Hoofdmenu openen

Nationaal Landschap Drentsche Aa

nationaal landschap in Nederland

Op basis van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten heeft het Rijk in het verleden een selectie gemaakt van twintig ‘Nationale landschappen’. Deze landschappen weerspiegelen samen de diversiteit en ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Het Rijk laat het beleid ten aanzien van landschap op land over aan provincies en wil provincies meer ruimte geven bij de afweging tussen verstedelijking en landschap, om zo meer ruimte te laten voor regionaal maatwerk. Bron: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012). In bijlage 4 van de SVIR is een kaart opgenomen met de (voormalige) 20 Nationale landschappen met hun kernkwaliteiten. Op rijksniveau is hiermee de formele status van Nationale Landschappen in 2012 vervallen. De Provincie Drenthe heeft dit beleid voor het Drentsche Aa-gebied echter gecontinueerd in de Omgevingsvisie Drenthe.

Op 4 februari 2013 heeft het Overlegorgaan Drentsche Aa het Beheer, Inrichtings en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0 (2012 - 2020) vastgesteld. Het BIO-plan 2.0 is de basis voor het functioneren van het Overlegorgaan Drentsche Aa. Hierin zijn de ambitie voor de toekomst van het Nationaal Park Drentsche Aa helder geformuleerd en zijn kansrijke ontwikkelingen en projecten benoemd. Ook gedeputeerde staten van Drenthe hebben hier mee ingestemd en het plan aangeboden aan Provinciale Staten, die er vervolgens met instemming kennis van hebben genomen. Hiermee is de werkwijze in het gehele Drentsche Aa-gebied - van brongebied in boswachterij 'Hart van Drenthe' tot de benedenloop in Groningen - zoals die vanaf 2002 vorm en inhoud is gegeven, door de Provincie Drenthe geformaliseerd en vervolgens ook opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe en de Omgevingsverordening Drenthe. Zie voor meer informatie over het Nationaal Park Drentsche Aa www.drentscheaa.nl

LandschapBewerken

 
Drentsche Aa nabij de Kymmelsberg

Het Nationale Park Drentsche Aa omvat nagenoeg het complete stroomgebied van de Drentsche Aa. Dit is uniek voor Nederland. Deze beek is een van de weinige in Nederland waarvan de loop nauwelijks door de mens is beïnvloed, al zijn hier grote delen van het gebied ook onderworpen aan ruilverkaveling en ontwatering om de landbouw efficiënter te kunnen laten verlopen. Veel houtwallen zijn bewaard en enkele heidevelden, waaronder het voormalig militair oefenterrein Ballooërveld, bleven gespaard van ontginning als landbouwgrond of bebossing. Het gebied is rijk aan schilderachtige esdorpen met hun Saksische boerderijen. Het gebied geldt als het best bewaarde beekdallandschap van West-Europa en in Nederland is het in 2002, samen met het Limburgse Geuldal, uitgeroepen tot mooiste landschap van Nederland. Binnen het gebied zijn verschillende archeologische monumenten, zoals grafheuvels, hunebedden en celtic fields. Tussen Anloo en Schipborg ligt het archeologische reservaat De Strubben-Kniphorstbosch. Daarnaast zijn er diverse bossen te vinden, waarvan de boswachterij Gieten-Borger het grootste is.

GebruikBewerken

In het gebied werken vele boeren. Een aantal is verenigd in een agrarische natuurvereniging die zich wil inzetten voor het landschap en het behoud van een economisch volwaardige landbouw in het Drentsche Aa gebied. Daarnaast is het ook toeristisch van groot belang. Toeristische bezienswaardigheden zijn onder meer:

  • het Boomkroonpad (boswachterij Gieten-Borger), een 125 meter lang op een hoogte van 7 m gelegen pad van bruggen tussen boomtoppen.
  • diverse hunebedden, zoals de zogenaamde tweeling: de hunebedden D17 en D18 bij Rolde.
  • het uitkijkpunt bij Schipborg bij het voormalig stuifzandduin de Kymmelsberg.

Binnen het landschap ligt ook het voormalig Kamp Westerbork, bij het dorp Hooghalen en de Radiosterrenwacht Westerbork. De belangrijkste dorpen in het gebied zijn Zuidlaren, Gieten, Eelde en Rolde.

Beheer en bestuurBewerken

Een groot deel van het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer. Door de minister van LNV is in 2003 het Overleg Orgaan geïnstalleerd voor het Beek- en Esdorpenlandschap. Onder het motto Behoud door ontwikkeling moet dit Overlegorgaan proberen de vele belangen in het Drentsche Aa-gebied integraal te behartigen. Een Beheers- en Ontwikkelingsplan is daarvoor de door alle betrokkenen aanvaarde basis.

BronnenBewerken

  • Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan voor het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa (Assen 2002).
  • Klooster,W. ten, 'Het Stroomdal van de Drentse Aa', in: Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe (Assen 1999).
  • Modderkolk, F.,E. Stapelveld en H.W. de Vroome, 'Het Stroomdallandschap Drentsche A', Natuur en Landschap 20 (1966).
  • Schipper. P.C. en J.G. Streefkerk, Van Stroomdal naar droomdal - Integratie van hydrologisch en oecologisch onderzoek ten behoeve van het beheer in de Drentse A (Driebergen 1993).
  • Stroomdallandschap Drentsche A: Beschrijving en gedachtenplan met betrekking tot het beheer en agrarisch gebruik, de landschappelijke- en recreatieve ontwikkeling (Assen 1965).

Externe linksBewerken