Hoofdmenu openen

euPrevent is een samenwerkingsprogramma van organisaties in de Euregio Maas-Rijn (EMR), die actief zijn op het gebied van gezondheid. euPrevent ondersteunt de grensoverschrijdende samenwerking tussen deze organisaties. Gezamenlijk doel is het behoud, de bevordering en het herstel van de gezondheid voor de inwoners van de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Doel en doelgroepenBewerken

euPrevent ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn. Daartoe initieert, stimuleert en faciliteert euPrevent samenwerkingsrelaties en -activiteiten tussen gezondheidsorganisaties.

De activiteiten en samenwerkingsverbanden richten zich primair op zorg- en preventie-instellingen. Waar nodig worden ook andere partijen betrokken, waaronder burgers, patiëntenorganisaties, welzijns- en onderwijsinstellingen, overheden en publieke en private financiers. De inwoners van de EMR zijn de uiteindelijke doelgroep.

De grensoverschrijdende samenwerking tussen de diverse gezondheidsinstellingen beoogt meer eenheid te brengen in de aanpak van preventieve en curatieve gezondheidszorg in de Euregio. Dit komt allereerst de gezondheid van de euregionale bevolking ten goede, maar bevordert ook de uitwisseling van arbeidskrachten tussen de deelregio's. Hierdoor kunnen de zorgsectoren in de deelregio's vraag en aanbod van zorgprofessionals beter op elkaar afstemmen.

GeschiedenisBewerken

Vanaf 2001 is euPrevent als samenwerkingsprogramma actief. Gestart werd met de ontwikkeling en uitvoering van euregionale projecten, grotendeels gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het eerste project richtte zich op verslavingspreventie bij adolescenten. In 2008 volgden projecten gericht op het voorkomen van overgewicht bij jeugdigen en adolescenten en op het voorkomen van (de verspreiding van) ziekenhuisbacteriën. Deze projecten hadden een looptijd van drie jaar, waarna de activiteiten werden voortgezet als zelfstandige programma's, gefinancierd door de projectpartners en deelnemende overheden.

Om de grensoverschrijdende samenwerking tussen gezondheidszorginstellingen te ondersteunen en te formaliseren, werd begin 2010 een stichting naar Nederlands recht opgericht onder de naam euPrevent-EMR. Het stichtingsbestuur telt acht leden uit alle verschillende deelregio’s van de EMR.

euPrevent was initiator van het kwaliteitszegel ‘Patiëntveiligheid door Hygiëne en Infectiepreventie’ dat op 7 maart 2012 aan 23 voornamelijk Duitse ziekenhuizen werd uitgereikt. Het zegel werd ontwikkeld om de hygiënestandaarden van ziekenhuizen in de Duitse, Nederlandse en Belgische deelregio's te uniformeren en te verhogen, met als doel om de patiëntveiligheid beter te kunnen waarborgen.

OrganisatieBewerken

ProgrammalijnenBewerken

euPrevent brengt thematische focus aan door te werken vanuit programmalijnen. Momenteel zijn 6 programmalijnen actief. Daarnaast worden ook programmalijn - overkoepelende projecten uitgevoerd.

Programmalijn VerslavingBewerken

De programmalijn Verslaving, voortzetting van het project euPrevent Verslaving (2001-2005), beoogt de preventie van risicogedrag bij jeugdigen en jongvolwassenen in de omgang met verslavende middelen (zoals drugs, alcohol en tabak) en verslavende gewoontes (zoals gokken en gamen). De focus ligt op het signaleren van vroege (gedrags)determinanten zoals pesten en spijbelen en het geven van voorlichting daarover. De activiteiten omvatten onder meer een grensoverschrijdend onderzoek naar risicogedrag bij 14- tot 16-jarigen, beleidsadvisering en deskundigheidsbevordering.

Programmalijn OvergewichtBewerken

De programmalijn Overgewicht, voortzetting van het project euPrevent Overgewicht (2008-2011), richt zich op preventie van het ontstaan van overgewicht bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen. De focus ligt op eet- en beweeggedrag en op externe determinanten als afkomst, sociaal milieu en genetische aanleg. Financiering vindt plaats vanuit het Interreg-programma van de EU. Activiteiten omvatten onder meer de ontwikkeling van een euregionale database met best practices en deskundigheidsbevordering.

Programmalijn InfectieziektenBewerken

De programmalijn Infectieziekten is gericht op vermindering van infectieziekten en bevordering van patiëntveiligheid voor alle inwoners in de Euregio Maas-Rijn. De aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar (multi) resistente ziekteverwekkers zoals: de zogenoemde ziekenhuisbacteriën; hygiëne maatregelen; protocollen voor de patiëntveiligheid. Financiering vindt plaats vanuit het Interreg-programma van de EU. Activiteiten omvatten de ontwikkeling van een Euregionaal expertisenetwerk, onderzoek naar het vóórkomen van MRSA en de ontwikkeling van het Kwaliteitszegel Patiëntveiligheid door Hygiëne en Infectiepreventie.

Programmalijn Geestelijke GezondheidBewerken

De programmalijn Geestelijke Gezondheid richt zich op preventie en behandeling van geestelijke aandoeningen bij verschillende doelgroepen. Financiering vindt plaats vanuit het Interreg-programma van de EU. Activiteiten omvatten onder meer de ontwikkeling van een theatervoorstelling over dementie en depressie bij ouderen en de ontwikkeling van een instrument voor capacity assessment.

Het project euPrevent - Senior Friendly Communities (2016-2019) is door de WHO benoemd tot Best Practice. “Deze benoeming ervaren wij, het projectteam van Senior Friendly Communities, als een bijzondere mijlpaal. Wij werken aan een duurzame verandering in de Euregio Maas-Rijn, met als uitgangspunt de lokale behoeften die spelen in de gemeenten. Met gerichte activiteiten proberen we te voorkomen dat senioren met dementie of ouderdomsdepressie achter de spreekwoordelijke geraniums belanden.” Aldus leadpartner professor Frans Verhey, Universiteit Maastricht.[bron?]

Programmalijn Medische MilieukundeBewerken

De programmalijn Medische milieukunde richt zich op het monitoren van, het doen van onderzoek naar en de preventie van aandoeningen die het gevolg zijn van milieuverontreinigingen. Sinds een aantal jaren ligt de focus op de relatie tussen gezondheid en het binnenmilieu in onder andere woningen en openbare gebouwen zoals scholen. Partners in deze programmalijn organiseren themaworkshops en werken samen in projecten. Daarnaast zoeken zij geregeld samen naar financieringsmogelijkheden voor nieuwe en innovatieve ideeën.

Programmalijn Patient PowerBewerken

De programmalijn Patient Power is gericht op het behartigen van de belangen van de burgers woonachtig in de Euregio Maas-Rijn (EMR) inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg.Voorbeelden van activiteiten binnen deze programmalijn zijn:

  • Het ontwikkelen van gezamenlijke instrumenten voor grensoverschrijdende patiënten- en burger participatie, zoals zelfhulpvriendelijke ziekenhuizen.
  • Het bewaken van de rechten en plichten van burgers inzake grensoverschrijdende zorg in de EMR.
  • Het inbrengen van het burger- en patiëntenperspectief in allerhande lopende grensoverschrijdende projecten in de EMR.

Binnen dit programma wordt nauw samengewerkt met de organisatie EPECS (European Patients Empowerment for Customised Solutions), een samenwerkingsverband van (regionale) patiëntenorganisaties die hun achterban een stem willen geven in de ontwikkeling van grensoverschrijdende en Europese gezondheidszorg.[bron?]

Programma overstijgendBewerken

Programma overstijgend worden verschillende projecten uitgevoerd die met meerdere thema's samenhangen. Een voorbeeld hiervan is het project 'Data in de EMR' (2016-2018) waarbij data op euregionaal niveau verzameld en vergeleken wordt.[bron?]

Stichting euPrevent-EMRBewerken

 
De Euregio Maas-Rijn: het werkgebied van euPrevent EMR

De Stichting euPrevent-EMR dient als ondersteuningsstructuur die de samenhang van de programmalijnen waarborgt, programmaoverstijgende activiteiten onderneemt en de afzonderlijke programmalijnen ondersteunt. De Stichting euPrevent-EMR sluit nauw aan bij het beleid en de doelstellingen van de Stichting Euregio Maas-Rijn, waarin de vijf deelregio’s van de EMR participeren:
In België:

In Duitsland:

In Nederland:

  • het zuidelijke deel van de provincie Limburg

De Euregio Maas-Rijn reikt over drie landgrenzen en drie taalgrenzen. In het gebied wordt Duits, Frans en Nederlands gesproken. De vijf deelregio’s kennen elk hun eigen regels en opvattingen over de inrichting van de gezondheidszorg en de organisatie van ziektepreventie.

De bevolking van 3,2 miljoen mensen is relatief homogeen qua leeftijdsopbouw, sociaal-economische situatie, leefstijl en gezondheidsprofiel. Hierdoor kan de EMR zich ontwikkelen tot een Europees laboratorium voor grensoverschrijdende preventie en zorginnovatie.


Externe linksBewerken