Nationaal inkomen

Het nationaal inkomen is een economische term die het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar aangeeft.

Onder het nationaal inkomen scharen we: loon, interest, huur, pacht en winst. Men kan deze posten zien als de beloning voor het gebruik van de productiefactoren. Deze beloning wordt de toegevoegde waarde genoemd. Een alternatief voor de berekening van het nationaal inkomen is het nationaal product, dat is de waarde van alle in het land geproduceerde goederen en diensten. Men noemt dat het binnenlands product, berekend tegen marktprijzen. Dat laatste kan ook berekend worden als de som van alle toegevoegde waarde.

Het is bij het nationaal inkomen gebruikelijk dat men deze netto waardeert tegen factorkosten, men spreekt dus meestal van netto nationaal inkomen (nni).

Het nationaal inkomen wordt meestal bruto bepaald, dat wil zeggen met inbegrip van de afschrijvingen. Voor het berekenen van het inkomen worden investeringen in de regel afgeschreven, dat wil zeggen afgetrokken in jaarschijven naargelang de verwachte levensduur van de investering. Van het bruto nationaal product zijn deze afschrijvingen dus niet afgetrokken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp). Voor het verschil van die betekenissen wordt verwezen naar de artikels in kwestie.

Zie ookBewerken