Classis (religie)

Een classis is een vergadering van een aantal protestantse kerken in de nabije regio. Zij is het laagste boven-gemeentelijke bestuursniveau. De classis bestaat uit afgevaardigden van iedere kerk uit het classisgebied. Elke kerk is vertegenwoordigd door twee afgevaardigden meestal een predikant en een ouderling, die volledig stemrecht hebben. Meerdere classes vormen een provinciale synode en de provinciale synodes komen samen in de landelijke of generale synode.

De taak van de classis is om de onderlinge band tussen de gemeenten te bewaren, elkaar materieel en geestelijk te steunen, toezicht op de gemeenten te houden en zaken te behandelen die niet door de plaatselijke kerken kunnen worden afgehandeld. Doorgaans wordt er twee tot vier maal per jaar door een classis vergaderd.

PKNBewerken

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn bij de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden de provinciale en particuliere synode afgeschaft; de classes vaardigen daarom vertegenwoordigers af naar de landelijke synode. Per 1 mei 2018 zijn de toen 75 classes vervangen door 11 nieuwe. De nieuwe classes komen in omvang ongeveer overeen met de oude provinciale synodes.[1] In plaats van de oude classes zijn de ringen gekomen, die echter meer een ontmoetingsfunctie dan een bestuurlijke rol vervullen.[2] Iedere classis binnen de PKN heeft toen een classispredikant gekregen. Deze heeft als taak de gemeenten en kerkelijk werkers tenminste vier maal per jaar te bezoeken en vertegenwoordigt de classis bij andere kerkgenootschappen, overheden, maatschappelijke organisaties en de media in het werkgebied van de classis.[3]