Hoofdmenu openen

Overleg:Lijst van Belgische adelsverheffingen 2014

Beste Wikipedia-genoten,
Graag uw visie op het volgende. Ik heb de indruk dat deze pagina niet helemaal consistent is met openbare informatie zoals te vinden in het Belgisch staatsblad.
Ten eerste wordt van een groot aantal personen vermeld dat zij door de adelsverheffing zijn opgenomen in de erfelijke adel. Mij dunkt dat alleen van erfelijke adel sprake is, als de adelsverheffing ook geldt voor afstammelingen. Dit maak ik ook op uit: Lijst van Belgische adellijke families#Legenda, waar staat: VP = verheffing persoonlijk, zonder erfelijke adel. In het Koninklijk Besluit (zie [1]) wordt slechts bij vier personen vermeld dat de titel ook geldt voor afstammelingen. Aan de overige twaalf personen wordt "slechts" een persoonlijke titel vergund. Mijn vraag is dan ook of het wel juist is dat hier over laatstgenoemde personen wordt vermeld dat ze in de erfelijke adel zijn opgenomen. Overigens geldt dat ook voor andere jaren, zoals bijvoorbeeld Lijst van Belgische adelsverheffingen 2015.
Een andere vraag die ik heb is of de lijst qua personen wel juist is. Zo wordt bijvoorbeeld Thierry Boon-Falleur vermeld. Deze persoon kom ik niet tegen in het KB van 2014 en wel in het KB van 2012 (zie [2]) en ook op Lijst van Belgische adelsverheffingen 2012. Mijn indruk is dat hij hier ten onrechte wordt vermeld.
Ik zou graag de pagina op genoemde punten aanpassen verbeteren, maar ben eerst benieuwd naar hoe anderen dit zien, met name Andries Van den Abeele, die veel over dit onderwerp geschreven heeft. Misschien zie ik iets over het hoofd.
Hoor graag van u, Luc. (overleg) 26 jan 2019 11:28 (CET).

Beste Luc, Helaas blijkt het al verschillende jaren dat de jaarlijkse lijst in het Belgisch Staatsblad bijzonder summier blijft en onder meer sommige adelsverheffingen of wijzigingen die niet op de datum in juli werden beslist, niet meldt. Anderzijds wordt er ook niets op vermeld over de al dan niet erfelijkheid. Om preciezer gegevens te vinden moet men zich wenden tot het Bulletin van de Vereniging van de Adel in België, waarin elk jaar een artikel 'Adellijke gunsten' verschijnt, opgesteld door de heer François de Pierpont, die hiervoor telkens de nodige informaties gaat halen bij de bevoegde instanties. Deze artikels zijn dus vollediger en volledig betrouwbaar. Het artikel van 2014 is dan ook correct. Natuurlijk moet dan een paar jaar later nog worden gecontroleerd of alle vernoemden ook echt de open brieven hebben gelicht en de benoeming dus ook werkelijk is doorgegaan.
Wat Dr. Thierry Boon-Falleur betreft zijn de twee data juist. Hij behoorde tot de benoemingen van 2012 maar de bevestiging kwam slechts in 2014 als volgt: 'erfelijke adelsverheffing met persoonlijke titel van baron op 4 juli 2014'. Zie:Annuaire de la noblesse belge, annuaire de 2018, B0-Bu. Er is natuurlijk vaak enige verwarring: waar moet men dit vernoemen: ofwel bij de lijst van de jaarlijkse benoemingen ofwel op de datum van bevestiging door het lichten van de open brieven? Misschien de twee. Ik heb het nu alvast op beide jaren gelaten, met verwijzing naar elkaar.
Hopelijk is er hiermee méér duidelijkheid. Andries Van den Abeele (overleg) 26 jan 2019 15:23 (CET)
Beste Andries, Veel dank voor de reactie.
U verwijst naar enkele bronnen, die u beschouwt als meer precies. Helaas kan ik de door u aangehaalde bronnen niet zelf raadplegen.
Ik begrijp dat de bevestiging niet altijd in hetzelfde jaar valt als het koninklijk besluit.
Wel heb ik een vraag ten aanzien van de betekenis van erfelijke adeldom als erbij niet wordt vermeld dat de nakomelingen de titel ook erven? Begrijp ik het goed als erfelijke adeldom met persoonlijke titel baron (zonder dat nakomelingen worden genoemd) inhoudt dat de persoon in kwestie zelf de titel baron/graaf heeft en zijn nakomelingen wel van adel zijn, maar zonder titel? En dat zij geen titel, maar alleen het predicaat jonkheer of jonkvrouwe kunnen voeren? Bijvoorbeeld: kunnen eventuele kinderen van Herman van Rompuy het predicaat jonkvrouw/jonkheer gebruiken, omdat hij, althans volgens de Lijst van Belgische adelsverheffingen 2015, tot de erfelijke adeldom werd verheven met persoonlijke titel van graaf?
Daarnaast verwonder ik me over het hoge aandeel erfelijke adel in sommige jaargangen, zoals bijvoorbeeld Lijst van Belgische adelsverheffingen 2015 waar van alle daar genoemde mannen wordt vermeld dat zij in de erfelijke adel zijn opgenomen. Betekent dit dat de nakomelingen van al deze mannen ook tot de erfelijke adel (zullen) behoren? Ik verbaas me erover dat in sommige jaren alleen voor erfelijke adeldom wordt gekozen (de vrouwen daargelaten). Ergens heb ik namelijk begrepen dat verheffing tot erfelijke adelstand tot de uitzonderingen behoort, of geldt dat alleen maar voor de verheffingen waarbij niet alleen de adel, maar ook de titel voor de nakomelingen geldt?
Opnieuw belangstellend naar uw reactie, met vriendelijke groet, Luc. (overleg) 28 jan 2019 19:52 (CET).
Beste Luc, Er zijn verschillende mogelijkheden en die worden wel wat verwarrend wanneer zelfs de officiële mededelingen niet altijd heel accuraat zijn.
Die mogelijkheden zijn:
  • erfelijke adel - in dit geval wordt de adellijke status doorgegeven aan alle kinderen en in de volgende generaties aan alle mannelijke afstammelingen. De begunstigden hebben de titel 'jonkheer - jonkvrouw". Dit is tot voor kort de meest voorkomende wijze geweest. Gewoonlijk was 'persoonlijke adel' de uitzondering en kwam voor bvb. wanneer de begunstigde geen kinderen had.
  • erfelijke adel met persoonlijke titel - in dit geval krijgt de begunstigde een titel zoals ridder, baron, enz, terwijl zijn afstammelingen in de adel worden opgenomen, zoals hierboven.
  • erfelijke adel met erfelijke titel: dit komt weinig voor, maar komt toch af en toe voor, ook heel recent.
  • persoonlijke adel, met of zonder persoonlijke titel: hier komt enkel één persoon in aanmerking en niet zijn afstammelingen. Dit geldt voor onder meer de adelsverheffingen van dames.
Ik verwonder me ook soms over de verschillen in toekenning van jaar tot jaar, zowel in aantallen als in modaliteiten. Zo bvb. in 2018 waren er slechts 8 verheffingen, 4 mannen en 4 vrouwen, allen 'ten persoonlijke titel'. Het kan toeval zijn of opzet. Er zijn allerhande invloeden die daar kunnen oorzaak van zijn: het kabinet van de koning, de minister van buitenlandse zaken, de Raad van Adel, de Adviescommissie voor de adellijke gunsten (die om de vier jaar in samenstelling wijzigt en om het jaar wisselt van voorzitter). Onnodig te zeggen dat die invloeden zich heel discreet uitoefenen en geen sporen nalaten, toch niet in de kranten. Is de vermindering vorig jaar van het aantal verheffingen en het feit dat ze allen 'persoonlijk' en niet erfelijk zijn een toevallig voorval of het gevolg van een wijziging in de politiek van toekennen? De volgende jaren zullen het aantonen.
Verdere bemerkingen:
  • De bevestiging gebeurt praktisch nooit in het jaar van toekenning, want er is tijd nodig voor het opmaken van de open brieven en van het wapen, evenals voor het voldoen van de taks.
  • Van Rompuy behoort inderdaad tot de erfelijk geadelden, zodat zijn zoons en dochters jonkheer of jonkvrouw zijn.
  • Tot hiertoe waren de verheffingen meestal 'erfelijk' voor wat de verheffing betreft en eerder uitzonderlijk voor wat de titel betreft.
met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 29 jan 2019 11:10 (CET)
Terugkeren naar de pagina "Lijst van Belgische adelsverheffingen 2014".