Natte duinheide is een natuurdoeltype waarvan de vegetatie voornamelijk bestaat uit mossen, grassen en dwergstruiken. Het natuurdoeltype heeft een nat waterregime. De grondwaterstand kan zowel ondiep als diep uit, de grondwaterstand is weinig van invloed op natte duinheide. De vegetatie wordt voornamelijk gevoed door water afkomstig van neerslag en eventueel door grondwater. Het natuurdoeltype komt meestal voor op duinvaaggronden. De bodem is qua voedselrijkdom oligotroof of mesotroof en heeft een zure tot matig zure pH-waarde. Het natuurdoeltype heeft een oppervlakte van minstens 15 hectare nodig om zichzelf in stand te houden en heeft begrazing nodig. Het natuurdoeltype kan overeenkomen met meerdere habitattype uit de habitatrichtlijn. Wanneer de soort kraaihei (Empetrum nigrum) aanwezig is komt het natuurdoeltype overeen met het habitattype vastgelegde ontkalkte duinen met Empetrum nigrum, wanneer de soort kruipwilg (Salix repens) aanwezig is met het habitattype duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) en wanneer de soort gewone dophei (Erica tetralix) aanwezig is komt het overeen met het habitattype Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix.

Plantengemeenschap bewerken

Binnen het natuurdoeltype natte duinheide kunnen meerdere plantengemeenschappen voorkomen. Deze plantengemeenschappen hoeven niet allemaal voor te komen om het natuurdoeltype te bereiken.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Associatie van drienervige en zwarte zegge Caricetum trinervi-nigrae
Rompgemeenschap met addertong en duinriet van de klasse der kleine zeggen
Associatie van moeraswolfsklauw en snavelbies Lycopodio-Rhynchosporetum
Associatie van kraaihei en gewone dophei Empetro-Ericetum
Associatie van klokjesgentiaan en borstelgras Gentiano pneumonanthes-Nardetum
Associatie van wintergroen en kruipwilg Pyrolo-Salicetum