Pentan-3-ol

chemische stof

Pentan-3-ol is een organische verbinding met als brutoformule C5H12O. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur, die matig oplosbaar is in water, aceton en benzeen. Pentan-3-ol is een structuurisomeer van pentanol.

pentan-3-ol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 3-pentanol
Algemeen
Molecuulformule C5H12O
IUPAC-naam pentan-3-ol
Andere namen di-ethylcarbinol, sec-n-amylalcohol, sec-pentanol
Molmassa 88,14818 g/mol
SMILES
CCC(CC)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3- 5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
CAS-nummer 584-02-1
EG-nummer 209-526-7
PubChem 11428
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H226 - H302 - H315 - H319 - H332 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P305+P351+P338
Opslag Brandveilig en gescheiden van sterk oxiderende stoffen.
EG-Index-nummer 603-006-00-7
VN-nummer 1105
ADR-klasse Gevarenklasse 3
LD50 (ratten) (oraal) 1870 mg/kg
LD50 (konijnen) (huid) 2520 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,8203 g/cm³
Smeltpunt −8 °C
Kookpunt 115,3 °C
Vlampunt (gesloten vat) 34 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 360 °C
Dampdruk 1100 Pa
Oplosbaarheid in water 59 g/L
Goed oplosbaar in ethanol en di-ethylether
Matig oplosbaar in water, aceton en benzeen
log(Pow) 1,21
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHol −368,9 kJ/mol
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Toxicologie en veiligheidBewerken

Pentan-3-ol reageert hevig met oxiderende stoffen, waardoor kans op brand en ontploffing ontstaat.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Als deze vloeistof wordt ingeslikt en daarna in de luchtwegen terechtkomt, kan longoedeem ontstaan. Pentan-3-ol kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel en blootstelling kan bewusteloosheid veroorzaken.

Externe linksBewerken