Pontificalia

Onder pontificalia worden de bisschoppelijke insignes verstaan. Zij zijn uiterlijke tekens van de waardigheid van bisschoppen en abten.

De pontificalia omvatten:

Een metropoliet draagt bovendien nog het pallium (in zijn ambtsgebied), terwijl de paus de aan hem voorbehouden vissersring en kruisstaf en - in extraliturgische situaties - stola draagt.