Genderstudies

Genderstudies zijn een onderdeel van de sociale wetenschappen dat zich bezighoudt met het onderscheid tussen de twee geslachten en de invloed daarvan op de taal, de maatschappij en de wetenschap. Ze worden gerekend tot de normatieve wetenschap.

Veel voormalige vakgroepen vrouwenstudies zijn in de loop der tijd overgegaan in vakgroepen genderstudies, meestal zonder hun focus op vrouwenstudies te verlaten. Zodoende is er binnen genderstudies meestal minder ruimte voor bestudering van genderkwesties gezien vanuit de positie van mannen.

Genderonderzoek houdt zich ook bezig met het onderzoek naar factoren en mechanismen die het glazen plafond, de onzichtbare factoren die vrouwen belemmeren hogere kaderfuncties te bekleden, kunnen verklaren. Factoren die bijdragen tot ongelijke behandeling en ongelijke kansen worden onderzocht.

De volgende onderwerpen komen regelmatig aan bod:

  1. De verschillen tussen man en vrouw (prestatiegericht/sociaal, taakgericht/mensgericht, directieve leiderschapsstijl/ participatieve leiderschapsstijl);
  2. Stereotiepe denkbeelden over man en vrouw (typische mannelijke, vrouwelijke banen). Stereotiep denken en factoren belemmeren de emancipatie. (stereotiep denken → stereotiepe verwachtingen → stereotiep gedrag → belemmering emanicipatieproces)
  3. Discriminatie (verschillen in salarisniveau, mannen hebben meer leidinggevende functies)
  4. Studie – en beroepenvoorkeur (geslachtgebonden; vrouw = talen, sociologie, maatschappelijke banen, cultuur, verzorging; man = technologie, exacte wetenschappen)
  5. Ongewenste intimiteiten op het werk (de gevolgen van de seksuele geladenheid tussen man en vrouw)

Zie ookBewerken