Gigagram

Samenvoegen   Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Kiloton, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).
Grotere en kleinere eenheden van gram en ton
fac­tor naam sym­bool  
10−24 yoctogram yg
10−21 zeptogram zg
10−18 attogram ag
10−15 femtogram fg
10−12 picogram pg
10−9 nanogram ng
10−6 microgram µg
10−3 milligram mg
10−2 centigram cg
10−1 decigram dg
1 gram g
101 decagram dag
102 hectogram hg fac­tor naam sym­bool
103 kilogram kg
106 megagram Mg 1 ton ton
109 gigagram Gg 103 kiloton kton
1012 teragram Tg 106 megaton Mton
1015 petagram Pg 109 gigaton Gton
1018 exagram Eg 1012 teraton Tton
1021 zettagram Zg 1015 petaton Pton
1024 yottagram Yg

De gigagram is een eenheid van massa. Eén gigagram is gelijk aan 1 000 000 000 gram, ofwel 109 gram en één gigagram is gelijk aan 106 kilogram, de internationale standaardeenheid voor massa. De gigagram kan ook kiloton worden genoemd.

Het SI-symbool van de gigagram is Gg.