Hoofdmenu openen

Feitelijke vereniging

vereniging zonder rechtspersoonlijkheid

Een feitelijke vereniging ontstaat volgens het Belgische recht zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken en zich daartoe verenigen. De feitelijke vereniging ontstaat uit een overeenkomst, een akkoord. Doordat de feitelijke vereniging geen juridische grond heeft (geen eigen rechtspersoonlijkheid), kan zij geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. De leden zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk.

Als een Belgische vereniging, door de realisatie van haar maatschappelijk doel, aanzienlijke risico's neemt, of onroerende goederen wil verwerven of schenkingen en legaten wenst te aanvaarden, dan doet zij er goed aan om haar structuur van feitelijke vereniging om te vormen naar een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of eventueel een vennootschap met sociaal oogmerk.

Als rechtspersoon kan de vzw in eigen naam en voor eigen rekening eigendommen en onroerende goederen verwerven en beheren, contracten afsluiten, aansprakelijk zijn, leningen aangaan, et cetera. Dit betekent dat de leden persoonlijk niet gebonden zijn door de vereniging voor zover de vzw zich kan beroepen op haar rechtspersoonlijkheid, er geen fraude is gepleegd en de leden en bestuurders de vereniging leiden volgens het bekende principe van "de goede huisvader". In dat laatste geval van fraude of een onnauwkeurig optreden van de bestuurders zouden overigens ook niet de leden gebonden zijn maar wel de bestuurders welke de fout begingen.

Externe linkBewerken