Droge heide (natuurdoeltype)

natuurdoeltype

Droge heide is een natuurdoeltype wat voornamelijk voorkomt op de hogere zandgronden. Het natuurdoeltype komt voornamelijk voor op de stuwwallen en ander hoger gelegen gebieden en binnen infiltratiegebieden op de hogere zandgronden. De vegetatie bestaat voornamelijk uit grasachtige planten en dwergstruiken zoals de rode- en blauwe bosbes. De bodem heeft een droog waterregime en is zuur. Qua voedselrijkdom is de bodem oligotroof of mesotroof. Het natuurdoeltype komt voornamelijk voor op holtpodzolgronden, haarpodzolgronden en duinvaaggronden maar kan ook op overige leem- of zandgronden voorkomen. Het natuurdoeltype vergt een diepe grondwaterstand en overstroomt zelden. De vegetatie wordt gevoed door regenwater. Droge heide vergt een oppervlakte van ten minste vijf hectare om zichzelf in stand te houden.

Plantengemeenschappen bewerken

Binnen het natuurdoeltype droge heide kunnen meerdere plantengemeenschappen voorkomen. Deze plantengemeenschappen hoeven niet allemaal voor te komen om het natuurdoeltype te bereiken.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Associatie van buntgras en heidespurrie Spergulo-Corynephoretum
Rompgemeenschap met vroege havervan de klasse der droge graslanden op zandgrond -
Rompgemeenschap met gewoon gaffeltandmos van de klasse der droge graslanden op zandgrond -
Associatie van liggend walstro en schapengras Galio hercynici-Festucetum ovinae
Rompgemeenschap met borstelgras van de klasse der heischrale graslanden -
Associatie van struikhei en stekelbrem Genisto anglicae-Callunetum
Associatie van struikhei en bosbes Vaccinio-Callunetum
Rompgemeenschap met brem van de klasse der droge heiden/de klasse der heischrale graslanden -
Grondster-associatie Digitario-Illecebretum
Gaffeltandmos-jeneverbesstruweel Dicrano-Juniperetum

Droge heide komt overeen met het habitattype droge Europese heide van de habitatrichtlijn. Wanneer de associatie van struikhei en stekelbrem aanwezig is komt het tevens overeen met het habitattype psammofiele heide met Calluna en Genista en wanneer er kraaihei aanwezig is met het type psammofiele heide met Calluna en Empetrum nigrum.