Gebruiker:Jepz11/Kladblok

Kladblok van Jepz11

bewerken van Pesten-toelichtingBewerken

Ben dit lemma in stappen aan het vernieuwen, zie overleg van dat artikel.

De eerste stap is mijn gedachten verzamelen, de volgende is het in de struktuur inpassen. Daarna volgt bronnenonderzoek en referenties vinden.

Commentaar op de logica van dit verhaal is welkom!

Wat ik wil bereiken is dat uit dit artikel duidelijk wordt wat het verborgen onderliggende psychologische mechanisme is.

Voor mij is dat duidelijk, en het wordt een boel spitwerk om referenties te vinden die het verhaal ondersteunen.

Want door de aard van het ontkenningsgedrag dat alle betrokkenen vertonen tasten mensen die in het fenomeen 'pesten' verloren zijn, in het duister over hun eigen beweegredenen.

Reacties welkom!

https://nl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Overleg_gebruiker:Jepz11/Kladblok&redlink=1#

~~~~

bewerken van PestenBewerken

 
Pesten op de eerste schooldag in het Instituto Regional Federico Errázuriz in Santa Cruz (Chili).

Dit artikel gaat over pesten als menselijk gedrag. Dit omvat hoe het gedrag is van de gepeste(n), de pester(s), getuige(n), ouders, leerkrachten, hulpverleners, kortom; allen die betrokken zijn bij het verschijnsel pesten .

Pesten is kwaadaardig gedrag jegens een persoon of groep. Het is sociaal gedrag, het komt voor als interactie tussen personen.

Dit gedrag kan ongemerkt ontstaan zonder vooropgezette kwade wil en verergeren, het kan ook planmatig en georganiseerd. In hoeverre dit gedrag openlijk te zien is varieert. Vanwege de negativiteit zal het zich in het verborgene afspelen, ook kan het een 'publiek geheim' zijn; iedereen weet ervan en niemand praat erover. In dat geval zal schaamte een rol spelen bij alle betrokkenen.

 • de gepeste omdat zij/hij zich vernederd voelt en machteloos
 • de pester omdat, al wordt er trots geveinsd, diegene zich schaamt voor het onbehoorlijke en onsportieve gedrag dat uit machtsongelijkheid bestaat
 • de getuige vanwege ongemak bij negatief en destruktief gedrag
 • de helper kan zich schamen uit onmacht; het kan moeilijk zijn om te doorzien wat er reëel gebeurt

Het woord 'pesten' lijkt verbonden met de kinderwereld, dat is onterecht. Het verschijnsel doet zich voor in allerlei verband, op kleine en grote schaal. Vanaf kleuters in de zandbak, groepen schoolkinderen, onder collega's, gelijkgestemden, bedrijven onderling tot aan volkeren die elkaar het bestaan niet gunnen, en wereldleiders die op een verborgen manier heersen. Voor het gedrag van machthebbers kan het woord 'pesten' niet gebruikt worden en kan het beter worden benoemd als één van de kenmerken van populisme, toch is het vergelijkbaar gedrag.

Pesten is negatief gedrag met het al dan niet bewuste doel om de ander uit te dagen, te vernederen of te onderwerpen. De (psychologische) winst bestaat uit:

 • zich superieur bewijzen
 • een sterkere band onder de pesters
 • aandacht afleiden van zichzelf
 • een positief beeld naar medestanders/meepesters
 • fysieke winst, zoals
  • geldelijk gewin
  • goederen
  • macht over iets concreets, zoals
   • de baas van de groep zijn
   • beslissingsrecht verwerven
  • de wens om een persoon of groep te verwijderen

Gedrag bij gepest worden kan uit passief gedrag bestaan en ook uit reactief gedrag:

 • ontwijken
 • vluchten
 • bevechten
 • vechten
 • uitdagend gedrag

Uitdagend gedrag kan bewust zijn uit verzet. Ook onbewust uitdagend gedrag is mogelijk onder het motto; ik blijf wie ik ben. De gepeste kan tegen haar/zijn wil, machteloos als zondebok gekozen zijn, zij/hij kan ook de slachtofferrol uitlokken en bestendigen, dus met opzet die rol spelen. Dan gebeurt dat zonder dat het slachtoffer dat beseft, zij/hij is zich er niet van bewust. Dit speelt zich daarom af zonder dat het zichtbaar is, ook voor ouders, leerkrachten en helpenden kan dit verborgen blijven.

Voor de gepeste is ook psychologische winst te behalen;

 • centrum van de aandacht zijn
 • geen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag voelen
 • negatief zelfbeeld bevestigen
 • negatief beeld van anderen bevestigen
 • negatief wereldbeeld bevestigen
 • dwang naar anderen: 'red mij'
 • anderen aanklagen: 'jij doet mij pijn'
 • anderen redden: 'Om ... moet jij ...'
 • als slachtoffer wraak nemen/willen

Er is ook fysieke winst mogelijk voor de gepeste;

 • een opdracht of taak niet vervullen
 • wraak nemen
 • méér terugpakken dan is afgenomen (gestolen)
 • verborgen acties(in het geniep)
 • vingerwijzen, oneigenlijke excuses misbruiken om winst
 • buiten proportie reageren, zichzelf overdrijven als slachtoffer

De praktische gevolgen van pestgedrag voor de gepeste variëren met de ernst, tijdsduur en de (machts)verhouding tussen gepeste en pester. Ze kunnen bestaan uit een krijsende kleuter, een schoolkind dat problemen laat zien en niet uitspreekt, een student die strandt en stopt, een collega die ontslag neemt of ontslagen wordt. Als slachtoffer kan de gepeste in psychische problemen komen, zoals depressie, trauma, angststoornis, en zelfmoord of moord plegen.

De pester kan in gelijksoortige problemen komen als gevolg van schuldgevoel achteraf, er kan sprake zijn van bestaande psychische problemen die verergeren door pestgedrag.

De voordelen zijn zelden reël omdat de negatieve effekten ze overschaduwen.

Als kern en drijfveer van het verschijnsel 'pesten' kan gezien worden: negativiteit. Onaangename gevoelens, sombere gedachten, ontevreden zijn, onmacht, zich ontoereikend voelen. Om deze negatieve emoties te ontlopen of overstemmen wordt in pestgedrag een uitweg gevonden.

Negativiteit in de vorm van

 • een te slecht zelfbeeld
 • een te goed en overdreven zelfbeeld
 • onlustgevoelens
 • ontevredenheid
 • wanhoop
 • verdriet
 • gevoel van minderwaardigheid

Dit zijn motiveringen, beweegredenen die voor alle partijen kunnen gelden, dus voor pesters, gepesten en voor omstanders en helpers. Het mechanisme eronder verborgen is dan: negativiteit roept hetzelfde op bij anderen en kan verslechteren in een kwaadaardige cirkel. Dat wil zeggen dat het steeds erger wordt en er geen weg naar beter lijkt te bestaan.[1]

Jepz11 (overleg) 17 mei 2021 00:58 (CEST)

SyntaxBewerken

Niets [2] Brood [3]

1isgelijkBewerken

1

2isgelijkBewerken

2

3isgelijkBewerken

3


 • 1
 • 2
 • 3
  • 1
  • 2

  • giechel

Syntax van reference <ref>[link] commentaar</ref> Voorberld: [4]

 1. Olweus, D., A Research Definition of Bullying. cobbk12.org.
 2. noppes dus
 3. broodwinner op Wiktionary.
 4. http://niets.all niets dus