Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Reiki-2.svg

Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht').[1] Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.

OorsprongBewerken

De Japanner Mikao Usui (1865-1926) is de grondlegger van wat hijzelf "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie'. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

WerkingBewerken

 
Reikibehandeling

Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen (nadi's) en chakra's. Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.

EnergieBewerken

De energie waarmee men in de Reikimethode zegt te werken is volgens beoefenaars overal aanwezig en zou het fundament van de wereld zijn. Zij geloven dat energie zich op verschillende niveaus (causaal, mentaal en fysiek) manifesteert en als zodanig alle voorwerpen en wezens vormt. Naar hun zeggen kunnen energiestromen in een lichaam geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg, en zijn zij in staat om deze blokkades door handoplegging op te heffen.
Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slechts doorgeven. Het vermogen om energie door te geven heeft volgens hen iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. Tijdens een 'initiatie' zouden kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven worden heropend.

InwijdingenBewerken

Het traditionele Usui-systeem kent een drietal inwijdingen. Een inwijding is een initiatie of afstemmingsritueel. Bij een inwijding (= afstemmingsritueel) wordt het trillingsgetal van het energieveld van de leerling verhoogd en krijgt de leerling nieuwe technieken aangeleerd. Bij de inwijding in de tweede graad en de derde graad worden de leerling ook de symbolen met de bijbehorende mantra geleerd.

Eerste graad (Reiki 1)Bewerken

In de eerste graad (in het Westerse 'traditionele' onderwijs) ontvangt de leerling een viertal afstemmingen die ervoor zorgen dat de leerling de universele levensenergie kan overdragen en waarmee het kanaal voor de doorgifte van deze universele levensenergie gereactiveerd wordt. Tijdens de cursus krijgt de leerling les in de beginselen van reiki en hem/haar worden de diverse handposities aangeleerd. De duur van deze cursus kan variëren van een tot ongeveer drie dagen. Dit is mede afhankelijk van de stroming die men volgt.

In de Japanse vereniging Usui Shiki Ryoho Gakkai (vaak afgekort als "Gakkai") wordt het beginnersniveau oorspronkelijk "Shoden" genoemd. Shoden, de Gakkai graad, is overigens qua inhoud en doel niet te vergelijken met de gangbare Westerse praktijken.

Tweede graad (Reiki 2)Bewerken

In de tweede graad wordt (in het 'traditionele' Westerse onderwijs) een drietal symbolen geactiveerd die ervoor zorgen dat het doorgiftekanaal, de reikwijdte van reiki wordt vergroot. In de cursus voor de tweede graad wordt de leerling geleerd om op afstand te genezen. Daartoe wordt de leerling een aantal symbolen aangeleerd, waarmee men reiki op afstand kan toepassen en waardoor de ontvanger emotioneel kan genezen. Afstand wordt niet alleen ruimtelijk opgevat, maar ook in tijd.

Het tweede niveau in de Gakkai wordt Okuden genoemd en is opgedeeld in Okuden Zenki en Okuden Koki. Net als met Shoden is Okuden ook niet te vergelijken met de Reikimethode die via Hawayo Takata naar het Westen is gekomen. Uit respect voor de energie worden de namen van de symbolen niet openbaar gemaakt. In het Westen is men daar niet aan gewend en wordt dit mysterieus bevonden.

Derde graad (Reiki 3)Bewerken

De derde graad (in het Westerse 'traditionele' onderwijs) is soms een opleiding van gemiddeld één tot drie jaar en soms slechts één dag of een weekend, waarin de leerling persoonlijk onderwijs en coaching ontvangt om de reikimethode te onderwijzen en uit te dragen.

De derde graad kan opgedeeld zijn in twee delen, A en B. Dit is echter afhankelijk van de keuze die de Reiki-leraar (doorgaans "reiki-master" genoemd) daarin heeft gemaakt en/of de reikistroming. Met het bereiken van de graad 3A is men aspirant-master of innerlijk master, bij het bereiken van de graad 3B krijgt men de titel uitvoerend master. Deze scheiding is gemaakt om aspirant masters wel reeds de masterenergie te krijgen zonder het bijbehorende symbool ter beschikking te stellen, zonder dat zij de noodzaak voelen om anderen in te wijden in reiki, het vermogen dat met 3B zou worden bereikt. Het mastersymbool, dat nodig is om mensen in te wijden, wordt gegeven bij reiki 3B.

In de Usui Reiki Ryoho Gakkai (oorspronkelijk Japanse Reiki vereniging) wordt niet gewerkt met zogenaamde 'masters'. Het derde niveau wordt daar Shinpiden genoemd en dit is traditioneel niet het niveau waarop men leert om de methode te onderwijzen. Er zijn in de oorspronkelijke Japanse vereniging nog enkele leraren. Hun niveau wordt Shihan genoemd.

Vormen van reikiBewerken

 
Mikao Usui (1865-1926), de grondlegger van reiki
 
Chujiro Hayashi (1880-1940), ontwikkelde de handposities

Sinds de tijd dat Mikao Usui zijn onderwijs vorm gaf, concretiseerde en doorgaf, zijn er aanpassingen gemaakt door anderen. Usui noemde zijn methode gewoon "mijn manier" of "mijn weg" en zijn leerlingen noemden het daarom "Usui Dô" (Japans voor: Usui's manier/weg). Usui zelf heeft in de loop der jaren ook veranderingen aangebracht in hetgeen hij mensen aanleerde. Vanaf 1922 werd het onderwijs "Usui Reiki Ryôhô" (Usui Spirituele Energie Therapie) genoemd en in datzelfde jaar werd er een vereniging voor de Reikimethode opgericht. Die vereniging kreeg de naam: Usui Reiki Ryôhô Gakkai. In het Westen wordt de naam van deze vereniging vaak afgekort met enkel "Gakkai".

Chujiro Hayashi was een directe leerling van Mikao Usui en hij sloot zich aan bij de Gakkai. Jaren na de dood van Usui scheidde Hayashi zich van de Gakkai af en begon zijn eigen school en kliniek. Hij veranderde dingen aan Usui's onderwijs en gaf dit door in zijn eigen school. Zijn school/kliniek had de naam: Hayashi Reiki Kenkyû Kai

Hawayo Takata was een leerlinge van Hayashi en zij bracht de Reikimethode naar het Westen. Eerst naar Hawaï, vervolgens de rest van Amerika en Canada en daarna bereikte het systeem de kust van Europa. Ook Takata was niet geheel consistent in het doorgeven van het Reikisysteem, zo ontdekten haar 22 masterstudenten na haar dood in 1980. De masterstudenten besloten een bijeenkomst te organiseren om de toekomst van het Reikisysteem te bespreken. Men nam het initiatief om de procedures en symbolen te standaardiseren. Deze gewijzigde vorm wordt Usui Shiki Ryoho (Usui System of Natural Healing / Usui Systeem van Natuurlijk Genezen) genoemd. Ook wordt er naar deze stroming gerefereerd met de termen "traditioneel Usui Reiki" en "Usui Reiki". Zoals reeds eerder gezegd, mag het duidelijk zijn dat deze stroming níet het oorspronkelijke onderwijs van Mikao Usui is. Ook al doet de naam anders vermoeden.

In de loop der tijd zijn er diverse Reiki-stromingen ontstaan. Voorbeelden van Reiki-methodes zijn:

 1. Usui Reiki - hier wordt het traditionele onderwijs mee bedoeld dat naar het Westen is gekomen. Strikt genomen niet direct Usui's oorspronkelijke onderwijs, maar een sterk veranderde vorm;
 2. Usui Reiki Ryoho - door Westerlingen opgerichte stroming met als doel om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke Japanse Reiki-onderwijs te komen en te blijven. Deze stroming verschilt nog lichtjes van wat bekendstaat als Usui Reiki Ryôhô Gakkai;
 3. Usui Teate - werkt nauwelijks met symbolen maar met kotodama's (mantra's), het richt zich meer op de oorspronkelijke Reikimethode;
 4. Essential reiki;
 5. Angel reiki;
 6. Lightarian reiki;
 7. Seichem;
 8. Tera-mai - door channelling ontdekt door de Amerikaanse Kathleen Ann Milner;
 9. Keltische reiki – Keltische variant van Reiki;
 10. Tummo reiki – mengeling van Reiki met het Tibetaanse Tummo;
 11. Jikiden reiki;
 12. Shambhala Reiki geïntroduceerd door Hari Das Melchizedek;
 13. Angels Energy Reiki geïntroduceerd door Esperanza Tovar Moratalla.

De vijf ReikiprincipesBewerken

  Er wordt getwijfeld aan de feitelijke juistheid van het volgende gedeelte
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie, en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: bron? Wie heeft deze principes opgesteld en vertaald, hoe verhouden ze zich tot de rest van Reiki in dit artikel? Tekst klinkt te modern, onvolledig en nonchalant.
 1. Juist vandaag, maak je niet kwaad.
 2. Juist vandaag, maak je geen zorgen.
 3. Eer je ouders, je leraren, je buren en tel je talrijke zegeningen.
 4. Verdien je brood op een eerlijke manier.
 5. Wees goed voor elk levend wezen.

KritiekBewerken

Reiki vanuit wetenschappelijk standpuntBewerken

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de genezende werking van reiki. Er zijn enige klinische trials verricht naar het effect van "healing touch", maar deze waren uitsluitend gericht op mentaal of fysiek welbevinden. Ook is er geen aanbeveling reiki te gebruiken bij een behandeling van een aandoening[2][3]. Er zijn geen studies gepubliceerd in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift van enige relevantie, die enig effect laten zien van Reiki of healing touch op genezing van ziekten. Er is ook geen enkel bewijs voor de theorieën achter reiki. Het bestaan van aura’s en energiebanen is niet aangetoond.

Britse verpleegkundigen die de werking van reikibehandelingen als nabehandeling bij chemotherapie onderzochten, ontdekten dat het niet uitmaakte of de behandelingen door een opgeleide reikigenezer of een nep-reikigenezer met gelijksoortige technieken, maar zonder energie in te stralen, werd gegeven.[4]

PersonenBewerken

Een overzicht van een aantal bekendere reikileraren op alfabetische volgorde:

Naam Nationaliteit Levensjaren Informatie
Chujiro Hayashi   Japans Keizerrijk 1887–1940 Arts en een van Mikao’s naaste leerlingen. Hij heeft handposities ingebracht in het reikisysteem.
Chris Marsh   Verenigd Koninkrijk Heeft in 2001 alle nog in leven zijnde studenten van Mikao Usui gesproken en de handboeken van Usui ingezien. Hieruit heeft hij samen met King enkele e-boeken geschreven met nieuwe informatie over reiki.
Diane Stein   Verenigde Staten Auteur van onder andere "De kern van Reiki" en grondlegger van de "Diane Stein methode".
Frank Arjava Petter   Duitsland 1960– Toonde de onwaarheden van de alliantie aan, publiceerde veel oorspronkelijk materiaal van Usui.
Hawayo Takata   Verenigde Staten 1900–1980 Bracht reiki in sterk gewijzigde vorm naar Amerika toe. Grondlegger van de alliantie.
Hiroshi Doi   Japan Lid van de Gakkai. Is in 1992 naar het Westen gekomen om de Gakkai Reiki en Teate te onderwijzen.
Inger J.F. Droog   Nederland Introduceerde in 1984 reiki in Nederland en België.
Ivar Mol   Nederland 1968 Oprichter van beroepsvereniging De Groep en Ekãyano Ashram in Frankrijk.
Johannes Reindl Oostenrijk Lineage Bearer in Usui Shiki Ryoho sinds 15 maart 2019 [5], opvolger van Phyllis Lei Furumoto
Kathleen Ann Milner   Verenigde Staten Grondlegger van het Tera-Mai en Seichem-systeem
Mikao Usui   Japans Keizerrijk 1865–1926 Grondlegger van reiki en de Usui Reiki Ryoho Gakkai; een Japanse stichting die de principes van de reikigeneeswijze doorgeeft.
Paul D. Mitchell   Verenigde Staten Master Of Discipline binnen de Usui Shiki Ryoho. In deze functie bewaakt hij de eenduidige uitvoering van het Reiki systeem zoals dat door Hawayo Takata naar het westen is gebracht.
Phyllis Lei Furumoto   Verenigde Staten Kleindochter van Hawayo Takata, door de 22 leerlingen van Hawayo Takata erkend als een Grand Master in Usui Shiki Ryoho, wat ze bleef tot 15 maart 2019. Heeft veel gereisd om Reiki wereldwijd te onderwijzen.
Taggart King   Verenigde Staten Schrijft gratis internetboeken over reiki.
Tanmaya Honervogt   Duitsland Heeft als doel reiki eenvoudig en simpel te houden. Door middel van meerdere publicaties wijst ze op de eenvoud van reiki.
Toshihiro Eguchi   Japans Keizerrijk 1873–1946 Was lid van de Usui Reiki Ryōhō Gakkai maar verliet deze in 1928 om de Tenohira Ryōji Kenkyū Kai op te richten. Hierin onderwees hij als eerste het Teate-systeem.
Walther Lübeck   Duitsland Grondlegger van Rainbow Reiki. Heeft samen met Frank Arjava Petter de Gakkai technieken in het Westen geïntroduceerd.
William Lee Rand   Verenigde Staten Werkt en schrijft samen werkt met Petter, Lübeck en Mol. Hij is wetenschapper en heeft grote invloed gehad op het wetenschappelijke onderzoek naar de effecten van reiki.
Yasmin Verschure   Nederland Nederlandse schrijfster van verscheidene autobiografische boeken over reiki.
Viola Holt   Nederland Nederlandse televisiepresentatrice en reiki-master.