Voor het gelijknamige tijdschrift, zie Verkeerskunde (tijdschrift).

Verkeerskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met verkeer, vervoer en mobiliteit. Het vakgebied kent vele raakvlakken met planologie: wegen zijn immers onontbeerlijk in de ruimtelijke ordening, en andersom hebben wijzigingen in de ruimtelijke structuur veel gevolgen voor verkeersstromen.

Een korte geschiedenis van verkeerskunde in geïndustrialiseerde steden.
Verkeersregeltechniek
Verkeersmodellen
Verkeersafwikkeling
Achter de schermen bij de verkeerslichtencentrale (1977)

De Verkeerskunde is als discipline ontstaan na de publicatie van "Traffic in Towns" (het Buchanan Report) in 1963. Daarvóór bestonden er alleen disciplines als Wegenbouwkunde en Spoorwegbouwkunde. Buchanan was de eerste die verkeer zag als een functie van de ruimtelijke ordening en niet als onbeheersbaar natuurverschijnsel. Na 1963 werd Verkeerskunde ook in Nederland ingevoerd als onderwijsvak (TU Delft ca. 1969, Verkeersakademie Tilburg, nu NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, 1972). Naast kennisinstituten in WO en hbo zijn er organisaties als de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat die internationaal gewaardeerd onderzoek doen.

Werkvelden bewerken

Verkeerskundigen houden zich onder meer bezig met het onderzoeken en oplossen van problemen op de volgende terreinen:

Logistiek:

Verkeersveiligheid:

Vervoer:

  • Planning: mobiliteitsplan, Ruimtelijke Structuurplannen
  • Personenvervoer: vraagraming, exploitatie, kwaliteitszorg (ook in geval van storing), verkeerstechnische inpassing
  • Goederenvervoer (raakvlak met logistiek)
  • Psychologische-sociologische aspecten: vb: verkeersagressie vinden we alleen terug bij autobestuurders onderling, nooit(zelden)tussen voetgangers of fietsers
  • Openbaar vervoer

Ruimtelijke ordening/Inrichting:

Veel verkeerskundigen werken bij de overheid. Bij een (kleine) gemeente zal een verkeerskundige zich met vele terreinen bezighouden. Bij grotere overheden, zoals provincies, zal men zich meer toeleggen op een specifiek aspect, bijvoorbeeld mobiliteitsbeleid of verkeersmodellering.

Opleidingen bewerken

Verkeerskunde kan gestudeerd worden

in Vlaanderen aan de

in Nederland aan de

Externe links bewerken