Raad van toezicht

Met de term raad van toezicht wordt in Nederland meestentijds geduid op het toezichthoudende orgaan van stichtingen en verenigingen. Dit orgaan heeft in de besturing van de rechtspersoon de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de rechtspersoon zoals die door het bestuur wordt verwerkelijkt.

KenmerkenBewerken

Een raad van toezicht is dus een intern toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon. Men neemt dikwijls aan dat de raad van toezicht tevens een maatschappelijk toezichthoudend orgaan is. Bedoeld wordt dan dat de raad namens de eigenaren of oprichters van de rechtspersoon, dan wel namens de belanghebbenden of namens de samenleving dan wel namens de overheid, dan wel namens een combinatie van deze partijen toezicht uitoefent. Veelal is deze relatie niet of niet voldoende juridisch geborgd.

De raad van toezicht van stichtingen of verenigingen is niet in het Burgerlijk Wetboek verankerd. In 2015 is het wetgevingsproces gestart om het raad van toezicht-bestuursmodel in dit wetboek op te nemen. Hoe dan ook moeten de leden van de raad van toezicht te allen tijde handelen in het belang van de doelstellingen van de stichting dan wel vereniging, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

TakenpakketBewerken

Concreet houdt de raad toezicht op:

 • de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting of vereniging
 • de realisatie van het doel van de rechtspersoon
 • de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
 • het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico's
 • het naleven van wet- en regelgeving
 • het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
 • de interne controle en risicobeheersing
 • de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten
 • de doelmatigheid en efficiëntie
 • de integriteit en indien van toepassing de identiteit.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn:

 • het toezicht houden op het bestuur en de besturen.
 • het adviseren van het bestuur.
 • het zorg dragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur.
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur
 • het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. Gebruikelijk is dat dit verslag bij het jaarverslag van de raad van bestuur wordt gevoegd.

BenoemingBewerken

Bij de stichtingen benoemt de raad van commissarissen of de raad van toezicht zichzelf, behoudens wettelijk voorgeschreven voordrachten dan wel bindende voordrachten. Bij de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering deze raad.

Verwante begrippenBewerken

Een raad van toezicht wordt in sommige gevallen ook als de raad van commissarissen aangeduid. Deze laatste term is echter gereserveerd voor het toezichtsorgaan van de kapitaalvennootschappen (de NV/BV). Een lid van de raad van toezicht heet een toezichthouder.

De term raad van toezicht wordt eveneens gebruikt voor een toezichthoudend orgaan dat door de overheid ingesteld is om toezicht namens de overheid uit te oefenen.

Zie ookBewerken