Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen

organisatie uit België
(Doorverwezen vanaf Brussel Ook Onze Stad)

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen of OVV is een Vlaamsgezinde pluralistische vereniging die een koepel wil zijn van Vlaamse verenigingen. Het Overlegcentrum wil beschouwd worden als het hart van de pluralistische zijde van de Vlaamse Beweging. De huidige voorzitter is Paul Becue.

Geschiedenis

bewerken

Het OVV werd gesticht in 1964 op initiatief van Clem De Ridder, toenmalig voorzitter van het Davidsfonds. Hij verenigde het Davidsfonds, het Vermeylenfonds en Willemsfonds in één koepel. Later kwamen hier het Verbond der Vlaamse Academici, de Vlaamse Volksbeweging en het Verbond van Vlaams Overheidspersoneel bij. Het OVV startte definitief op 13 mei 1966 met 30 ledenverenigingen. Dat werden er in 1968 49. In 2006 waren het er nog steeds evenveel.

In 1967 werd het Nationaal Komitee 5 november opgericht in de schoot van het OVV. Het organiseerde betogingen rond de eisen Leuven Vlaams, de splitsing van de VUB, de verfransing van Brussel, het toepassen van de taalwetten, de afbakening van en een nationaal statuut voor Brussel. De splitsing van de K.U.L. was een feit op 4 oktober 1968. Een paar maanden later, op 24 januari 1969, werd de VUB ook gesplitst.

Ook in de jaren 90 bleef het OVV de politieke agenda beïnvloeden. Er werd in 1990 echt zelfbestuur geëist. Drie jaar later was België een federatie. In 1991 legde men de nadruk op het feit dat de taalgrens een staatsgrens was, ook in Brabant. Vier jaar later werd de provincie Brabant gesplitst in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nadat België een federale staat geworden was, haakten het Vermeylen- en het Willemsfonds af. Het OVV paste zijn doelen aan, en pleitte nu voor zo veel mogelijk Vlaams zelfbestuur met inspraak in de Europese Unie. Hierbij nam het OVV echter geen standpunt in over separatisme of confederalisme.

Rond 1994 radicaliseerde het OVV met het manifest "Vlaanderen Staat in Europa". Dat vraagt een verregaande autonomie voor Vlaanderen. Of die autonomie in een confederale staatsstructuur, via onafhankelijkheid of via een verregaande federalisering gebeurt, daarover spreekt het OVV zich niet uit. Alle OVV-leden zijn het er wel over eens dat Vlaanderen de volledige bevoegdheid moet krijgen (regelgevend, organisatorisch én de bijhorende fiscale bevoegdheid) over zijn eigen volksgezondheid, sociale zekerheid, onderwijs (incl. de laatste resterende Belgische bevoegdheden), wetenschapsbeleid en arbeidsmarkt.

In 1996 werd prof. Matthias Storme voorzitter. Het OVV hield twee grote meetings onder de noemer "Vlaanderen Staat in Europa": in 1998 (Elisabethzaal, Antwerpen) en in 1999 (Heizel, Brussel). In 2003 werd prof. Boudewijn Bouckaert (de voormalige decaan van de faculteit Rechten van de UGent) verkozen als nieuwe voorzitter, en in 2006 prof. Renaat Roels. Deze werd opgevolgd door Huguette De Bleecker en Robrecht Vermeulen.

Andere bekende figuren zijn Eric Ponette, wijlen Ivan Mertens, Peter De Roover en Guido Moons.

Het OVV heeft meerdere actieve werkgroepen die zich bezighouden met taal, Vlaamse sociale zekerheid, de plaats van Vlaanderen in Europa en Nieuwe Vlamingen. Deze laatste twee waren ook de thema's van het tweejaarlijkse OVV-congres in december 2005.

In de jaren 90 verlieten enkele van de historische stichtende leden het OVV (waaronder het Vermeylenfonds en het Willemsfonds). Ze oordeelden dat het beoogde federalisme verworven was. In 2011 sloot het Willemsfonds echter terug aan bij het OVV omdat het meende dat er een verdere strijd nodig was tegen het Belgisch democratisch deficit en tegen de discriminaties van de Vlamingen.

In 2004 en 2006 bracht de OVV telkens een "lentemanifest" uit, met daarin enerzijds een stand van zaken op het communautaire vlak en anderzijds een aantal Vlaamse eisen.

Structuur

bewerken

Voorzitters

bewerken
Tijdspanne Voorzitter[1] Organisatie
1966 - 1968 Adriaan Verhulst Willemsfonds
1968 - 1971 Clem De Ridder Davidsfonds
1971 - 1972 Aloïs Gerlo Vermeylenfonds
1972 - 1973 Clem De Ridder Davidsfonds
? - ? Carlo Heyman
Adriaan Verhulst
Aloïs Gerlo
Paul Daels
Davidsfonds
Willemsfonds
Vermeylenfonds
IJzerbedevaartcomité
? - ? Carlo Heyman Davidsfonds
1978 - 1979 Aloïs Gerlo Vermeylenfonds
1984 - 1986 Clem De Ridder Davidsfonds
1986 - 1988 Roland Laridon Vermeylenfonds
1988 - ? Clem De Ridder Davidsfonds
? - ? Ernest Van Buynder Willemsfonds
? - 1995 Lieven Van Gerven Davidsfonds
Tijdspanne Voorzitter[1] Organisatie
1995 - 1996 Clem De Ridder Davidsfonds
1996 - 2000 Matthias Storme Verbond der Vlaamse Academici
2000 - 2000 Bob Wezenbeek
2000 - 2001 Peter De Roover Vlaamse Volksbeweging
2001 - 2003 Eric Ponette Verbond der Vlaamse Academici
2003 - 2006 Boudewijn Bouckaert
2006 - 2009 Renaat Roels Stichting Lodewijk de Raet
2009 - 2009 Huguette Ingelaere Forum Vlaamse Vrouwen
2009 - 2010 Wim De Wit (ad-interim)
2010 - 2010 Bram Hermans Vlaamse Volksbeweging
2011 - 2014 Robrecht Vermeulen Doktersgild Van Helmont
2015 - 2020 Willy De Waele Vlaamse Volksbeweging
2021 Paul Becue (ad interim) Verbond der Vlaamse Academici
2021-2022 Kurt Moons
2022-heden Paul Becue Vereniging Vlaamse Academici

Het OVV wil de samenwerking binnen de Vlaamse Beweging en de doelstellingen daarvan bevorderen. Het beoogt onder meer:

  1. bijdragen tot het uitbouwen van een Vlaamse identiteit op sociaal, cultureel, economisch, ecologisch, maatschappelijk en politiek vlak;
  2. openheid en samenwerking met andere Europese volkeren, in de eerste plaats met het Nederlandse volk;
  3. openheid en samenwerking met de rest van de wereld.

Werkgroepen

bewerken

Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

bewerken

Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid, afgekort: AK-VSZ, werd opgericht in 1995 om het standpunt van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen inzake sociale zekerheid actiegericht op de politieke agenda te zetten en in het maatschappelijk debat te brengen. De actiegroep streeft een splitsing van de Belgische sociale zekerheid in een Vlaamse en een Waalse component na.

Het AK-VSZ gaf in 2005 het boek Waar Maas en centen vloeien uit waarin ze hun opinie wetenschappelijk trachten te onderschrijven. Het kernbestuur van AK-VSZ bestaat uit voorzitter Jürgen Constandt, secretaris Erik Stoffelen, en penningmeester Wouter Opdenacker.

Werkgroep Taal

bewerken

Buigt zich over het Nederlands in het onderwijs, in de media en in het straatbeeld.

Werkgroep Immigratie en Integratie

bewerken

Opvolger van de oudere interne Werkgroep Nieuwe Vlamingen (met een publieke) contactgroep als voornaamste activiteit. De Werkgroep Immigratie en Integratie buigt zich over het vraagstuk hoe men immigranten deel kan laten uitmaken van de Vlaamse cultuur. Hoe kunnen we vredevol samenleven met elkaar? Welk is het standpunt van de Vlaamse Beweging hierin?

Brussel Ook Onze Stad

bewerken

Brussel Ook Onze Stad, afgekort: BOOS, is opgericht in 2004 met als doel een pressiegroep te vormen die actief de Brusselse politiek volgt ten aanzien van schendingen van de taalwetgeving en andere in het statuut voor Brussel ingeschreven taal- en cultuurbeschermingen ten behoeve van de Nederlandstalige minderheid. De organisatie heeft een nauwe samenwerking met de Vlaamse Volksbeweging en Gorik.

Aangesloten organisaties

bewerken
bewerken