Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−24 yoctogram yg
10−21 zeptogram zg
10−18 attogram ag
10−15 femtogram fg
10−12 picogram pg
10−9 nanogram ng
10−6 microgram µg
10−3 milligram mg
10−2 centigram cg
10−1 decigram dg
1 gram g
101 decagram dag
102 hectogram hg
103 kilogram kg
106 megagram
of ton
Mg
ton
109 gigagram
of kiloton
Gg
kton
1012 teragram
of megaton
Tg
Mton
1015 petagram
of gigaton
Pg
Gton
1018 exagram
of teraton
Eg
Tton
1021 zettagram
of petaton
Zg
Pton
1024 yottagram Yg

De exagram is een eenheid van gewicht. Eén exagram is gelijk aan 1 000 000 000 000 000 000 gram, ofwel 1018 gram en één exagram is gelijk aan 1015 kilogram, de internationale standaardeenheid voor massa.

Het SI-symbool van de exagram is Eg.