Brief van Paulus aan Filemon

literair werk van Paulus

De brief van Paulus aan Filemon (vaak kortweg Filemon genoemd) is een van de boeken in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het is een brief die Paulus schreef aan Filemon en zijn naasten in Kolosse. De brief is één hoofdstuk van vijfentwintig verzen lang. Het is daarmee de kortste brief van Paulus en een van de kortste boeken in het Nieuwe Testament. De brief is geschreven in het Koinè-Grieks.

Filemon
Papyrus 87 is het oudst bekende handschrift van Filemon.
Auteur Paulus
Tijd 50-62
Taal Grieks
Categorie pastorale brief
Hoofdstukken 1
Vorige boek Titus
Volgende boek Hebreeën

Plaats en datum van ontstaanBewerken

Paulus schreef de brief vanuit gevangenschap in Rome of Efeze. De brief werd waarschijnlijk samen met de Brief van Paulus aan de Kolossenzen in Kolosse bezorgd door onder anderen Onesimus, een tot het christendom bekeerde gevluchte slaaf.

Als Paulus, zoals sommige uitleggers aannemen, tweemaal gevangen is geweest dan zal deze brief waarschijnlijk tijdens zijn eerste gevangenschap geschreven zijn. In ieder geval verwacht Paulus dat hij vrijgelaten zal worden. Hoe dan ook zal de brief geschreven zijn in de laatste jaren van Paulus' leven, rond 55 of 60 n.Chr.

Het oudst bekende handschrift waarin de tekst van de Brief aan Filemon is overgeleverd is Papyrus 87 (ca. 250). Andere oude handschriften met de tekst van de brief zijn Papyrus 139, Codex Sinaïticus en Codex Vaticanus, alle uit de vierde eeuw.

InhoudBewerken

De brief was bedoeld als voorspraak voor de al genoemde gevluchte slaaf Onesimus. Deze had zijn meester verlaten en was "niet nuttig" (een toespeling van de auteur op de naam Onesimus; deze naam, die vaker voorkwam bij slaven, betekent "nuttig") voor hem geweest. Wat er precies gebeurd is, wordt niet vermeld. Het is mogelijk dat Onesimus zijn meester Filemon bestolen had - Paulus biedt aan de schade te vergoeden. Hij is bij Paulus (in Rome of Efeze) terechtgekomen en heeft zich tot het christendom bekeerd. Niet duidelijk is of Onesimus bewust naar Paulus en de zijnen gevlucht is. Traditioneel neemt men aan dat Filemon de eigenaar van Onesimus was, hoewel de tekst ook de mogelijkheid toelaat dat Apfia of Archippus, de medegeadresseerden, zijn eigenaar waren.

De brief heeft een privékarakter en is de enige van zijn soort die bewaard is gebleven.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

Oude Testament (christelijke volgorde)
Thora:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Historische boeken:Jozua · Rechters · Ruth · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen · 1 en 2 Kronieken · Ezra · Nehemia · Tobit · Judit · Ester · 1 Makkabeeën · 2 Makkabeeën
Poëzie en wijsheid:Job · Psalmen · Spreuken · Prediker · Hooglied · Wijsheid (van Salomo) · (Wijsheid van Jezus) Sirach
Profetenboekengrote profeten:Jesaja · Jeremia · Klaagliederen · Baruch · Ezechiël · Daniël
kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
De deuterocanonieke boeken zijn cursief weergegeven. In moderne uitgaven worden ze vaak na Maleachi geplaatst.


Oude Testament (joodse volgorde)
Torah:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Vroege profeten:Jozua · Rechters · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen
Late profeten:Jesaja · Jeremia · Ezechiël
Kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
Poëzie:Psalmen · Job · Spreuken
Feestrollen:Ruth · Hooglied · Prediker · Klaagliederen · Ester
Historie:Daniël · Ezra · Nehemia · 1 en 2 Kronieken


Nieuwe Testament
Evangeliën:Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes
Handelingen:Handelingen van de apostelen
Brieven van Paulus:Romeinen · 1 Korintiërs · 2 Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · 1 Tessalonicenzen · 2 Tessalonicenzen · 1 Timoteüs · 2 Timoteüs · Titus · Filemon
Hebreeën
Katholieke brieven:Jakobus · 1 Petrus · 2 Petrus · 1 Johannes · 2 Johannes · 3 Johannes · Judas
Apocalyptiek:Openbaring van Johannes
Zie de categorie Epistle to Philemon van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.