Lijst van keizers van de Latere Le-dynastie

Wikimedia-lijst

Hieronder bevindt zich een lijst van alle keizers van de Latere Le-dynastie. De Vietnamese dynastie had twee delen: de eerste Le of Lê sơ en de gerestaureerde Le of Lê trung hưng.

Eerste Le bewerken

Tempelnaam Postume naam Echte naam Jaren regering Regeernamen
Thái Tổ Thống Thiên Khải Vận Thánh Đức Thần Công Duệ Văn Anh Vũ Khoan Minh Dũng Trí Hoàng Nghĩa Chí Minh Đại Hiếu Cao Hoàng Đế Lê Lợi 1428-1433 Thuận Thiên
Thái Tông Kế Thiên Thể Đạo Hiển Đức Thánh Công Khâm Minh Văn Tư Anh Duệ Triết Chiêu Hiến Kiến Trung Văn Hoàng Đế Lê Nguyên Long 1434-1442 Thiệu Bình (1434-1439)
Đại Bảo (1440-1442)
Nhân Tông Khâm Văn Nhân Hiếu Tuyên Minh Thông Duệ Tuyên Hoàng Đế Lê Bang Cơ 1443-1459 Đại Hòa (1443-1453)
Diên Ninh (1454-1459)
Thánh Tông Sùng Thiên Quảng Vận Cao Minh Quang Chính Chí Đức Đại Công Thánh Văn Thần Vũ Đạt Hiếu Thuần Hoàng Đế Lê Tư Thành
Lê Hạo
1460-1497 Quang Thuận (1460-1469)
Hồng Đức (1470-1497)
Hiến Tông Thể Thiên Ngưng Đạo Mậu Đức Chí Chiêu Văn Thiệu Vũ Tuyên Triết Khâm Thành Chương Hiếu Duệ Hoàng Đế Lê Sanh[1]
Lê Tăng[2]
Lê Huy[2]
1497-1504 Cảnh Thống
Túc Tông Chiêu Nghĩa Hiển Nhân Ôn Cung Uyên Mặc Hiếu Doãn Cung Khâm Hoàng Đế Lê Thuần 1504 Thái Trinh
geen Uy Mục Đế Lê Tuấn
Lê Huyên
1505-1509 Thái Trinh
Đoan Khánh
geen Tương Dực Đế Lê Oanh 1510-1516 Hồng Thuận
Chiêu Tông Thần Hoàng Đế Lê Y
Lê Huệ
1516-1522 Quang Thiệu (1516-1526)
Cung Hoàng Cung Hoàng Đế Lê Xuân
Lê Lự
1522-1527 Quang Thiệu (1516-1526)
Thống Nguyên (1527)

Gerestaureerde Le bewerken

Tempelnaam Postume naam Echte naam Jaren regering Regeernamen
Trang Tông Dụ Hoàng Đế Lê Duy Ninh 1533-1548 Nguyên Hoà
Trung Tông Vũ Hoàng Đế Lê Duy Huyên 1548-1556 Thuận Bình
Anh Tông Tuấn Hoàng Đế Lê Duy Bang 1556-1573 Thiên Hữu (1557)
Chính Trị (1558-1571)
Hồng Phúc (1572-1573)
Thế Tông Nghị Hoàng Đế Lê Duy Đàm 1573-1599 Gia Thái (1573-1577)
Quang Hưng (1578-1599)
Kính Tông Huệ Hoàng Đế Lê Duy Tân 1600-1619 Thuận Đức (1600)
Hoằng Định (1601-1619)
Thần Tông
(eerste keer)
Uyên Hoàng Đế Lê Duy Kỳ 1619-1643 Vĩnh Tộ (1620-1628)
Đức Long (1629-1634)
Dương Hoà (1634-1643)
Chân Tông Thuận Hoàng Đế Lê Duy Hữu 1634-1649 Phúc Thái
Thần Tông
(tweede keer)
Uyên Hoàng Đế Lê Duy Kỳ 1649-1662 Khánh Đức (1649-1652)
Thịnh Đức (1653-1657)
Vĩnh Thọ (1658-1661)
Vạn Khánh (1662)
Huyền Tông Mục Hoàng Đế Lê Duy Vũ 1663-1671 Cảnh Trị
Gia Tông Mỹ Hoàng Đế Lê Duy Hội 1672-1675 Dương Đức (1672-1673)
Đức Nguyên (1674-1675)
Hi Tông Lê Duy Hợp 1675-1705 Vĩnh Trị (1678-1680)
Chính Hoà (1680-1705)
Dụ Tông Lê Duy Đường 1706-1729 Vĩnh Thịnh (1706-1719)
Bảo Thái (1720-1729)
afgezet Lê Duy Phường 1729-1732 Vĩnh Khánh
Thuần Tông Lê Duy Tường 1732-1735 Long Đức
Ý Tông Lê Duy Thìn 1735-1740 Vĩnh Hữu
Hiển Tông Lê Duy Diêu 1740-1786 Cảnh Hưng
Mẫn Đế Lê Duy Khiêm[3] 1786-1788 Chiêu Thống

Noten bewerken

  1. Volgens Việt Nam sử lược van Trần Trọng Kim
  2. a b Volgens de Đại Việt sử ký toàn thư
  3. Volgens Khâm định Việt Sử Thông giám Cương mục veranderde hij zijn naam in Lê Duy Kỳ bij bestijging van de troon