Hogeschool West-Vlaanderen

hogeschool in België

Howest is een autonome hogeschool met vestigingsplaatsen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde. Ze heeft meer dan 8000 studenten en stelt zowat 800 medewerkers tewerk. Howest profileert zich als atypisch, creatief, innovatief en ondernemend. De administratieve zetel van Howest bevindt zich in Kortrijk.

logo Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen
logo Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen
Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen
Afkorting Howest
Motto We develop people
Locatie Vlag van België Brugge, Kortrijk, België
Opgericht 1995
Studenten 7000
Lid van Associatie UGent
Website
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De hogeschool biedt een brede waaier van 24 bacheloropleidingen en 12 graduaatsopleidingen aan in de domeinen Bedrijf en organisatie, Design en technologie, Mens en welzijn. Howest is met voorsprong de IT-hogeschool in Vlaanderen met opleidingen zoals Digital Arts & Entertainment (DAE), Devine (Digital Development en Design), Cyber Security, Bio-informatica. Ook virtual reality en applied artificial intelligence worden in de curricula geïntegreerd.

Howest is lid van de Associatie UGent, met meer dan 70 000 studenten de tweede grootste associatie in Vlaanderen. Howest is een van de vijf autonome hogescholen in Vlaanderen, naast de Hogeschool Gent, de PXL in Limburg, de Erasmushogeschool in Brussel en de AP-hogeschool in Antwerpen.

GeschiedenisBewerken

Howest is in 1995 ontstaan uit de fusie van zes West-Vlaamse hogescholen: het Hoger Pedagogisch Instituut (de Normaalschool) en het Instituut Simon Stevin in Brugge, het HIEPSO en de Provinciaal Industriële Hogeschool in Kortrijk, het Vesaliusinstituut in Oostende en het HISS, Hoger Instituut voor Sociale Studies, in De Haan.

Roland Vermeesch, op dat ogenblik directeur van het HIEPSO, wordt de eerste algemeen directeur van de hogeschool. Prof. em. Jos Monballyu, dan gewoon hoogleraar aan de KULAK, wordt voorzitter van de raad van bestuur. De hogeschool behoudt de facto haar structuur met vijf departementen, geleid door een departementshoofd, elk met een eigen departementsraad en een eigen DOC (departementaal onderhandelingscomité). Op hogeschoolniveau is er een overkoepelende raad van bestuur. Het bestuurscomité volgt het dagelijks beleid op.

In 1999 wordt de campus in De Haan verlaten en wordt de opleiding Sociaal werk overgeheveld naar Oostende. In 2006 sterft Roland Vermeesch totaal onverwacht. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door Lucien Bollaert, dan diensthoofd Onderwijs, Onderzoek en Dienstverlening.

In 2007 wordt Lode De Geyter, tot dan departementshoofd van het departement PIH (de vroegere Provinciaal Industriële Hogeschool),  aangesteld tot algemeen directeur. Jan Durnez, anno 2020 erelid van het Vlaams parlement en ereburgemeester van Ieper, wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.

Van bij de start zet Lode De Geyter in op een grondige vernieuwing van de departementale structuur. In 2007 wordt Toegepaste psychologie overgeheveld van Oostende naar Brugge. Sociaal werk en Verpleegkunde volgen een jaar later. De campus in Oostende wordt verlaten. In 2010 worden de departementen afgeschaft. Voortaan is Howest opgedeeld in twee units: Opleidingen Brugge en Opleidingen Kortrijk en daarnaast faciliterende Algemene diensten. De departementsraden en de DOC’s verdwijnen. De raad van bestuur en het bestuurscomité zien toe op het beleid van de algemeen directeur, hierin bijgestaan door het managementcomité.

In 2013 worden de academische opleidingen van de vroegere Provinciaal Industriële Hogeschool zoals decretaal bepaald, overgedragen aan de Universiteit Gent. In 2016 krijgt Howest van de NVAO naar aanleiding van de Instellingsreview de hoogst mogelijke score en felicitaties voor haar Kritische reflectie.

Zoals decretaal bepaald, worden de graduaatsopleidingen die aanvankelijk ingericht werden samen met het CVO IVO in Brugge, met ingang van het academiejaar 2019 – 2020 in Howest ingekanteld. Intussen heeft Howest ook voor deze opleidingen een ruim portfolio aan future proof opleidingen in haar portfolio.

Ook de educatieve bachelor en het educatieve graduaat worden sinds 2019 aan Howest aangeboden. De hogeschool neemt in 2019 de educatieve opleidingen over van het CVO De Vlaamse Ardennen in Oudenaarde en breidt daarmee haar actieradius uit naar Oost-Vlaanderen.

Innovatieve opleidingenBewerken

Howest trekt de kaart van de vernieuwing. In 1995 worden in het departement PIH (Kortrijk) de academische opleiding Milieukunde en Industrieel Ontwerpen opgericht. In 1998 wordt de professionele bachelor Multimedia en Communicatietechnologie (MCT) opgericht. In 2004 volgt de professionele bachelor in het Industrieel productontwerpen (IPO). In 2006 worden twee nieuwe bacheloropleidingen ingericht: Digital Arts and Entertainment (DAE) in Kortrijk en Netwerkeconomie in Brugge. Vanaf 2010 wordt DAE ook in het Engels aangeboden. In 2008 wordt Devine (Digital Development en Design) opgericht. In 2010 volgt in Brugge het traject Cyber Security onder Toegepaste informatica. Howest zet zich hiermee op de kaart als de IT-hogeschool van Vlaanderen met technologische opleidingen die vaak op het snijvlak liggen tussen technologie en creativiteit.

Howest zet ook in op preventieve gezondheidszorg met haar opleidingen Sport & Bewegen (2011) en Toegepaste Gezondheidswetenschappen (2014) en op duurzaamheid met de opleiding Energiemanagement (2014). In 2018 volgt de master in Sustainable Energy Systems Management, een initiatief van EUREC (Association of European Renewable Energy Research Centres) samen met een consortium van hoger onderwijsinstellingen met name de Hanzehogeschool Groningen (NL), de Hogeschool West-Vlaanderen (BE), de Universiteit van Zaragoza (SP) en de Universiteit van Pisa (IT).

In 2019 richt Howest samen met VOKA West-Vlaanderen de AI Academy op. Doel is toegepaste artificial intelligence naar de bedrijven te brengen. De AI Academy verzorgt kortlopende opleidingen (micro credits) en een postgraduaat. In 2020 wordt de Howest Academy opgericht. Onder deze koepel vallen alle kort- en langlopende bijscholingen, bijkomende bachelors, postgraduaten en micro credits).

MissieBewerken

  1. Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Vanuit het talent en de passie van elke student, leidt Howest teamgerichte, competente, direct inzetbare professionals op, die inspelen op de ontwikkelingen in onze globale samenleving.
  2. Howest werkt samen met en voor het regionale en internationale werkveld. Daarom integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen.
  3. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Howest inspireert haar medewerkers en studenten om haar kernwaarden in hun persoonlijk en professioneel leven te integreren.

[1]

VisieBewerken

  1. Howest wil een toonaangevende speler zijn in het hoger onderwijslandschap. Anticipating the future is het leidmotief en de drijfveer. Als kenniscentrum wil Howest strategisch anticiperen op en beantwoorden aan de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede werkveld in het bijzonder. Hiervoor geeft Howest haar opleidingen een toekomstgerichte invulling en kiest bewust voor nieuwe profielen. Op die manier werkt Howest mee aan het ombuigen van een brain drain in West-Vlaanderen naar een brain gain.
  2. Howest maakt deel uit van het sociaal en economisch weefsel van haar regio. Met het bedrijfsleven, de diensten- en zorgsector en met de overheid vormt Howest de triple helix die mee sturing en invulling geeft aan het welzijn en de welvaart. Haar opleidingenportfolio biedt alle actoren de mogelijkheid om hun competenties permanent te verfijnen of om nieuwe competenties te verwerven.
  3. Howest creëert inspirerende en empowerende campussen, ontmoetingsplekken waar leren, studeren, ontdekken en ontmoeten in een comfortabele, inspirerende omgeving mogelijk is, en die kruisbestuiving en synergie faciliteren.
  4. Howest kiest haar medewerkers met zorg. Ze zijn voor Howest een kritieke succesfactor. Howest heeft gepassioneerde medewerkers die zich identificeren met de missie en de visie. Zij delen en dragen de waarden van Howest uit. Ze inspireren en empoweren elkaar en hun studenten. Ze denken en handelen vanuit een internationale professionele en praktijkgerichte context. Hun expertise wordt door alle actoren gewaardeerd.
  5. Howest creëert voor haar medewerkers een klimaat waarin ze ruimte en vertrouwen krijgen om initiatief te nemen. (Opleidings)teams worden complementair samengesteld, rekening houdend met het geheel van competenties en de persoonlijkheid van de medewerkers. Autonomie en teamwerking stimuleren drive en dynamiek.
  6. Howest realiseert haar missie met een open blik op de wereld. Bij het maken van haar beleidskeuzes, speelt Howest flexibel in op de zich wijzigende behoeften van de maatschappij en het talent van haar medewerkers. Dit impliceert dat Howest op een bewuste en duurzame wijze met haar beschikbare middelen omgaat. Howest streeft naar een kwaliteitscultuur waarin studenten, alumni, werkveld en medewerkers actief reflecteren en participeren.
  7. Geëngageerde opleidingsteams coachen de studenten doorheen hun traject. De studenten ontwikkelen future proof competenties in een praktijkgerichte context. Doorheen de opleiding nemen ze steeds meer verantwoordelijkheid op voor hun eigen leerproces. Met een open geest leren ze van en met elkaar en met het werkveld. Multidisciplinaire projecten in onderwijs, onderzoek en dienstverlening creëren een duidelijke meerwaarde en versterken het onderwijs. Daarnaast ontwikkelen ze ook internationale en interculturele competenties. Creativiteit, innoverend denken en handelen en ondernemingszin zijn hefbomen om hun grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit maakt Howest alumni tot gewilde professionals.

[1]

MaatschappijvisieBewerken

In de maatschappij van de 21ste eeuw ligt de focus niet langer in de eerste plaats op kwalificeren, maar ook op socialiseren, het bijbrengen van maatschappelijke waarden en attitudes, omgaan met culturele diversiteit, connectiviteit, inclusie, mediawijsheid en het maximaal ontwikkelen van talenten, met aandacht voor de internationale dimensie.

De verschuiving van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde industrie, veroorzaakte een omslag van een industriële samenleving naar een informatiemaatschappij. In een genetwerkte kenniseconomie wordt van alle werknemers, ongeacht hun niveau van tewerkstelling, verwacht dat ze niet alleen de vereiste startcompetenties verworven hebben, maar ook dat ze een aantal attitudes ontwikkeld hebben die hen toelaten optimaal te functioneren.

Beroepsspecifieke competenties volstaan niet langer om het als professional waar te maken. Van medewerkers wordt verwacht dat ze teamplayers zijn die adequaat en wendbaar inspelen op verandering en innovatie.

Onze samenleving hecht groot belang aan interpersoonlijke skills zoals het vermogen om in team samen te werken, maar ook van intra-persoonlijke skills zoals openmindedness, motivatie en betrokkenheid. Attitudes zoals probleemoplossend denken, de ingesteldheid om de eigen competenties voortdurend scherp te stellen, om autonoom te werken, maar daarnaast ook effectief te communiceren met collega’s en stakeholders zijn vereist.

[1]

WaardenBewerken

Onze kernwaarden bepalen de kwaliteitscultuur van onze organisatie: hoe we over Howest denken en handelen in relatie tot onze stakeholders, hoe we dagdagelijks met elkaar omgaan. Onze kernwaarden inspireren de missie en de visie van Howest, ze zijn de rode draad in het strategisch plan, ze zijn een toetssteen in elk proces.

Samen aan een kwaliteitscultuur werken impliceert een gedeeld commitment waarbij het beleven van onze waarden bijdraagt aan het verbeteren van de dagelijkse praktijk en de uitstraling van onze hogeschool. Het duidt op een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij we ervaringen met elkaar delen, openstaan voor een ontwikkelingsgerichte dialoog en ons eigenaar voelen van de organisatie.

Niet alleen onze medewerkers participeren in de ontwikkeling van onze hogeschool, maar ook onze studenten. Onze aanpak draagt bij aan hun empowerment, wij dragen actief bij aan hun ontwikkelingsproces. Hierdoor vergroten onze studenten hun vermogen om adequaat in te spelen op de veranderende professionele omstandigheden.

Vanuit ons maatschappelijk engagement, zijn we ervan overtuigd dat onze waarden bijdragen aan en ingebed zijn in ons valorisatiegericht onderzoek. Zij zijn de krachtige hefboom die het bedrijfsleven, de diensten- en zorgsector economisch en sociaal op een hoger niveau tillen.

We verwachten van onze medewerkers en studenten dat zij onze waarden delen en ze op een authentieke manier beleven en uitdragen.

Serve: handel vanuit een dienstverlenend engagementBewerken

Een dienstverlenend engagement bepaalt de kwaliteit van de interprofessionele en intermenselijke relaties. We zijn ervan overtuigd dat elke medewerker die zich op een oprechte manier voor zijn opdracht, zijn collega’s en zijn studenten engageert, het verschil maakt. Als rolmodel inspireert hij hen om onze waarden in hun eigen relaties te integreren.

Enthousiasme, vriendelijkheid, betrokkenheid en service zijn eigenschappen die de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en dienstverlening een meerwaarde geven. Wie open staat voor de ander, wie luisterbereid is, draagt bij aan de ontplooiing van elk talent.

Give back to society is daarbij het leidmotief.

Empower: versterk de groep en het individuBewerken

We geloven in (opleidings)teams die handelen vanuit een gedeelde visie. Gepassioneerde medewerkers, een krachtige leeromgeving en bruisende campussen vormen een inspirerende omgeving die het iedereen mogelijk moet maken om de regisseur van zijn leven te zijn.

Wie zijn medewerkers en studenten empowert, geeft ze de ruimte om, binnen de afgesproken contouren, initiatief te nemen en er de aansprakelijkheid voor op te nemen. Daarom is het van het grootste belang dat elke medewerker, elke opleiding, elke dienst zich telkens opnieuw afvraagt hoe innovatie en creativiteit binnen de contouren van schaalgrootte en beschikbare middelen, in het belang van alle stakeholders, maximaal kunnen renderen.

Care: geef oprecht om de anderBewerken

We geven om onze stakeholders en streven ernaar om deze waarde invulling te geven in elk contact, in elk overleg, in elke beslissing. We vragen onze medewerkers en onze studenten om deze zorgende houding te delen en haar tot uitdrukking te brengen in hun omgang met elkaar en met het brede werkveld.

We hebben aandacht voor de eigenheid, de talenten en de noden van elke student en elke medewerker. Voor onze studenten en medewerkers creëren we een warme leef- en leeromgeving waarin iedereen zich als mens en als professional kan ontplooien.

We zijn overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement. In het bijzonder engageren we ons voor maatschappelijke projecten die een duurzame meerwaarde bieden.

[1]

Howest Confucius InstituutBewerken

Confuciusinstituten zijn samenwerkingsverbanden tussen telkens een Chinese instelling voor hoger onderwijs en een lokale partnerinstelling buiten China. Zij maken deel uit van een wereldwijd netwerk van op heden meer dan driehonderd instituten.

Het Confuciusinstituut van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) heeft als opdracht de verspreiding van de Chinese taal en cultuur. Het ontstond in 2011 uit de samenwerking tussen Howest en de Zhejiang Gongshang universiteit in Hangzhou. Op 19 april 2012 werd het instituut officieel geopend in Brugge in aanwezigheid van Liu Yandong van de Chinese Staatsraad.

Het Confuciusinstituut wil het venster van de provincie West-Vlaanderen op China zijn. Het richt zich met zijn aanbod aan taal en cultuur zowel op de hogeschoolstudent, de geïnteresseerde leek als op iedereen die om professionele of persoonlijke redenen met China in contact komt. Het Confuciusinstituut wil tevens de Chinese aanwezigheid in West-Vlaanderen versterken door de organisatie of deelname aan culturele manifestaties en door de ondersteuning van vorming , opleiding en advies inzake China.

Externe linkBewerken