Reglement van Orde van de Tweede Kamer

regels over de gang van zaken in de tweede kamer

Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (kortweg: RvOTK,RVOTK, RvO II of simpelweg RvO) bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden.

Reglement van Orde van de Tweede Kamer
Citeertitel Reglement van Orde van de Tweede Kamer
Titel Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Afkorting RvO TK
RvO II
Soort regeling Reglement van orde
Rechtsgebied Staatsrecht
Status Geldend
Grondslag Art. 72 Grondwet
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 30 oktober 2019 door het Presidium
Aangenomen door Tweede Kamer op 25 februari 2021
Gepubliceerd op 9 maart 2021
Gepubliceerd in Kamerstukken II 2020/21, 35.322, nr. 50
In werking getreden op 31 maart 2021
Geschiedenis
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Reglement van Orde van de Tweede Kamer
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

Het Reglement van Orde is daarmee een belangrijk document. Goede kennis ervan is nuttig voor Kamerleden. Procedures kunnen bijvoorbeeld bepalend zijn voor de vraag of een onderwerp wel of niet aan de orde kan worden gesteld. In die zin heeft het reglement politieke betekenis. In totaal zijn er 15 hoofdstukken.

 • Begripsbepalingen
 • Begin en einde van het lidmaatschap
 • Voorzitter, ondervoorzitters en presidium
 • Raming
 • Fracties
 • Personeel
 • Commissies
 • Plenaire vergadering
 • Behandeling van (Rijks)wetten, initiatiefvoorstellen, andere stukken en verdragen
 • Verzoekschriften en burgerinitiatief
 • Vragen van inlichtingen aan de regering
 • Vragen van inlichtingen aan kabinets(in)formateur(s)
 • Enquête
 • Drukken van stukken
 • Bezoekers en toehoorders
 • Slotbepalingen

Reglementen van de Staten-Generaal zijn geen wetten of AMvB's maar vormen een categorie op zichzelf.

Sluiting van de beraadslaging op een bepaald tijdstipBewerken

Artikel 68, Sluiting van de beraadslaging op een bepaald tijdstip, luidt:

Op voorstel van de Voorzitter of van een in de vergaderzaal aanwezig lid kan de Kamer ook besluiten, dat de beraadslaging van de zijde van de Kamer over een onderwerp op een in dat voorstel te vermelden tijdstip zal worden gesloten. Over dit voorstel wordt niet beraadslaagd. Wordt het aangenomen, dan heeft de Voorzitter de bevoegdheid de nog beschikbare tijd naar billijkheid te verdelen.

Dit wordt onder meer toegepast bij filibusteren.

Herziening 2019Bewerken

In 2018 werd op initiatief van Kamervoorzitter Arib besloten een grondige herziening van het Reglement te laten plaatsvinden. Een grondige herziening gebeurde voor het laatste in 1994. Een werkgroep onder leiding van Kees van der Staaij voerde een onderzoek naar de herziening uit.[1]

Op 30 oktober 2019 bracht de werkgroep haar rapport uit.[2] Naast een aantal maatregelen die opgenomen kunnen worden in het reglement constateerde de commissie dat ‘sommige problemen eerder vragen om een aanpassing van de parlementaire cultuur dan om een nieuwe juridische regeling‘. Geadviseerde maatregelen betreffen onder meer het komen te vervallen van niet-ingeplande debatten na 12 weken, het dynamischer maken van het mondelinge vragenuur, het belangrijker maken van commissievergaderingen en het niet eindeloos kunnen aanhouden van moties.[3] Het nieuwe reglement is op 31 maart 2021 ingegaan.

Externe linksBewerken