Profeten van de islam

De term profeet (nabi) wordt in de islam gebruikt om diegenen aan te duiden die door God uitverkoren zijn Zijn wil te verkondigen. Daarnaast zijn er ook profeten die boodschapper (rasoel) zijn.

De islamitische interpretatie van de Koran stelt dat Mohammed als "boodschapper Gods en zegel der profeten" (soera De Partijscharen 40) de culminatie is van een serie voorgaande profeten. Velen van hen, maar niet allen, maken in de Koran, maar ook in Hadith, hun opwachting.

In de Koran worden in soera's De Koe 136, Het Geslacht van Imraan 84, De Vrouwen 136 en De Consultatie 13 het geloof in genoemde profeten vastgelegd, zonder daarbij overigens onderscheid tussen hen te maken. Dat onderscheid bestaat overigens wel: de islam kent naast het begrip 'profeet' ook profeten die boodschapper zijn. Boodschappers onderscheiden zich van andere profeten door de Boeken en/of nieuwe of gecorrigeerde wetten die zij brachten, terwijl de taak van een profeet het verkondigen en uitleggen van de leer van de voorgaande boodschapper inhoudt.

Mohammed ibn Saʿd stelt dat er 315 boodschappers geweest zijn en 1000 profeten, andere bronnen spreken van 124.000 profeten. Vertellingen over verschillende profeten maken een aanzienlijk deel van de Koran uit en velen van hen worden met naam en toenaam besproken. Er zijn daarnaast ook enkele profeten die vooreerst in de Hadith en in de tafsir geduid worden. De Koran maakt duidelijk dat God tot elk volk een profeet heeft gezonden.

De algemene opvatting binnen de islam is dat de boodschappers Nuh, Ibrahim, Musa, Isa en Mohammed een hogere profetische graad hebben dan de overige profeten. Deze vijf boodschappers worden dan ook Oeloel-Azm-profeten genoemd.

Soera De Partijscharen 7 zegt: En toen Wij met de profeten een verbond sloten: met u, met Noach, Abraham, Mozes, en Jezus de zoon van Maria, sloten Wij een hecht verbond.

De kenmerken van een profeet zijn onder andere eerlijkheid, betrouwbaarheid, hoge mate van intelligentie, vrij van zonde en het volledig verkondigen van de ontvangen boodschap.

Profeten die in de Koran worden genoemd
Naam Bijnaam Profeet Boodschapper Imam of leider Boek Volk Sharia (Goddelijke Wet)
Adam Profeet Leider en Imam 10 Suhuf-i-Adam Zijn nakomelingen
Idris Hanoeh Profeet 30 Suhuf-i-Idris Nakomelingen van Kabil
Nuh Profeet Boodschapper Imam Volk van Nuh Sharia
Hud Profeet Boodschapper 'Ad
Salih Profeet Boodschapper Thamoed
Ibrahim Profeet Boodschapper Leider 10 Suhuf-i-Ibrahim Volk van Ibrahim Sharia
Lut Profeet Boodschapper Imam Sodom
Ismail Profeet Boodschapper Leider en Imam Hidjaz
Ishaq Profeet Leider en Imam Palestina en Damascus
Ya'qub Isra'il Profeet Leider en Imam Palestina
Yusuf Profeet Leider Egypte
Ayyub Profeet Imam Volk van Ayyub
Shu'aib Profeet Boodschapper Midjan
Musa Profeet Boodschapper Leider Tawrat, Ṣuḥuf Musa Farao en de Israëlieten Sharia
Harun Profeet Imam Israëlieten
Zulkifl Bisr (?) Profeet Israëlieten
Dawud Profeet Boodschapper Leider (koning van Israël) Zaboer Israëlieten
Sulaiman Profeet Leider (koning van Israël) Israëlieten
Ilyas Profeet Boodschapper Baalbek (Israëlieten)
Al-Yasa Profeet Israëlieten
Yunus Dhul-Nūn Profeet Ninive
Zakariya Profeet Israëlieten
Yahya Profeet Israëlieten
Isa Profeet Boodschapper Leider (al-Masih) Indjil Israëlieten
Mohammed Ahmed Profeet Boodschapper Leider en Imam Qur'an Mensheid Sharia