latere datum. De aanvrager ontvangt een beschikking waarin de beslissing wordt medegedeeld. De data van voorlopige bijstandsverstrekking en de beschikkingsdatum van de uiteindelijke toekenning kan op later datum van grote invloed zijn op alle inkomensafhankelijke regelingen.

Er zijn gemeenten die betalingen, gedaan in meerdere jaren, bij elkaar optellen in de jaaropgave van een volgend jaar. Dat wordt door de gemeente doorgegeven als BRI-inkomen in dat jaar. Het BRI registreert zo een fictief jaarinkomen dat hoger is dan het werkelijk ontvangen bedrag in dat jaar.

Dat hoge fictieve jaarinkomen kan er toe leiden dat de bijstandsontvanger te weinig of zelfs geen aanspraak kan maken op inkomensafhankelijke regelingen zoals de huurtoeslag. Als de Dienst Toeslagen van de belastingdienst dit achteraf vaststelt, kan een terugbetalingsverplichting worden opgelegd, hoewel betrokkene op grond van het werkelijke inkomen in dat jaar recht zou hebben op de volledige toeslag bedragen die werden uitbetaald, wanneer de gemeente niet de bedragen van meerdere jaren zou hebben opgeteld.

Samen met de inkomensafhankelijke regelingen worden uitkeringen op grond van de Participatiewet voldoende geacht voor de minimaal noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Zodoende heeft het (achteraf) niet (volledig) toekennen van toeslagen, vanwege een fictief hoog inkomen, negatieve gevolgen voor de bijstandsgerechtigde.

Externe linksBewerken

NotenBewerken