Hoofdmenu openen

Hoytema State

bouwwerk in Súdwest-Fryslân, Nederland
Een prent van de Hoytema State uit 1722, getekend door Stellingwerf.
De tekening bevindt zich in het Prentenkabinet in het Fries Museum te Leeuwarden.
Wapensteen uit 1660 waarop de gecombineerde familiewapens van de families Hoytema en Ockema te zien zijn. De wapensteen bevindt zich in het Fries Museum te Leeuwarden.

De Hoytema State was een stins dat gelegen was in de buurtschap Buwaldaburen, later ook Jonkershuizen geheten. Het had een oppervlakte van 92 pondematen en 33 bunders.

De state was genoemd naar Homme Hoytema (ook bekend als: Homme Hoytema van Ockema), de (voor zover bekend) enige adellijke bewoner die Buwaldaburen waarschijnlijk ooit heeft gehad. Boven de poort van de boerderij, liet Homme in 1660 een wapensteen inmetselen waarop in een nieuw wapen te zien was: Hoytema van Ockema. De oude wapens Hoytema en Ockema werden gecombineerd.

Homme trouwde met een Siu Oenema te Bualda. Haar familie bezat de state reeds lange tijd. Hierna bewoonden nog enkele generaties Hoytema de voorname state. Zelfs op landkaarten wordt de Hoytema State vermeld. In 1779 is de state afgebroken en herbouwd. In 1906 is de state volledig afgebroken en werd de terp waarop deze was gebouwd afgegraven. Bij het afgraven van de terp, werd een menselijk skelet in zittende houding gevonden.

Lijst van eigenaren van de Hoytema stateBewerken

Jaar Gebruiker Eigenaar
1503 Abbe Gerckes toe Bualda Tryn Haersma
1525-1526 Gatze Abbes van Oenema Van Broersma
1578 Sibble Gatzes Oenema Siu Andlesdr. Rispens
voor 1640 Siu Oenema te Bualda Homme van Hoytema
1640 Auck Hoytema te Bualdabuyren en Sybolt Taeckles Ockema (echtpaar) Auck Hoytema te Bualdabuyren en Sybolt Taeckles Ockema
1670 Homme Hoytema van Ockema Homme Hoytema van Ockema
1698 Sybolt & Margaretha van Hoytema De kinderen en erfgenamen van wijlen Rombartus van Hoytema
1708 Sybolt en Juff. Maria van Hoytema Sybolt en Juff. Maria van Hoytema
1718 Sybolt en Juff. Maria van Hoytema Evers Tjerckes
1728 Ysbrand Tjalles Feyte Martens
1738 Ysbrand Tjalles Jan Tjerx' weduwe
1748 Ysbrand Tjalles Minse Wybes
1758 Ysbrand Tjalles Wybe Teekes
1768 ½ Epke de Roos Hepke Laaszes' weduwe (de familie nam in 1812 de naam "Van der Zee" aan)
½ Jelle de Roos
1778 ½ Epke de Roos Hepke Laaszes' weduwe
½ Jelle de Roos
1788 Epke de Roos Johannes Hepkes (van der Zee)
1798 Epke de Roos Johannes & Zijltje Hepkes (van der Zee)
1818 E. Bynnema Fokke, Jetje, Jacoba, Lodenia, Elbrig Hyltje Hepkes van der Zee
1828 Petronella Adriana Bienema Hyltje Hepkes van der Zee
1838 Petronella Adriana Bienema Hepke Hyltjes van der Zee
1843 Djurre Hanzes Zijsling en Tjerkje Oeges Breeuwsma (echtpaar) Djurre Hanzes Zijsling en Tjerkje Oeges Breeuwsma
1876 Hans Djurre Zijsling en Wopkjen Rusticus (echtpaar) Hans Djurre Zijsling en Wopkjen Rusticus
1883 Rienk Teakes van der Weij en Jiskjen Asma (echtpaar) Rienk Teakes van der Weij en Jiskjen Asma
1899 Rients Taekes van der Weij Rients Taekes van der Weij
1900 Van 7 mei 1900 tot 1906 wellicht onbewoond