Hoofdmenu openen

Frans Julius Johan van Eysinga (1752-1828)

Nederlands burgemeester

Frans Julius Johan van Eysinga (Joure, 15 juni 1752 - Leeuwarden, 3 augustus 1828) was grietman in de Nederlandse provincie Friesland.

Leven en werkBewerken

 
Eysingahuis te Leeuwarden

Jhr. Frans Julius Johan van Eysinga, telg uit het geslacht Van Eysinga, was een zoon van Schelto van Eysinga, grietman van Haskerland en Catharina Johanna Vegelin van Claerbergen. Hij trouwde op 11 augustus 1776 te Dronrijp met Clara Tjallinga (dochter van Binnert Philip Aebinga van Humalda). In 1773 erfde hij van zijn grootvader Johan Vegelin van Claerbergen het grondbezit in Doniawerstal en volgde hem op als grietman van Doniawerstal. Deze functie vervulde hij in de perioden 1773-1795 en 1816-1819. In 1786 werd hij lid van de Admiraliteit te Harlingen en in 1813 werd hij ook lid van de Provinciale Staten. In Langweer woonde hij in Osinga State. Hij had een herenbank in de hervormde kerk van Langweer. In Leeuwarden woonde hij in het Eysingahuis. Hij had zeven kinderen. Zijn zoon Schelte Hessel Roorda van Eysinga (1780-1829) volgde hem op als grietman.