2-methylpropanal

chemische stof
(Doorverwezen vanaf Isobutyraldehyde)

2-methylpropanal (ook wel aangeduid als isobutyraldehyde of isobutanal) is een aldehyde. Het is een licht ontvlambare, kleurloze vloeistof met een scherpe geur. 2-methylpropanal is een isomeer van butanal.

2-methylpropanal
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-methylpropanal
Algemeen
Molecuulformule C4H8O
IUPAC-naam 2-methylpropanal
Andere namen isobutyraldehyde, isobutanal, α-methylpropionaldehyde, methylpropanal
Molmassa 72,1 g/mol
CAS-nummer 78-84-2
EG-nummer 201-149-6
Beschrijving Kleurloze vloeistof met scherpe geur
Vergelijkbaar met butanal
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Ontvlambaar
Gevaar
H-zinnen H225
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210
LD50 (ratten) (oraal) 960[1] mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,79 g/cm³
Smeltpunt −65 °C
Kookpunt 63-64 °C
Vlampunt −25 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 196 °C
Dampdruk (bij 20°C) 15.300 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 67 g/l
log(Pow) 1,2
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

SyntheseBewerken

De hydroformylering van propeen, dit is de reactie van propeen met synthesegas (een mengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas), resulteert in een mengsel van de twee isomeren, butanal en 2-methylpropanal. Het grootste deel is butanal: 2-methylpropanal is in feite het nevenproduct. Het mengsel wordt daarna gescheiden in een destillatiekolom.

ToepassingenBewerken

2-methylpropanal wordt gebruikt om er andere verbindingen mee te maken, onder meer:

Toxicologie en veiligheidBewerken

2-methylpropanal is een zeer ontvlambare stof. De damp kan ontplofbare mengsels vormen met lucht (de ontploffingsgrenzen zijn 1,6 en 10,6 volumepercent).

Het is een corrosieve stof. Inademing van hoge concentraties kan longoedeem veroorzaken.

Externe linksBewerken