Prediker (boek)

Bijbelboek

Het boek Prediker is onderdeel van de Hebreeuwse Bijbel. In de Tenach maakt Prediker onderdeel uit van de Geschriften (Ketoeviem) en daarbinnen van de zogeheten feestrollen, de Megillot.

Prediker
Prediker van Gustave Doré
Auteur toegeschreven aan Salomo
Tijd 3e eeuw v.Chr.
Taal Hebreeuws
Categorie Wijsheid, Feestrol
Hoofdstukken 12
Andere naam Ecclesiastes
Vorige boek Spreuken
(in de Tenach Klaagliederen)
Volgende boek Hooglied
(in de Tenach Esther)

Prediker behoort tot de wijsheidsliteratuur. Andere Bijbelboeken van dat genre zijn Spreuken, Job, een handvol van de Psalmen en de deuterocanonieke boeken De wijsheid van Jezus Sirach, Wijsheid en een deel van Baruch.

NaamBewerken

De Hebreeuwse naam luidt Kohelet (of Koheles), in de Griekse Septuaginta heet het boek èkklesiastés, en in de Latijnse Vulgata Concionator. Laatstgenoemde twee zijn vertalingen van de eerste en betekenen alle "prediker". In rooms-katholieke Bijbeluitgaven wordt het boek ook wel Ecclesiastes genoemd, een Latijnse transcriptie van het Griekse èkklesiastés.

Auteur en dateringBewerken

De traditionele opvatting schrijft het boek aan Salomo toe. Evenals bij veel andere Bijbelboeken, nemen moderne theologen algemeen aan dat het boek uit de periode na de Babylonische ballingschap stamt, terwijl orthodoxe theologen aan een oudere datering vasthouden (970-931 v.Chr.). De schrijver refereert impliciet aan zichzelf als Salomo in hoofdstuk 1:12, hoewel hier ook andere uitleggingen mogelijk zijn.

Taalkundige kenmerken (Aramese invloeden en Perzische leenwoorden) zouden een datering vóór de vijfde eeuw minder waarschijnlijk maken. Het boek zou volgens sommige wetenschappers een jongere vorm van het Hebreeuws dan de boeken Ezra en Nehemia bevatten, en dat zou betekenen dat het na de 4e eeuw v.Chr. is geschreven. Anderzijds kan het boek niet geschreven zijn na 190 v.Chr., want de auteur van Sirach, een boek dat met vrij grote zekerheid tussen 190 en 170 v.Chr. gedateerd wordt, maakt er gebruik van. Meestal aanvaardt men daarom een datering rond de 3e of 4e eeuw v.Chr. Dat was een tijd waarin heel wat wijsheidsleraren rondtrokken, die leerlingen rond zich verzamelden. Mogelijk gaat het boek Prediker op een dergelijke wijsheidsleraar terug.

Inhoud, thema, boodschapBewerken

Het centrale thema van het boek is Vanitas. In de NBV van 2004 vertaald met: "Lucht en leegte" (Prediker 1:2; 12:8). De oudere vertalingen, zoals de Statenvertaling en de NBG 1951 gaven het bekende "ijdelheid der ijdelheden", ijdel betekent hier dus "ijl" en niet "verwaand". Het gebruik van dit woord ijdel was een poging om het Hebreeuwse hevel te vertalen. Het heeft hier de betekenis "ijl". Het woord hevel komt maar weinig voor in de Hebreeuwse Bijbel: ongeveer zeventig maal, waarvan achtendertig keer in Prediker. Het is tevens de Hebreeuwse naam van Abel uit Genesis 4. Letterlijk betekent het "damp" of "wind" (vergelijk Jesaja 57:13), dit slaat op de vluchtigheid van de wereld, in Prediker vaak gebruikt in combinatie met het woord "leegte".

Prediker gebruikt het woord ijdel om aan te duiden dat de wereld onzinnig in elkaar steekt: de wereld tart alle redelijkheid. De wijsheid slaagt er niet in om de wereld inzichtelijk te maken: hoe meer inzicht een mens nastreeft, hoe meer hij ervan overtuigd raakt dat de wereld absurd is. Toch zijn er bepaalde ervaringen die wel zinvol kunnen zijn. In liefde, werk en intellect kan de mens voldoening vinden, zodat zijn bestaan niet volledig zinloos is (Prediker 9:7-10). Doch ook deze zaken brengen geen waar geluk.

Een ander thema is "onder de zon". De mens leeft maar in een beperkt deel van het universum.

Het boek eindigt met een epiloog waarin wordt aanbevolen om God te vrezen en zijn geboden te onderhouden. Deze zijn de maatstaf waarmee God de handelingen van de mens zal beoordelen, de goede, de slechte en zelfs de verborgene.[1]

InvloedBewerken

Ondanks het feit dat God veelvoudig vermeld wordt, is het boek Prediker ook onder niet-christenen tamelijk populair. Uitdrukkingen als "alles is ijdelheid" en "er is niets nieuws onder de zon" worden in brede kring gebezigd. Ook via de profane literatuur vonden de teksten uit Prediker een breder publiek:

  • In Titaantjes van Nescio wordt Prediker genoemd: "Bekker las uit Dante voor, de Prediker en 't Hooglied en 't boek Job kende-n-i uit z'n hoofd. 't Was heel indrukwekkend."
  • De titel van de roman The Sun Also Rises van Ernest Hemingway komt uit Prediker:
    "What profit hath a man of all his labour which he taketh under the sun? One generation passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever. The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose."
  • In het wielergedicht Mont Ventoux van Jan Kal wordt Prediker 1:8 aangehaald: "Alles is onuitsprekelijk vermoeiend".
  • Pete Seeger gebruikte een passage uit Prediker als tekst voor de, vooral in de versie van The Byrds, bekende hitsingle "Turn! Turn! Turn!" ("For everything/There is a season/And a time for every purpose under heaven")

Externe linksBewerken

Oude Testament (christelijke volgorde)
Thora:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Jozua · Rechters · Ruth · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen · 1 en 2 Kronieken · Ezra · Nehemia · Tobit · Judit · Ester · 1 Makkabeeën · 2 Makkabeeën
Job · Psalmen · Spreuken · Prediker · Hooglied · Wijsheid (van Salomo) · (Wijsheid van Jezus) Sirach
Grote profeten:Jesaja · Jeremia · Klaagliederen · Baruch · Ezechiël · Daniël
Kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
De deuterocanonieke boeken zijn cursief weergegeven. In moderne uitgaven worden ze vaak na Maleachi geplaatst.


Oude Testament (joodse volgorde)
Torah:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Vroege profeten:Jozua · Rechters · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen
Late profeten:Jesaja · Jeremia · Ezechiël
Kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
Poëzie:Psalmen · Job · Spreuken
Feestrollen:Ruth · Hooglied · Prediker · Klaagliederen · Ester
Historie:Daniël · Ezra · Nehemia · 1 en 2 Kronieken


Nieuwe Testament
Evangeliën:Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes
Handelingen:Handelingen van de apostelen
Brieven van Paulus:Romeinen · 1 Korintiërs · 2 Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · 1 Tessalonicenzen · 2 Tessalonicenzen · 1 Timoteüs · 2 Timoteüs · Titus · Filemon
Hebreeën
Katholieke brieven:Jakobus · 1 Petrus · 2 Petrus · 1 Johannes · 2 Johannes · 3 Johannes · Judas
Apocalyptiek:Openbaring van Johannes
  Zie de categorie Book of Ecclesiastes van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
  1. (en) Antonia Fuentes, Ecclesiastes. Catholic Answers (1 april 1995).