Lijst van bedrijfskundige termen

Wikimedia-lijst

In de bedrijfskunde en het bedrijfsleven (in ruime zin) komen zeer veel woorden voor die binnen dat vakgebied een specifieke betekenis hebben, en daarbuiten niet worden gebruikt, of in een heel andere betekenis. De gegeven betekenis is hier erg kort gedefinieerd, in het algemeen zal in een artikel zelf, als dat er is, meer staan.

Accountant 
Iemand die de (financiële) handelingen en rapportages van organisaties controleert. Dit kan zowel een interne als een externe accountant betreffen.
Accountmanager 
Werknemer die verantwoordelijk is voor het contact tussen een klant en het bedrijf.
Afschrijving 
De boekhoudkundige waardevermindering van een actief tijdens diens economische levensduur, vergelijkbaar met slijtage.
Bedrijfsresultaat
De omzet minus de kosten.
Belastbare of fiscale winst
De ondernemingswinst waarover het belastingtarief wordt toegepast, na bedrijfseconomische vaststelling en belastingtechnische correcties.
Benchmarking 
Vergelijkende test van de verschillende spelers in een markt.
Boardroom
Vergaderruimte.
Boekhoudschandaal 
Een situatie waarin blijkt dat een jaarrekening een te rooskleurig beeld van de stand van zaken in een onderneming heeft gegeven.
Business angel 
Vermogende particulier die startende ondernemingen kapitaal verstrekt.
Bonus
Een meestal aan het eind van het jaar vallende extra beloning bovenop het juridisch afdwingbare salaris.
Cashflow 
De geldstromen die een onderneming binnenkomen en verlaten.
CEO (Chief Executive Officer) 
Engelse term voor algemeen directeur van een bedrijf.
CFO (Chief Financial Officer) 
Engelse term voor financieel directeur van een bedrijf.
COO (Chief Operational Officer) 
Engelse term voor directeur die het primaire proces van een bedrijf leidt (de 'operations'), waarin de producten en diensten worden voortgebracht die aan de klanten worden geleverd.
Chasen 
Het contact leggen met iemand teneinde deze persoon eraan te herinneren dat hij of zij nog iets moet doen (bijvoorbeeld debiteuren bellen teneinde ze te overreden hun uitstaande rekeningen te betalen).
Churning
Diensten (veelal ongevraagd) verrichten die voor de klant geen toegevoegde waarde hebben teneinde meer te kunnen factureren.
Compliance
1. Het geheel aan procedures waarmee wordt verzekerd dat een organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. 2. De bedrijfsafdeling die zich hiermee bezighoudt.
Compliance officer
Een werknemer, meestal in een managementfunctie, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor compliance van een organisatie. Deze dient onafhankelijk te opereren en mag in principe geen contact met klanten hebben, ten einde belangenverstrengeling te vermijden.
Concern (ook wel
groep) : Een groep gelieerde entiteiten die samen een onderneming uitoefenen.
Debiteurenbeheer / Debiteuren / Credit control
Bedrijfsafdeling die zich met debiteurenbeheer bezighoudt, oftewel het bewaken van uitstaande facturen.
Directeur 
Bestuurder van een onderneming, of een bestuurder in een naamloze vennootschap. Dit kan zowel een bestuurder in juridische zin of een manager in de hiërarchie van de onderneming betekenen. Een variant is de Managing Director (MD) die meestal aan het hoofd van een kantoor staat.
EBITDA 
Afkorting voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, de brutowinst minus aftrek van overheadkosten van een bedrijf. Zie ook EBIT en EBT.
Finance
De bedrijfsafdeling die zich met bedrijfsfinanciën bezighoudt.
Fusie 
Het samengaan van twee of meer bedrijven waarbij de bedrijfskundige term, anders dan de juridische, inhoudt dat er min of meer gelijkwaardigheid bestaat tussen de partners. Zo niet, dan spreken we van een overname.
Gardening leave 
Eufemischische term voor het naar huis sturen van een werknemer tijdens de opzegtermijn van zijn ontslag, bijvoorbeeld omdat hij niet meer gemotiveerd is, de atmosfeer zal verstoren, of ter voorkoming van wraakacties. De letterlijke vertaling is: verlof om in de tuin te werken.
Golden Parachute 
Beding dat een vertrekkende bestuurder bij gedwongen vertrek een zeer riante ontslagvergoeding toekent.
Gouden handdruk
(Riante) ontslagvergoeding.
Greenfield 
Een nieuwe vestiging openen zonder een bestaand bedrijf over te nemen. De vestiging wordt dus "vanaf het groene veld" opgebouwd door de onderneming.
Humanresourcemanagement (HRM of Personeelsbeleid
Het bedrijfsonderdeel of de wetenschap die zich bezighoudt met het personeel en alle aspecten die daarbij komen kijken, zoals werving en binding, afvloeiing en ontslag, en salariëring.
IT
De bedrijfsafdeling die zich met IT bezighoudt. Deze omvat meestal een IT-helpdesk waar werknemers met problemen met hun computer, bedrijfstelefoon of laptop terecht kunnen.
Joint Venture 
Samenwerkingsverband tussen twee of meer ondernemingen waarbij beiden iets inbrengen, maar hun zelfstandigheid behouden.
Junior
Een beginnende werknemer, vaak met minder dan 5 jaar ervaring.
Juridische zaken / Legal
De bedrijfsafdeling die de juridische zaken van het bedrijf bewaakt. Deze wordt meestal geleid door een bedrijfsjurist (inhouse counsel).
Kartel 
Marktverdelende samenwerking tussen twee of meer ondernemingen. Dergelijke afspraken zijn in delen van de wereld verboden.
Kengetal 
Een getal dat de verhouding tussen bepaalde financiële posten uit de (jaar)cijfers weergeeft.
Kredietrating 
Indicatie van de kredietwaardigheid van een onderneming, nationale overheid of obligatielening. Belangrijkste verstrekkers van ratings zijn Fitch, Standard & Poor's en Moody's.
Manager 
Werknemer met een leidinggevende positie, of een bestuurder in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Marketing 
Het planmatig bij elkaar brengen van bestaande of potentiële producenten van een product of dienst met bestaande of potentiële klanten.
Multinational 
Onderneming die in meerdere landen vestigingen heeft.
Nettowinst 
De voor de aandeelhouders, partners of ondernemer beschikbare vermogenstoename van een onderneming na betaling of aftrek van alle kosten en lasten.
Old boys network 
Een groep oudgedienden of bekenden die elkaar in het beroepsleven de hand boven het hoofd houdt en elkaar belangrijke functies toespeelt.
Overname 
Een samengaan van twee of meer ondernemingen waarin één onderneming dominant is en de andere min of meer in deze dominante onderneming opgaat.
Offshoring 
Het verplaatsen van bepaalde bedrijfsonderdelen naar het buitenland.
Outsourcing 
Het uitbesteden van bepaalde taken aan buitenstaanders, die zich hier vaak in specialiseren. Voorbeelden zijn debiteurenbeleid, werving en selectie, en productie.
PDG, President-Directeur-Generaal.
Poison Pill 
Anti-overnamebepalingen in statuten en andere juridische documenten, die de onderneming bij een vijandige overname een dermate nadelige handeling laat uitvoeren dat de overname niet meer interessant is.
Procedure
Een set van regels of instructies met betrekking tot (een deel van) werkzaamheden, teneinde standaardisatie, kwaliteit, robuustheid en controles in de werkzaamheden in te bouwen.
Rat race 
De concurrentiestrijd om het behalen van een toppositie. De term "rat race" is negatief geladen, refereert aan ratten die in een molen rondrennen, en suggereert de hoge werkdruk en het repetitieve karakter van het werk.
Risk / Risk management / Risicobeheer
1. Een continu proces dat ten aanzien van de doelstelling risico's identificeert en beoordeelt. 2. De bedrijfsafdeling die zich hiermee bezighoudt.
Russische Roulette 
Statutaire bepaling die ziet op de uitkoop van aandeelhouders. De aandeelhouder die zich hierop beroept moet zijn aandelen aanbieden aan de andere aandeelhouders, maar zal, indien deze weigeren, hun aandelen tegen dezelfde prijs per aandeel moeten overnemen.
Ruziesplitsing 
Juridische splitsing van een entiteit wanneer aandeelhouders door hun conflicten de besluitvorming verlammen.
Senior
Een ervaren werknemer.
Stakeholder 
Iemand uit de wijde kring van direct en indirect belanghebbenden bij een onderneming.
Starter
Iemand die in zijn eerste baan zit.
Service Level Agreement (SLA
Een zeer gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst tussen partijen die precies omschrijft wie welke taken hoe en wanneer moet uitvoeren.
Up or out 
Een beleid waarin men werknemers die niet na een bepaalde tijd rijp zijn voor promotie laat afvloeien.
Venture capital (durfkapitaal) 
Een risicovolle belegging, bijvoorbeeld in een startende onderneming. Wanneer een kapitaalverstrekker dit doet, zal hij een hoog rendement op zijn beleggingen eisen.
Vijandelijke overname 
Een overname waaraan het bestuur van de overgenomen vennootschap niet meewerkt. De overnemer zal dan zelf de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap benaderen. Dit leidt vaak tot juridische strijd. Wanneer de overname lukt, zal het zittende bestuur en wellicht zelfs het hele management vaak het veld moeten ruimen.
Vriendelijke overname 
Een overname waaraan het bestuur van de overgenomen vennootschap meewerkt.
Waterval 
Contractuele voorrangsregeling voor betaling van kosten.
Watervalstrategie
Marktpenetratiestrategie waarin men verschillende markten opeenvolgend penetreert waarbij slechts een nieuwe penetratie wordt uitgevoerd wanneer de eerdere succesvol is.
White Knight 
Een kapitaalverstrekker die een vijandige overname verijdelt, door bijvoorbeeld een extra financiering aan te bieden of een hoger bod op de aandelen uit te brengen.