Koninklijke Militaire School (Nederland)

Nederland

De Koninklijke Militaire School (KMS), is in Nederland het opleidingsinstituut voor onderofficieren van de Koninklijke Landmacht. De KMS valt direct onder de commandant van het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo). De school is gevestigd op de Legerplaats Ermelo, die bestaat uit een samenvoeging van de Generaal Spoorkazerne en de Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo.

Koninklijke Militaire School KMS Logo

De Jan van Schaffelaerkazerne is kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gebouwd. De Generaal Spoorkazerne is hier begin jaren ‘50 tegenaan gebouwd. De kazerne biedt sinds het begin van de jaren 50 onderdak aan de onderofficiersopleiding. In eerste instantie aan de Onderofficiers School (OOS), die in 1952 vanuit Wezep naar Weert verhuisde en later aan de Koninklijke Militaire School (KMS), zoals de opleiding sinds 1961 officieel heet.

Sindsdien is de initiële algemene beroepsonderofficiersopleiding van het Commando Landstrijdkrachten ondergebracht op de KMS. Midden jaren 90 werden daar alle algemene onderofficiersloopbaanopleidingen aan toegevoegd.

De opleiding tot Sergeant/WachtmeesterBewerken

Dit is de Initiële Vorming Onderofficieren (IVO), deze bestaat uit de volgende modules die worden onderwezen aan de School Initiële vorming Onderofficieren (SIVO)

AMO (Algemene Militaire Opleiding): In vijftien opleidingsweken worden de grondbeginselen van het militair zijn onderwezen. Door in de beroepscontext de opleiding te genieten wordt de aspirant onderofficier de kneepjes van het vak bij gebracht. Overleven op het gevechtsveld is een rode draad evenals het leren werken in een veilige omgeving.

AKO (Algemene Kader Opleiding): In acht opleidingsweken wordt de basis gelegd om leiding te kunnen geven aan een groep militairen. Theoretisch wordt het leiderschapscircumplex onderwezen waarbij de aspirant onderofficier de diverse stijlen van het geven van leiding wordt aangeleerd.

AKV (Algemene Kader Vorming): In de laatste fase van de opleiding van 17 weken wordt de opgedane kennis gebruikt om door middel van diverse vormingsdoelen de aspirant een zekere beroepshouding aan te leren. Een houding waarbij hij zich in dienst stelt van het team en leert door te gaan waar anderen stoppen.

Men verlaat de SIVO na ongeveer een jaar als aspirant onderofficier in de rang van sergeant of wachtmeester titulair. In de opleiding is de basis gelegd voor de drie aspecten van het onderofficier zijn; Vakman, Leider en Instructeur. Na het jaar in Ermelo gaan de aspirant onderofficieren zich verder bekwamen tip hun vakgebied aan de VTO.

VTO (Vaktechnische opleiding): de opleiding is specifiek voor het wapen- of dienstvak waarvoor de aspirant onderofficier voor bestemd is. Na deze opleiding wordt de Sergeant of Wachtmeester effectief. Deze vaktechnische opleiding duurt tussen de 6 maanden en de 4 jaar, naargelang de keuze van het wapen en/of de dienst.

Opleiding tot Opgeleid Plaatsvervangend Groepscommandant (OPG)Bewerken

 
Baretembleem van de KMS

Om leidinggevend korporaal te worden bestaat sinds enige jaren de OPG. Hierin worden de vaardigheden en kennis op het gebied van Cotra en EIB geïnstrueerd en getraind. Deze opleiding en voldoende dienst ervaring kan vrijstelling geven voor de modules 1 en 2. Na het behalen van de OPG cursus komen er 2 gouden gekruiste diemaco’s boven de korporaalsstrepen te staan.

Verdere Vormingen (VVO)Bewerken

Ook voor ervaren onderofficieren worden er opleidingen gegeven.

PV (Primaire Vorming): ten behoeve van de Sergeanten/Wachtmeesters der eerste klasse. Na de SIVO en de VTO doet de sergeant/wachtmeester ervaring op om in een later fase van zijn carrière naast een officier de eenheid te managen. In dit geval zal de onderofficier veelal naast een luitenant plaatsvervangend pelotonscommandant zijn. Hiertoe zal hij meer op het begeleidingsteam en coachingsdeel wordt bekwaamd. Dit duurt ongeveer acht weken.

SV (Secundaire Vorming): ten behoeve van de Sergeant-majoors/Opperwachtmeesters wordt er een verdieping aangebracht. De fase waarin dit plaatsvindt ligt tussen de acht en tien jaar na de PV. Ook hier wordt de onderofficier voorbereid om op een hoger niveau te acteren naast de commandant. Veelal als compagnies sergeant-majoors of opperwachtmeester naast een kapitein of majoor. Ook worden op dit niveau veel functies bekleed binnen de diverse staven van de eenheden van de Koninklijke Landmacht.

Ook is er een TV (Tertiaire Vorming) en een JTV (Joint Tertiaire Vorming ) ten behoeve van Adjudanten die Stafadjudant gaan worden.

Indien men op de functie van bataljons adjudant geplaatst wordt gaat men de BA cursus volgen.

Sluiting van de Van HornekazerneBewerken

Eind mei 2011 maakte de minister van Defensie bekend de Van Hornekazerne wegens bezuinigingen te willen sluiten. Toenmalig minister Hillen van Defensie wilde de school verhuizen naar Ermelo. Naast militairen werkten er ongeveer honderd burgers op de kazerne in Weert. Tegen de sluiting van de laatste kazerne in Limburg maakten de gemeenteraad en burgemeester Dijkstra bezwaar. Op 19 december 2014 is de kazerne niettemin gesloten. Kolonel Ton Nijkamp, de commandant van de KMS, nam tijdens een ceremonie het vaandel in ontvangst uit de handen van de burgemeester van Weert, onder toeziend oog van (oud-)militairen, betrokken inwoners en een klein peloton leerlingen. Het militair personeel is verhuisd naar de Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo. Het museum en monument van de Limburgse Jagers is verhuisd naar Oirschot.