Hoofdmenu openen

Van Beyma (ook: Van Beijma en Van Beyma thoe Kingma) is een Nederlands adellijk geslacht.

GeschiedenisBewerken

De stamreeks begint met Jucke to Bannerhuys, landbouwer op de state Bernardahuis te Lichtaard en landeigenaar die tussen 1527 en 1540 overleed. Zijn zoon werd burgemeester van Dokkum, zijn kleinzoon hoogleraar te Franeker.

Bij Koninklijke Besluiten van 10 april en van 11 november 1842 werden leden van het geslacht erkend te behoren tot de Nederlandse adel.

Bij KB van 21 februari 1984 werd [jhr.] Pieter Laurens van Beijma (1943) op zijn verzoek geroyeerd uit de Nederlandse adel.

Zeeuwse adoptiezaakBewerken

Een adoptief lid van de familie Van Beijma diende in 1996 een verzoek in bij de Hoge Raad van Adel om ingeschreven te worden in het filiatieregister. De raad willigde dit verzoek niet in, waarop de verzoekster bezwaar aantekende bij de minister van Binnenlandse zaken. De minister verklaarde dit bezwaar ongegrond. Naderhand ging Van Beijma in beroep bij de arrondissementsrechtbank van Middelburg, die de Hoge Raad van Adel in het gelijk stelde. Nadat beroep werd aangetekend bij de Raad van State, werd na een tweede beroepszaak, op 5 januari 2005 uitspraak gedaan door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak luidde dat het (tweede) beroep ongegrond werd verklaard, waardoor de weigering van inschrijving in het filiatieregister dus terecht werd bevonden. De rechtszaak geldt als belangrijke jurisprudentie met betrekking tot het Nederlands adelsrecht, inzake adoptiefkinderen.

RoyementBewerken

Pieter Laurens van Beyma, diende begin jaren tachtig een verzoek in om zich uit te schrijven uit de Nederlandse adel en uit het filiatieregister. De Hoge Raad van Adel weigerde dit verzoek. Daarop wendde de verzoeker zich tot de ombudsman van de VARA. Uiteindelijk werd verzoeker bij KB van 1984 geroyeerd uit de Nederlandse adel.

Enkele telgenBewerken

Jan Juckez toe Bannerhuys, later: Johan Juckz Beyema († 1564), burgemeester van Dokkum

 • prof. dr. Julius van Beyma (circa 1539-1598), hoogleraar te Franeker, raadsheer bij het Hof van Friesland
  • dr. Lambert van Beyma (circa 1592-1659), secretaris van Oostdongeradeel en van gedeputeerde staten van Friesland
   • Coert van Beyma (1627-[1665]), rentmeester der domeinen
    • Julius van Beyma (1654-1697), kolonel in Statendienst
     • Coert van Beyma (1681-1748), secretaris admiraliteit te Harlingen, compagnieschrijver
      • Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma (1727-1808), secretaris admiraliteit te Harlingen, rekenmeester, bewoonde Kingmastate