Hoofdmenu openen

Algemene economie is de tak van economische wetenschap, die de economische realiteit zoals deze de maatschappij beïnvloedt bestudeert.

AlgemeenBewerken

Een maatschappij is doordrongen met economische aspecten, die invloed hebben op het functioneren van die maatschappij. Het draait vooral om het voorzien van schaarse goederen en diensten die de mens op verschillende manieren kan gebruiken.

Hier moet worden gezegd dat schaarste in economische zin niet betekent dat het betreffende product zeldzaam is. In de economie betekent schaarste van een goed dat er voor dat goed productiemiddelen moeten worden opgeofferd om zo in een behoefte te voorzien. Die productiemiddelen zouden ook voor andere goederen kunnen worden gebruikt, waarmee weer andere behoeften zouden kunnen worden bevredigd. Opoffering geeft een onomkeerbaarheid aan, zodat er bij de productie van schaarse goederen altijd keuzes moeten worden gemaakt waardoor andere mogelijkheden tot behoeftenbevrediging worden uitgesloten.

In Nederland wordt er bij de studie van de economie geen eenduidig onderscheid gemaakt tussen economie en algemene economie, in tegenstelling tot Duitsland waar Volkwirtschaftslehre en de Wirtschaftswissenschaft worden onderscheiden.

DeelgebiedenBewerken

Omdat het begrip algemene economie zo’n breed begrip is, wordt het opgedeeld in verschillende aspecten, waaronder macro-economie en micro-economie.

Consumenten vertegenwoordigen de vraagzijde van de economie. Men gaat uit van de wens tot maximale behoeftenbevrediging. De productiehuishoudingen vormen de aanbodzijde van de economie. Binnen de micro-economie gaat de studie van bedrijfshuishoudingen vooral om de wijze waarop bedrijven reageren op prijsveranderingen van zowel productiemiddelen als producten.

Het is vooral op dit gebied van de micro-economie dat algemene en bedrijfseconomie elkaar dicht kunnen naderen. Beide takken van wetenschap bestuderen één bedrijf. Het verschil zit in de wijze waarop dat bedrijf wordt bestudeerd. In de micro-economie gaat het om een modelmatige aanpak, men wil via deductie tot algemeen geldende regels komen. In de bedrijfseconomie gaat men steeds uit van een concrete en specifieke bedrijfssituaties, hier staat de inductieve methode voorop.

OnderwijsBewerken

Algemene economie wordt ook als vak in het middelbaar en hoger onderwijs onderwezen, en wordt tevens als studierichting aan de universiteit aangeboden. In dit laatste geval wordt vakken gegeven als micro-economie, macro-economie, bedrijfseconomie, econometrie, marketing, management, accounting en zo voort.[1]