Opwekking (christendom)

Opwekking (Engels: revival) of (religieuze) opleving refereert binnen het protestantse christendom aan een periode van 'geestelijke vernieuwing' binnen de kerk, vooral in de angelsaksische cultuur. Een dergelijke 'opwekking' kenmerkt zich door massale bekeringen tot het christelijk geloof en in een gedragsverandering bij de bekeerde.

Door een "buitengewoon werk van de Heilige Geest" worden 'geestelijk ingeslapen gelovigen wakker', 'gaan naamchristenen daadwerkelijk geloven' en 'komen niet-christenen tot geloof' en bij de kerk. De nadruk ligt hier op het werk van de Geest (en niet het werk van mensen). Een opwekking begint vaak met een sterk zondebesef, het belijden van zonden, bekering, de 'gave van de zekerheid van het heil' en levensheiliging. Doordat reeds bestaande kerkleden zich bekeren worden kerken ook aantrekkelijker voor niet-christenen.

Een opwekking leidt ook tot wijdverbreide liefdadigheid en kan bij grote aantallen een grote invloed hebben op de maatschappij.

Binnen bepaalde christelijke groepen wordt een grote wereldwijde opwekking verwacht voor de wederkomst van Jezus Christus. Binnen met name de pinkstergroepering betekent een opwekking niet alleen kerkgroei, maar ook de komst van de buitengewone gaven van de Geest, tongentaal, gebedsgenezing en wonderen.

De Noord-Amerikaanse opwekkingsprediker Jonathan Edwards noemde vijf aspecten die typerend zijn voor een opwekking:

  • de werking van Gods Geest is universeel,
  • er worden grote aantallen mensen in korte tijd wedergeboren,
  • Gods Geest werkt in korte tijd bij velen een geestelijke doorbraak,
  • er is een grote geestelijke diepgang
  • de opwekking breidt zich uit naar andere plaatsen.[1]

Lijst van bekende opwekkingenBewerken

Hieronder volgt een lijst van bekende opwekkingen. Deze lijst is niet objectief vaststelbaar, omdat er geen precieze criteria zijn om vast te stellen of iets een opwekking is. Sommige van de genoemde gebeurtenissen zullen daarom ook niet door iedereen als opwekking getypeerd worden.

Zie ookBewerken