Chi-kwadraattoets

Een chi-kwadraattoets is in de statistiek een toets om na te gaan of twee of meer verdelingen (populaties) van elkaar verschillen. Het kan daarbij gaan om een bekende verdeling en een onbekende waaraan waarnemingen zijn gedaan of om twee onbekende verdelingen waaraan waarnemingen zijn gedaan. De toets gaat na of waargenomen aantallen systematisch afwijken van verwachte (of gemiddelde) aantallen, en berekent daartoe het totaal van de gewogen kwadratische afwijkingen tussen deze aantallen. Een chi-kwadraattoets wordt veel gebruikt om kruistabellen te analyseren. Omdat er geen aannamen over gemiddelden of over de populatie worden gedaan is dit een parametervrije toets. Ook het meetniveau is niet van belang omdat er alleen naar aantallen wordt gekeken. De chi-kwadraattoets vindt toepassing als:

  • aanpassingstoets, waarbij getoetst wordt of de gevonden data passen bij een veronderstelde verdeling;
  • onafhankelijkheidstoets, waarbij getoetst wordt of de simultane verdeling waaruit de data komen bestaat uit twee onafhankelijke.
  • homogeniteitstoets, waarbij getoetst wordt of verschillende steekproeven uit dezelfde verdeling afkomstig zijn.

Chi-kwadraattoetsingsgrootheidBewerken

Een chi-kwadraattoetsingsgrootheid heeft de volgende vorm:

 

waarin   de verwachte (of gemiddelde) en   de waargenomen frequentie is, en gesommeerd wordt over alle mogelijkheden.

AanpassingstoetsBewerken

Met de aanpassingstoets wordt nagegaan of een onbekende discrete verdeling op de waarden   al dan niet verschilt van een bekende verdeling. De onbekende discrete verdeling wordt bepaald door de onbekende kansen   op de waarden  .

Voor de toets wordt een aselecte steekproef   van omvang   genomen uit de onbekende verdeling. De chi-kwadraat-aanpassingstoets toetst de nulhypothese dat de steekproef uit een bekende verdeling afkomstig is:

  voor alle  

op basis van de toetsingsgrootheid:

 

waarin   het aantal keren is dat in de steekproef de waarde   voorkomt.   is de kans op het voorkomen van   volgens de nulhypothese en dus is   het aantal keer dat   zou voorkomen op basis van de nulhypothese.

Voor voldoend grote   is de toetsingsgrootheid onder de nulhypothese bij benadering chi-kwadraatverdeeld met   vrijheidsgraden. De nulhypothese wordt verworpen voor te grote waarden van de toetsingsgrootheid.

Merk op dat deze test eigenlijk de relatieve euclidische afstand meet tussen de twee functies.

VoorbeeldBewerken

Iemand krijgt een dobbelsteen in handen die er niet erg symmetrisch uitziet. Zou de dobbelsteen wel zuiver zijn? Hij gooit er 60 keer mee en verwacht elk van de ogenaantallen ongeveer 10 keer te gooien. Met   geven we het aantal keren aan dat het ogenaantal   boven kwam. Hij vindt als uitkomst voor de ogenaantallen 1 tot en met 6 resp. de waarden:

  1 2 3 4 5 6  
  13 9 8 11 5 14 60

Hij toetst de nulhypothese:

 "de dobbelsteen is zuiver"

met de chi-kwadraattoets en gaat zo na of de gevonden aantallen passen bij de verdeling van een zuivere dobbelsteen. De toetsingsgrootheid is:

 

deze meet de "afstand" tussen de gevonden frequenties   en de verwachte  . Onder de nulhypothese heeft de toetsingsgrootheid bij benadering een chi-kwadraatverdeling met 5 vrijheidsgraden. De waarde die de toetsingsgrootheid in de steekproef aanneemt is:

 .

De nulhypothese wordt verworpen als deze "afstand" te groot is. De p-waarde (overschrijdingskans) van de gevonden uitkomst is:

p-waarde =  

Er is dus absoluut geen reden om, gezien de uitkomst van de 60 worpen, aan de zuiverheid van de dobbelsteen te twijfelen, want er is 34,7% kans om met een zuivere dobbelsteen een resultaat te krijgen met een minstens zo grote "afstand".

OnafhankelijkheidstoetsBewerken

Met de onafhankelijkheidstoets wordt nagegaan of waarnemingen uit een onbekende simultane discrete verdeling op de waarden   al dan niet onderling onafhankelijk zijn. De onbekende discrete verdeling wordt bepaald door de onbekende kansen   op de waarden  .

Voor de toets wordt een aselecte steekproef   van omvang   genomen uit de onbekende simultane discrete verdeling van de stochastische variabelen   en  . De chi-kwadraat-onafhankelijkheidstoets toetst de nulhypothese dat   en   onderling onafhankelijk zijn:

  voor alle   en  ,

waarin

 ,

op basis van de toetsingsgrootheid:

 

Daarin is   het aantal keren dat in de steekproef het paar   voorkomt, zijn

 

de verschillende randtotalen en is:

 

Voor voldoend grote   is de toetsingsgrootheid onder de nulhypohese bij benadering chi-kwadraatverdeeld met   vrijheidsgraden. De nulhypothese wordt verworpen voor te grote waarden van de toetsingsgrootheid.

VoorbeeldBewerken

Iemand gooit uit de hand 100 keer met twee dobbelstenen en wil nagaan of de worpen mogelijk afhankelijk zijn. In de onderstaande tabel staan de uitkomsten, geaccumuleerd tot het aantal keren   dat de ogencombinatie   gegooid werd, met de randtotalen:

  1 2 3 4 5 6  
1 2 4 3 6 1 3 19
2 4 6 2 4 3 3 22
3 3 2 1 3 3 4 16
4 2 3 0 2 2 2 11
5 5 1 4 3 2 5 20
6 0 6 0 1 2 3 12
  16 22 10 19 13 20 100

De volgende tabel toont de waarden van  :

  1 2 3 4 5 6  
1 3,04 4,18 1,90 3,61 2,47 3,80 19
2 3,52 4,84 2,20 4,18 2,86 4,40 22
3 2,56 3,52 1,60 3,04 2,08 3,20 16
4 1,76 2,42 1,10 2,09 1,43 2,20 11
5 3,20 4,40 2,00 3,80 2,60 4,00 20
6 1,92 2,64 1,20 2,28 1,56 2,40 12
  16 22 10 19 13 20 100

Vervolgens is voor elke   en   de term   berekend:

  1 2 3 4 5 6
1 0,36 0,01 0,64 1,58 0,87 0,17 3,63
2 0,07 0,28 0,02 0,01 0,01 0,45 0,82
3 0,08 0,66 0,23 0,00 0,41 0,20 1,56
4 0,03 0,14 1,10 0,00 0,23 0,02 1,52
5 1,01 2,63 2,00 0,17 0,14 0,25 6,20
6 1,92 4,28 1,20 0,72 0,12 0,15 8,39
3,47 7,98 5,18 2,48 1,78 1,23 22,12

met als totaal:  .

Onder de nulhypothese van onafhankelijkheid is de toetsingsgrootheid bij benadering chi-kwadraatverdeeld met (6-1)(6-1) = 25 vrijheidsgraden. De overschrijdingskans van de gevonden waarde 22,12 is iets groter dan 0,5, zodat er bij een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5% geen reden is om aan de onafhankelijkheid te twijfelen.

Opgemerkt moet worden dat voor een goede benadering de waargenomen aantallen   niet te klein mogen zijn. In de literatuur worden grenzen van 1 tot 5 genoemd. In dit voorbeeld is aan deze eis niet voldaan, maar het toont wel het principe van de toets.

HomogeniteitstoetsBewerken

Met de homogeniteitstoets wordt nagegaan of een aantal discrete verdelingen op dezelfde waarden   al dan niet van elkaar verschillen. De   discrete verdelingen worden voor   bepaald door de onbekende kansen   op de waarden  .

Voor de toets worden voor   onderling onafhankelijke aselecte steekproeven   van omvang   genomen. De chi-kwadraat-homogeniteitstoets toetst de nulhypothese dat de steekproeven uit dezelfde verdeling afkomstig zijn:

  voor alle   en  ,

op basis van de toetsingsgrootheid:

 

Daarin is   het aantal keren dat in de  -de steekproef de waarde   voorkomt, zijn

 

randtotalen en is:

 

Voor voldoend grote   is de toetsingsgrootheid onder de nulhypothese bij benadering chi-kwadraatverdeeld met   vrijheidsgraden. De nulhypothese wordt verworpen voor te grote waarden van de toetsingsgrootheid.

VoorbeeldBewerken

Iemand heeft drie valse dobbelstenen gemaakt door in de zijde met 1 oog een gat te boren en dat te vullen met lood. Om na te gaan of de dobbelstenen in dezelfde mate vals zijn, gooit hij met elke dobbelsteen een groot aantal keren. In de onderstaande tabel staan voor elk van de drie dobbelstenen de uitkomsten, geaccumuleerd tot het aantal keren   dat met dobbelsteen   het ogenaantal   gegooid werd, met de randtotalen:

  1 2 3 4 5 6  
1 5 8 4 6 4 23 50
2 13 7 14 15 4 47 100
3 14 6 11 10 11 98 150
  32 21 29 31 19 168 300

De volgende tabel toont de waarden van  :

  1 2 3 4 5 6  
1 5,33 3,50 4,83 5,17 3,17 28,00 50
2 10,67 7,00 9,67 10,33 6,33 56,00 100
3 16,00 10,50 14,50 15,50 9,50 84,00 150
  32 21 29 31 19 168 300

Vervolgens is voor elke   en   de term   berekend:

  1 2 3 4 5 6 sub
1 0,02 5,79 0,14 0,13 0,22 0,89 7,20
2 0,51 0,00 1,94 2,11 0,86 1,45 6,87
3 0,25 1,93 0,84 1,95 0,24 2,33 7,55
sub 0,78 7,71 2,93 4,19 1,32 4,67 21,61

met als totaal:  .

Onder de nulhypothese van homogeniteit is de toetsingsgrootheid bij benadering chi-kwadraatverdeeld met (3-1)(6-1) = 10 vrijheidsgraden. De overschrijdingskans van de gevonden waarde 21,61 is kleiner dan 0,025, zodat er reden is om te twijfelen aan de homogeniteit.