Lijst van hoofdingenieurs-directeuren van Rijkswaterstaat

Wikimedia-lijst

Deze lijst van hoofdingenieurs-directeuren van Rijkswaterstaat is een onderdeel van de lijst van alle managers die leiding gegeven hebben aan een regionale of specialistische eenheid van Rijkswaterstaat. Tot aan 1848 werd niet gesproken van Rijkswaterstaat maar van de Waterstaat. Deze organisatie werkte zowel onder centraal gezag als onder de verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur. Na het tot stand komen van de Provinciewet in 1848 kregen de provincies het recht een eigen "waterstaat" op te richten. In de loop van 20 jaar gebeurde dat in alle provincies. Ter onderscheid van deze Provinciale Waterstaten werd de centrale organisatie aangeduid met 's Rijks Waterstaat, later aaneengeschreven als Rijkswaterstaat. Heel lang was het gebruik van het lidwoord in combinatie met Rijkswaterstaat de verwijzing naar dit onderscheid (de Provinciale Waterstaten tegenover de Rijkswaterstaat). Tegen het einde van de 20e eeuw, toen alle Provinciale Waterstaten door reorganisaties verdwenen waren) werd Rijkswaterstaat meer en meer als een eigennaam gezien en werd het lidwoord achterwege gelaten.

Deze lijst is een vervolg op de lijst van hoofdingenieurs van de Waterstaat en Rijkswaterstaat, die handelt over de periode 1811 - 1903 en de Lijst van inspecteurs van de Waterstaat over de periode 1798 - 1811. In de loop van de tijd heeft de organisatie veel verschillende organisatievormen gehad. De lijst van managers wordt daarom steeds voorafgegaan door een overzicht van de organisatievorm in de betreffende periode. De nummering van de managers is doorlopend.

Nadat in de eerste periode de regionale chefs aangeduid worden met de term inspecteur, wordt in de Franse tijd l'ingenieur en chef gebruikt, later in het Nederlands vertaald als hoofdingenieur. (In 1811 werd het Koninkrijk Holland door Napoleon Bonaparte ingelijfd bij het Franse Keizerrijk).

In de lijst zijn tevens de hoogste bazen van de organisatie opgenomen omdat zij doorgaans eerder in hun loopbaan een rol als regionale baas vervulden. Deze hoogste bazen zijn ook afzonderlijk vermeld in de lijst van directeuren-generaal Rijkswaterstaat.

Organisatie van Rijkswaterstaat 1903-1930 Bewerken

Op 1 juli 1903 werd een reorganisatie doorgevoerd waarin de districten directies werden. Ook werd een aantal rangsbenamingen doorgevoerd:

  1. Hoofdingenieur werd hoofdingenieur-directeur (HID),
  2. Inspecteur werd inspecteur-generaal (IG) en
  3. Hoofdinspecteur werd hoofdinspecteur-generaal (HIG).
HIG Hoofdinspecteur-generaal: ir. W.F. Leemans
AD 1e directie Algemeene Dienst
1e Inspectie
IG1 Inspecteur-generaal: ir. R.O. van Manen
code directie gebied
GF 4e directie Groningen en Friesland
DO 5e directie Drenthe en Overijssel
NH 9e directie Noord-Holland
ZH 10e directie Zuid-Holland
ZL 11e directie Zeeland
2e Inspectie
IG2 Inspecteur-generaal: ir. C.M.F.H. Schnebbelie
code directie gebied
GRV 2e en 3e directie Groote Rivieren
GU 6e directie Gelderland en Utrecht
NB 7e directie Noord-Brabant
LB 8e directie Limburg

Minister Lely - zelf ingenieur - vond dat de minister wel rechtstreeks met de hoofdingenieurs-directeuren kon communiceren en vond de functie hoofdinspecteur-generaal overbodig. Toen de zittende HIG in mei 1914 met pensioen ging werd de functie opgeheven en was er dus (weer) geen centrale leiding van Rijkswaterstaat.

1e Inspectie
IG1 Inspecteur-generaal: ir. R.J. Castendijk
code directie gebied
GF 4e directie Groningen en Friesland
DO 5e directie Drenthe en Overijssel
NH 9e directie Noord-Holland
ZH 10e directie Zuid-Holland
ZL 11e directie Zeeland
2e Inspectie
IG2 Inspecteur-generaal: ir. J.C. Ramaer
code directie gebied
AD 1e directie Algemeene Dienst
GRV 2e en 3e directie Groote Rivieren
GU 6e directie Gelderland en Utrecht
NB 7e directie Noord-Brabant
LB 8e directie Limburg

In 1917 werd naast het begrip directie het district weer ingevoerd, een maatregel, die het mogelijk maakte het hoofd van een eenheid lager te salariëren dan op het niveau van hoofdingenieur-directeur. Het zou (in 1918) alleen toegepast worden voor Groningen en later voor de specialistische eenheden, die vanaf 1923 ontstonden. In mei 1918 verviel de nummering van de directies.

De wijzigingen op het schema van 1914 betroffen:

code directie gebied of taakgebied jaar
gr geen HID Groningen 1918 - 1928
FD 5e directie Friesland en Drenthe 1918 - 1931
ZU 10e directie Zuid-Holland en Utrecht 1918 - 1935
GO Gelderland en Overijssel 1918 - 1935

Naast bovenstaande wijzigingen was op 1 mei 1919 de Dienst der Zuiderzeewerken opgericht, een organisatie buiten Rijkswaterstaat met een eigen directeur-generaal. Deze is wel in de overzichten opgenomen met de volgende kleurcode:

ZZW Dienst der Zuiderzeewerken

De discussie over wel of niet eenhoofdig leiderschap van Rijkswaterstaat bleef doorgaan. De organisatie wilde het, minister Lely was van mening veranderd en wilde het inmiddels ook, maar de Tweede Kamer was bang dat een dergelijke figuur te veel macht kreeg. Het compromis werd de aanstelling van een derde inspecteur-generaal (in algemene dienst), die als primus inter paris moest opereren.

1e Inspectie
IG1 Inspecteur-generaal:
ir. W.K. du Croix
code directie
FD Friesland en Drenthe
NH Noord-Holland
ZH Zuid-Holland
ZL Zeeland
gr Groningen
Inspecteur-generaal in algemene dienst
IGa ir. G. Rooseboom
2e Inspectie
IG2 Inspecteur-generaal:
ir. J.C. Ramaer
code directie
AD Algemeene Dienst
GRV Groote Rivieren
GO Gelderland en Overijssel
NB Noord-Brabant
LB Limburg

Tot 1930 werden er ten opzichte van dit organisatieschema alleen nog enkele specialistische districten opgericht, waarvan er één in 1929 in een directie werd omgezet. Alleen eenheden waar een hoofdingenieur-directeur aan het hoofd stond zijn met een achtergrondkleur weergegeven. Alleen HID-en zijn in de jaaroverzichten vermeld.

code taakgebied jaar
wt district Wegentechniek 1923 - 1929
wt district Wegentechniek 1929
sy district Sluisbouw IJmuiden 1926 - 1932
RWL directie Rijkswegenbouwlaboratorium 1927 - 1981
tk district Twenthekanalen 1929 - 1935
mv district Maasverbetering 1929 - 1933
WB directie Wegenverbetering 1930 - 1936

Organisatie van Rijkswaterstaat 1930-1949 Bewerken

Op 1 april 1930 kreeg Rijkswaterstaat weer een centrale leiding in de persoon van Johan Ringers, die de nieuw gecreëerde functie directeur-generaal kreeg. De inspecties werden opgeheven en ter ondersteuning van de directeur-generaal werd een centrale directie gevormd – de Directie van de Waterstaat – waar enkele hoofdingenieurs-directeuren werkzaam waren. Ringers bedong bij zijn aanstelling dat de Dienst der Zuiderzeewerken onder zijn bevelen kwam te vallen (dit werd pas formeel in 1935 geregeld).

DG Directeur-generaal: dr. ir. J.A. Ringers
Directie van de Waterstaat
Rijkswaterstaat, regionale directies
code directie
FD Friesland en Drenthe
GO Gelderland en Overijssel
NH Noord-Holland
ZU Zuid-Holland en Utrecht
ZL Zeeland
NB Noord-Brabant
LB Limburg
GRV Groote Rivieren
Rijkswaterstaat, functionele diensten
code directie
AD Algemeene Dienst
WB Wegenverbetering
RWL Rijkswegenbouwlaboratorium
Rijkswaterstaat, districten
code district
gr Groningen
sy Sluisbouw IJmuiden
tk Twenthekanalen
mv Maasverbetering
overige diensten onder DG RWS
code dienst
ZZW Dienst der Zuiderzeewerken
Geologische Stichting
Rijksdienst tot uitvoering van de Zuiderzeesteunwet

Wijzigingen ten opzichte van dit organisatieschema worden gevormd door de opheffing van een aantal districten, en de vorming van enkele nieuwe districten en directies:

code taakgebied jaar
GFD directie Groningen, Friesland en Drenthe 1931 - 1937
ar1 district Amsterdam-Boven Rijn I 1931 - 1935
ar2 district Amsterdam-Boven Rijn II 1931 - 1944
BER directie Benedenrivieren 1933 - 1989
BOR directie Bovenrivieren 1933 - 1987
BR directie Bruggen 1936 - 1990
nw district Nieuwe Wegen 1936 - 1937
nw1 district Nieuwe Wegen I 1937 - 1946
nw2 district Nieuwe Wegen II 1937 - 1946

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog zag de organisatie er als volgt uit:

DG Directeur-generaal: dr. ir. L.R. Wentholt
Directie van de Waterstaat
Rijkswaterstaat, regionale directies
code directie
GF Groningen en Friesland
OD Overijssel en Drenthe
GL Gelderland
UT Utrecht
NH Noord-Holland
ZH Zuid-Holland
ZL Zeeland
NB Noord-Brabant
LB Limburg
BER Benedenrivieren
BOR Bovenrivieren
Rijkswaterstaat, functionele diensten
code directie
AD Algemeene Dienst
RWL Rijkswegenbouwlaboratorium
BR Directie Bruggen
Rijkswaterstaat, districten
code district
nw1 Nieuwe Wegen I
nw2 Nieuwe Wegen II
ar2 Amsterdam-Boven Rijn II
overige diensten onder DG RWS
code dienst
ZZW Dienst der Zuiderzeewerken
Staatsvissershavenbedrijf
Directie van de Wieringermeer
Geologische Stichting
Rijksdienst tot uitvoering van de Zuiderzeesteunwet

Tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog zijn nog een aantal wijzigingen opgetreden, bestaande uit de instelling van nieuwe diensten en (na de oorlog) de overkomst van diensten van andere departementen (het Technisch Bureau der Domeinen, belast met de uitvoering van landaanwinningswerken in Zeeland en langs de waddenkust, van het Ministerie van Financiën en het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA) van het Ministerie van Sociale Zaken). Bijzondere vermelding verdienen ook de Dienst Bijzonder Beheer, die tijdens de oorlog de taak van de Genie voor militaire objecten overnam en de Dienst Droogmaking Walcheren, die nooit formeel is ingesteld en opgeheven maar wel het herstel van de door oorlogshandelingen vernielde dijken van Walcheren herstelde en waarover "Het Verjaagde Water" van A. den Doolaard verhaalt.

Verder werd in 1948 de Dienst Straatklinkercontrole afgesplitst van het Rijkswegenbouwlaboratorium. Ook in 1948 verdween het begrip district uit de organisatie. Er werd alleen nog gesproken van directies of diensten. Pas in 2005 zou het begrip district terugkeren als nieuwe naam voor de dienstkring.

code taakgebied jaar
tv district Tunnelbouw Velsen 1941 - 1946
NW3 directie Nieuwe Wegen III 1941 - 1946
DBB Dienst Bijzonder Beheer 1941 - 1949
ddw Dienst Droogmaking Walcheren 1944 - 1947
s&s district Sluizen & Stuwen 1946 - 1948
RIZA directie Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater 1946 - 1985
tbd Technisch Bureau der Domeinen 1946 - 1955
WG directie RWS Directie Wegen 1946 - 1981
S&S directie Sluizen & Stuwen 1948 - 1990
sc directie Dienst Straatklinkercontrole 1948 - 1973

Lijst van hoofdingenieurs-directeuren (HID-en) geboren voor 1890 Bewerken

In onderstaand schema zijn de verschillende mutaties aangegeven voor alle HID-en, waarbij de managers in volgorde van geboortejaar staan. De organisatie-eenheid, waarin ze in het betreffende jaar leiding aan gaven is weergegeven met een lettercode en een kleurcode, zoals aangegeven in bovenstaande tekst. De kleurcode blijft in de opvolgende schema's gelijk voor een bepaald geografisch gebied of specialisme. Als er in het schema geen kleur als achtergrond heeft is betrokkene op dat moment geen HID (tenzij betrokkenen deel uitmaken van een hogere managementlaag (Inspectie IG1, IG2 of IGa)).

De afdelingshoofden van de Directie van de Waterstaat (DW) met de rang van HID zijn met een eenletterige code (A, W, N) zonder kleur weergegeven.

nr naam geb 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
Volg Volg J.D.HuichelboschvanLienden123
94 ir. W.J.S.J. Blom 1838 GU
95 ir. A. van Hooff 1838 ZH
97 ir. C.F.M.H. Schnebbelie 1840 IG2 IG2 IG2 jaren , waarin betrokkene ouder is dan 65 jaar (tenzij nog werkzaam)
98 ir. H.E. de Bruijn 1841 AD AD AD AD
99 ir. W.F. Leemans 1841 HIG HIG HIG HIG
101 ir. B. Hoogenboom 1842 NB GRV IG1 IG1 IG1 IG1
102 ir. G.A. Escher 1843 GF GU GU GU GU GU
103 ir. R.O. van Manen 1843 IG1 IG1 IG2 HIG HIG HIG
104 ir. A. Keurenaer 1845 LB LB LB LB LB LB LB
105 ir. J.W. Welcker 1845 GRV ZH ZH IG2 IG2 HIG HIG HIG HIG
106 ir. A.A. Bekaar 1845 ZL ZL ZL ZL ZL IG1 IG1 IG1 IG1
107 ir. C.B. Schuurman 1846 DO DO GRV GRV
108 ir. P.H. Kemper 1847 NH NH NH NH NH IG2 IG2 IG2 HIG HIG
109 jhr. ir. C.J. de Jong van Beek en Donk 1847 OD OD OD OD OD OD OD OD
Volg
111 ir. E.R. van Nes van Meerkerk 1849 NB NB NB NB NB NB NB NB IG2 HIG HIG HIG
112 ir. R.J. Castendijk 1849 GF GF GF GF GF GU GU GU IG1 IG1 IG1 IG1 IG1
113 ir. N.A.M. van den Thoorn 1851 ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH
114 ir. J.C. Ramaer 1852 AD AD AD AD AD ZL IG2 IG2 IG2 IG2 IG2 IG2 IG2
115 ir. C.A. Jolles 1853 GRV GRV GRV GRV GRV GU GU GU GU GU GU GU GO
116 ir. D.J. Steyn Parvé 1854 AD AD AD AD
nr naam geb 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
117 ir. A.E. Kempees 1856 GF GF GF GF GF
118 ir. M. Caland 1858 ZL ZL ZL NB NB NB NB NB ZH ZH ZU ZU ZU ZU ZU ZU ZU jaren , waarin betrokkene ouder is dan 65 jaar (tenzij nog werkzaam)
119 dr. ir. H. Wortman 1859 NH NH NH NH NH NH NH IG1 IG1 IG1 IG1 ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW
120 ir. R.H. Gockinga 1859 AD AD GF GF GF GF GF FD GO GO GO GO GO GO GO
121 ir. W.K. du Croix 1861 LB LB LB LB NH NH NH GO IG1 IG1 IG1 IG1 IG1 IG1 IG1 IG1 IG1 IG1
122 ir. A.B. Marinkelle 1864 GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV ZU ZU
123 ir. H. van Oordt 1864 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL
124 ir. A.A.H.W. König 1867 LB LB LB M M M M M GRV GRV GRV GRV GRV LB LB LB LB
125 ir. W.F. Stoel 1867 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD
126 ir. G. Rooseboom 1868 OD OD OD OD OD OD OV IG2 IG2 IGa IGa IGa IGa IGa IGa IGa IGa IGa IGa
127 ir. F. Baucke 1869 LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB GO GO GO GO GO GO GO GO
128 ir. E. van Konijnenburg 1869 met verlof
129 ir. A.R. van Loon 1870 NB NB NH NH NH IG2 IG2 IG2 IG2 IG2 IG2 IG2 IG2 IG2 IG2
130 ir. A.Th. de Groot 1870 NB met verlof GO GO GO
131 P.J.P. van der Steur 1871 DW DW DW DW DW DW
132 ir. W.G.C. Gelinck 1873 NB NB NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH
133 ir. M.C.E. Bongaerts 1875 met verlof (TK) M M
134 ir. J.P. van Vlissingen 1875 FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD DW DW DW DW DW DG DG DG DG DG DG
135 ir. A.L. de Gelder 1875 NB NB NB NB NB NB NB NB NB
136 ir. F.L. Schlingemann 1877 GRV GRV GRV GRV BER BER BER BER BER BER BER BER BER BER
137 ir. J.P. Walland 1877 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL
nr naam geb 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
138 ir. D.A. van Heijst 1879 ZU ZU ZU ZU ZU ZU ZU ZU ZU ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH
139 dr. ir. V.J.P. de Blocq van Kuffeler 1879 ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW
139 1879 AD AD
140 ir. G. Redeker 1879 FD GFD GFD GFD GFD GFD GFD GF GF NH NH NH NH NH NH NH
141 ir. A.E. Kempees 1879 NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB
142 ir. J.C. Scharp 1879 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD
142 ir. J.C. Scharp 1879 OV OV OV
143 ir. G.J. van den Broek 1879 wt wt wt wt wt wt wt WB WB WB WB WB
144 ir. C.J. Witteveen 1882 LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB
145 dr. ir. J.A. Ringers 1883 sy sy sy sy sy sy DG DG DG DG DG DG M M
146 ir. J.F. Schönfeld 1883 BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR
147 ir. P.J. van Voorst Vader 1884 GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL
147 ir. P.J. van Voorst Vader 1884 NW3 NW3 NW3
148 ir. W.H. Brinckhorst 1885 ar1 ar1 ar1 ar1 UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT
148 ir. W.H. Brinckhorst 1885 wDG
149 dr. ir. L.R. Wentholt 1885 tk tk tk tk tk tk GL WB W W W DG DG DG DG DG DG
150 ir. W.J.H. Harmsen 1886 BR BR BR BR BR BR BER BER BER DG DG DG DG DG DG DG
151 ir. A.G. Verhoeven 1886 tbd tbd tbd tbd tbd tbd tbd tbd tbd tbd tbd TBD TBD TBD TBD
152 ir. M.B.W. des Tombes 1886 BOR BOR BOR
153 ir. F.S. Langemeijer 1886 OD OD OD OD OD OD OD
154 jhr. ir. A.G. Beelaerts van Blokland 1886 OD OD OD OD OD OD OD OD ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH
Volg
155 ir. C.T.C. Heijning 1888 sy sy sy sy sy ar2 ar2 ar2 ar2 ar2 ar2 GF GF GF W W W wDG
156 ir. C.G. Kraijenhoff van de Leur 1888 ar2 ar2 ar2 ar2 ar2 ar2 NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB
157 ir. L.J.A. Bergansius 1889 nw nw1 nw1 nw1 NW1 NW3 NW3 NW3 ZL ZL WG WG WG WG WG WG WG WG WG
158 ir. F. Volker 1890 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD

Organisatie van Rijkswaterstaat 1949-1971 Bewerken

In december 1948 kwam een nieuw Organiek Besluit Rijkswaterstaat tot stand. Hierin werd de organisatie per 1 februari 1949 vastgelegd:

DG Directeur-generaal: ir. W.J.H. Harmsen
Directie van de Waterstaat
Rijkswaterstaat, regionale directies
code directie
GF Groningen en Friesland
OD Overijssel en Drenthe
GL Gelderland
UT Utrecht
NH Noord-Holland
ZH Zuid-Holland
ZL Zeeland
NB Noord-Brabant
LB Limburg
BER Benedenrivieren
BOR Bovenrivieren
Rijkswaterstaat, specialistische diensten
code directie
AD Algemeene Dienst
RWL Rijkswegenbouwlaboratorium
sc Dienst Straatklinkercontrole
Rijkswaterstaat, bouwdiensten
code directie
BR Directie Bruggen
WG Directie Wegen
S&S Sluizen & Stuwen
overige diensten onder DG RWS
code dienst
ZZW Dienst der Zuiderzeewerken
Staatsvissershavenbedrijf
Directie van de Wieringermeer
Rijksdienst tot uitvoering van de Zuiderzeesteunwet
RIZA Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater
TBD Technisch Bureau der Domeinen

Vrij kort na dit besluit werden nog een aantal wijzigingen gerealiseerd: in het diepste geheim ontstond de Dienst Speciale Werken met de opdracht voor de Navo een IJssellinie te bouwen.

De stormramp 1953 leidde eerst tot een Dienst Dijkherstel Zeeland en later tot de Deltadienst. Onder het hoofd van de Deltadienst functioneerden directies met een hoofdingenieur-directeur aan het hoofd: de dienst Deltawerken-Zuid, de dienst Deltawerken-Noord en directie Benedenrivieren. De dienst Deltawerken Zuid viel grotendeels samen met de directie Landaanwinning, zoals het Technisch Bureau der Domeinen was gaan heten, toen het binnen de Rijkswaterstaatsorganisatie werd gebracht.

Het toenemend belang van de waterhuishouding leidde tot een naamsverandering van de Algemene Dienst: het begrip waterhuishouding werd eraan toegevoegd.

Verder kreeg elke provincie weer een eigen regionale directie.

code taakgebied jaar
SW Dienst Speciale Werken 1951 - 1969
DDZ Dienst Dijkherstel Zeeland 1953 - 1956
LAW Directie Landaanwinning 1955 - 1963
DD Deltadienst 1956 - 1986
DWN Deltawerken Noord 1956 - 1964
DWZ Deltawerken Zuid 1956 - 1964
ADW directie Algemene Dienst en Waterhuishouding 1956 - 1959

Begin 1957 zag de organisatie er als volgt uit:

DG Directeur-generaal: ir. A.G. Maris
Directie van de Waterstaat
Rijkswaterstaat, regionale directies
code directie
GR Groningen
FR Friesland
DR Drenthe
OV Overijssel
GL Gelderland
UT Utrecht
NH Noord-Holland
ZH Zuid-Holland
ZL Zeeland
NB Noord-Brabant
LB Limburg
BOR Bovenrivieren
Rijkswaterstaat, specialistische diensten
code directie
AD directie Algemene Dienst en Waterhuishouding
RWL Rijkswegenbouwlaboratorium
sc Dienst Straatklinkercontrole
Rijkswaterstaat, bouwdiensten
code directie
BR Directie Bruggen
WG Directie Wegen
S&S Sluizen & Stuwen
SW Dienst Speciale Werken
LAW Landaanwinning
DD Deltadienst
DWN Deltawerken Noord
DWZ Deltawerken Zuid
BER Benedenrivieren
overige diensten onder DG RWS
code dienst
ZZW Dienst der Zuiderzeewerken
Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)
Rijksdienst tot uitvoering van de Zuiderzeesteunwet
RIZA Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater
Staatsvissershavenbedrijf

In de periode tot 1971 vonden nog de volgende wijzigingen plaats: een splitsing van de Directie Algemene Dienst en Waterhuishouding, waardoor de Meetkundige Dienst zelfstandig werd, een directie Waterhuishouding en Waterbeweging ontstond en de oude Algemene Dienst weer verscheen. Ook werd de directie Landaanwinning omgezet in een Dienst Lauwerszeewerken en werd Deltawerken Noord omgezet in Directie Afsluitingswerken.

In 1968 werd de Directie van de Waterstaat een Hoofddirectie van de Waterstaat, drie afdelingshoofden, die tot dan toe hoofdingenieur-directeur waren werden hoofddirecteur (in de schema's aangegeven met een *: A*, N* en W*).

code taakgebied jaar
W&W Directie Waterhuishouding en Waterbeweging 1959 - 1985
MD Meetkundige Dienst 1959 - 2003
LWZ Dienst Lauwerszeewerken 1963 - 1971
DAF Directie Afsluitingswerken 1964 - 1967
HW Hoofddirectie van de Waterstaat 1967 - 1997

Lijst van hoofdingenieurs-directeuren (HID-en) geboren tussen 1890 en 1910 Bewerken

In onderstaand schema zijn de verschillende mutaties aangegeven voor alle HID-en, waarbij de managers in volgorde van geboortejaar staan. De organisatie-eenheid, waarin ze in het betreffende jaar leiding aan gaven is weergegeven met een lettercode en een kleurcode, zoals aangegeven in bovenstaande tekst. De kleurcode blijft in de opvolgende schema's gelijk voor een bepaald geografisch gebied of specialisme. Als er in het schema geen kleur als achtergrond heeft is betrokkene op dat moment geen HID (tenzij betrokkenen deel uitmaken van een hogere managementlaag (DW of HW)).

De afdelingshoofden van de Directie van de Waterstaat (DW) met de rang van HID zijn met een eenletterige code (A, W, N) zonder kleur weergegeven, indien zij de rang van hoofddirecteur hadden is dit met een * aangegeven (A*, W*, N*).

nr naam geb 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Volg Volg J.D.HuichelboschvanLienden123
158 ir. F. Volker 1890 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD
159 ir. J.W. de Vries 1891 BER BER BER BER BER BER BER BER BER BER DD
160 ir. J.F.R. van de Wall 1891 ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW jaren , waarin betrokkene ouder is dan 65 jaar (tenzij nog werkzaam)
161 prof. ir. T.H. van Wisselingh 1891 nw1 nw1 nw1 nw1 NH NH NH NH NH NH ZH ZH ZH
162 ir. H.C.P. de Bruijn 1891 BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR WG WG WG
163 ir. G.B.R. de Graaff 1891 N N A A A A A A A A A A A A A A A
164 ir. F.I.J. Kanstein 1891 GL GL GL GL GL GL
165 ir. A. Kloppert 1891 W GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF GF ZH ZH ZH
166 prof. dr. ir. C.P. Mom 1891 RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA
167 ir. J.P. Josephus Jitta 1893 s&s s&s als hid toegevoegd aan dg
168 ir. M. le Cosquino de Bussy 1893 nw2 nw2 nw2 nw2 nw2 nw2 nw2 W W W W W W W W W W W W W W W
169 prof. dr. ir. J.Th. Thijsse 1893 hid met verlof tevens adviseur ZZW naast hoogleraar Delft
170 ir. E.M.H. Schaank 1893 N N N N N N BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR
171 dr. ir. J. van Veen 1893 AD AD ADW ADW
172 ir. Th. Heijblom 1895 BER ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL NH NH NH NH NH NH NH NH
173 ir F.J.B.G. Geers 1896 ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW
174 ir. F.E. Mulder 1896 S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S
174 ir. F.E. Mulder 1896 GR GR GR GR GR OV OV OV
175 ir. M.A. de Bruijn 1896 DWN DWN DWN DWN DWN DWN
176 ir. A.G. Maris 1896 GL GL GL GL GL DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG
nr naam geb 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
177 ir. J.H. van der Burgt 1897 BOR BOR NH ZH ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL
177 ir. J.H. van der Burgt 1897 DDZ DDZ DDZ
178 ir. J.C.N. Ringeling 1897 WG WG WG WG WG WG WG jaren , waarin betrokkene ouder is dan 65 jaar (tenzij nog werkzaam)
179 ir. L. Monhemius 1897 zzwd zzwd zzwd zzwd zzwd
180 prof. ir. A.J. van der Weele 1898 MD MD MD MD
181 ir. J.J. Hopmans 1898 RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA
182 ir. C. de Groot 1898 ar2 UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT
183 ir. A. Burger 1899 GF GF FR FR GL GL GL GL GL GL GL GL
183 ir. A. Burger 1899 SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW
184 ir. J.F.L. van Gils 1900 AD AD AD AD AD AD AD
185 ir. G.D.C. André de la Porte 1900 NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB
186 ir. I.L. Kleinjan 1900 OD OD OD OD OD OD OV OV BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR
187 ir. A.F. Spruijt 1900 FR FR FR FR FR FR FR FR FR
187 ir. A.F. Spruijt 1900 sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc sc
188 ir. H.A.M.C Dibbits 1902 TBD TBD TBD TBD LAW LAW LAW LAW LAW LAW LAW LAW LWZ LWZ LWZ LWZ LWZ
188 ir. H.A.M.C Dibbits 1902 DWZ DWZ DWZ DWZ DWZ DWZ DWZ UT UT UT UT UT
189 prof. ir. P.Ph. Janssen 1902 ddw ddw ddw ddw ddw ddw met verlof DD DD DD DD DD DD DD
190 ir. H. ten Bokkel Huinink 1902 BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR
191 jhr. mr. ir. F.C.K. de Wijkerslooth de Weerdesteijn 1902 wr wr wr LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB
Volg Volg Volg 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
192 ir. F.L. van der Bom 1902 zzwc zzwc zzwc zzwc zzwc ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW
193 ir. A. Wiebes 1903 ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH
194 ir. W.C. Engelen 1903 GR GR GR GR OV OV OV OV OV OV OV
194 ir. W.C. Engelen 1903 DR DR DR
195 ir. J.A. Beckering Vinckers 1903 DR DR DR DR LB LB LB LB LB LB LB LB LB
196 ir. A.E.J. Nap 1904 W W W W W W W W W* W* W* W*
197 ir. Ph. Schuurman 1904 A A A A A A* A* A*
198 ir. J. Volkers 1904 BER BER BER BER BER BER DD DD DD DD DD DD DD DD
199 ir. A. Eggink 1904 S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S
200 ir. C. in 't Veld 1905 N N N N N N N N N N N N N N N N* N* N* N*
201 ir. A.K.W. Unger 1905 NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH
202 ir. J.B. Schijf 1906 W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W
203 ir. R.W. de Boer 1907 UT UT UT UT UT
204 ir. A.G. Quack 1907 WG WG WG WG WG WG WG WG WG WG WG
205 ir. W.W. van Haersma Buma 1908 NB NB NB NB NB NB NB NB NB
206 ir. S. Rienstra 1909 MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD
207 ir. J. van de Kerk 1910 A A A A A DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG

Organisatie van Rijkswaterstaat 1971-1989 Bewerken

Ook begin 1971 kwam een nieuw Organiek Besluit Rijkswaterstaat tot stand (vastgesteld bij KB van 14 januari 1971). Hierin werd de organisatie opnieuw vastgelegd. De Dienst der Zuiderzeewerken en het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater werden formeel onderdeel van Rijkswaterstaat. De directieraad als leidinggevend orgaan, bestaande uit de directeur-generaal en de vijf hoofddirecteuren (Wegen (W), Havens en Scheepvaart (N), Water (A), Financieel Economische Zaken en Planologie (F) en Bestuurlijke en Juridische Zaken (R)), kwam in beeld.

DG Directeur-generaal: ir. J. van de Kerk
Directieraad
Hoofddirectie van de Waterstaat
Rijkswaterstaat, regionale directies
code directie
GR Groningen
FR Friesland
DR Drenthe
OV Overijssel
GL Gelderland
UT Utrecht
NH Noord-Holland
ZH Zuid-Holland
ZL Zeeland
NB Noord-Brabant
LB Limburg
BOR Bovenrivieren
BER Benedenrivieren
Rijkswaterstaat, bouwdiensten
code directie
ZZW Dienst der Zuiderzeewerken
DD Deltadienst
BR Directie Bruggen
WG Directie Wegen
S&S Sluizen & Stuwen
Rijkswaterstaat, specialistische diensten
code directie
AD Algemene Dienst
RWL Rijkswegenbouwlaboratorium
sc Dienst Straatklinkercontrole
MD Meetkundige Dienst
RIZA Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater
W&W Directie Waterhuishouding en Waterbeweging

In de periode tot 1990 vonden nog de volgende wijzigingen plaats: de oprichting van de Dienst Informatieverwerking als IT-centrum voor Rijkswaterstaat, van de directie Noordzee voor het beheer van het Continentale Plat van de Noordzee, de omzetting van de Algemene Dienst in een Dienst Verkeerskunde, de verandering van de (bouw)Dienst der Zuiderzeewerken in een gewone (beheers)Directie Zuiderzeewerken. De opheffing van de directie Wegen en de herordening van de Specialismen op het gebied van de wegen leidde tot de omzetting van het Rijkswegenbouwlaboratorium in de Wegbouwkundige Dienst.

De voltooiing van de Deltawerken leidde tot de opheffing van de Deltadienst en een herordening van disciplines, waarbij de Diensten Getijdewateren, Binnenwateren en Weg- en Waterbouw ontstonden. Het besluit om de Markerwaard niet in te polderen was de aanleiding de directie Zuiderzeewerken en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te laten fuseren tot de Directie Flevoland.

code taakgebied jaar
DIV Dienst Informatieverwerking 1971 - 1990
NZ Directie Noordzee 1971 -
DVK Dienst Verkeerskunde 1971 - 1993
ZZW Directie Zuiderzeewerken 1977 - 1989
WBD Wegbouwkundige Dienst 1981 - 1985
DGW Dienst Getijdewateren 1985 - 1993
DBW Dienst Binnenwateren/RIZA 1985 - 1991
DWW Dienst Weg- en Waterbouwkunde 1985 - 2007
FL Directie Flevoland 1989 - 1995

Lijst van hoofdingenieurs-directeuren (HID-en) geboren tussen 1910 en 1935 Bewerken

In onderstaand schema zijn de verschillende mutaties aangegeven voor alle HID-en, waarbij de managers in volgorde van geboortejaar staan. De organisatie-eenheid, waarin ze in het betreffende jaar leiding aan gaven is weergegeven met een lettercode en een kleurcode, zoals aangegeven in bovenstaande tekst. De kleurcode blijft in de opvolgende schema's gelijk voor een bepaald geografisch gebied of specialisme. Als er in het schema geen kleur als achtergrond heeft is betrokkene op dat moment geen HID (tenzij betrokkenen deel uitmaken van een hogere managementlaag (DW of HW)).

De leden van de directieraad met een eenletterige code (A, W, N, F en R) zonder kleur weergegeven, indien zij de rang van hoofddirecteur hadden is dit met een * aangegeven (A*, W*, N*).

nr naam geb 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Volg Volg J.D.HuichelboschvanLienden123
207 ir. J. van de Kerk 1910 A DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG
208 dr. ir. H.A. Ferguson 1911 BER BER BER BER BER BER BER DD DD DD DD DD DD DD
209 ir. K.W. Pabst 1911 GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL jaren , waarin betrokkene ouder is dan 65 jaar (tenzij nog werkzaam)
210 ir. D.H. van der Werf 1911 FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR
211 ir. J. Zuurdeeg 1911 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL
212 ir. M. Klasema 1912 zzwc zzwg zzwg zzwg zzwg zzwg ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW
213 ir. J.C. Hoornenborg 1913 GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR
213 ir. J.C. Hoornenborg 1913 DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR
214 prof. ir. P.A. van der Velde 1913 DWN DWN DWN DAF DAF DAF
215 ir. K. van Til 1914 BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR BOR
216 ir. K.C. Zijlstra 1917 RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA
217 drs. E.H. van de Poll 1918 F F
218 prof. mr. dr. J.G. Steenbeek 1918 R R
219 mr. G.J. Balkenstein 1919 R R R R R R R R R R R R R
220 ir. P. Blokland 1920 S&S S&S S&S S&S S&S S&S S&S
221 ir. A. de Graaff 1920 A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A* A*
222 ir. J.P. Neeteson 1920 ZH ZH ZH ZH ZH W* W* W* W* W* W* W* W* W* W*
223 ir. J.W. Tops 1920 W* W* W* W* pDG DG DG DG DG DG DG DG
224 ir. K.F. Valken 1920 N* N* N* N* N* N* N* N* N* N* N* N* N* N*
225 ir. O.H. Boom 1920 LB LB LB LB LB LB LB LB ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL
nr naam geb 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
226 ir. A. Wijers 1922 FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR
227 ir. F.J. de Vos 1922 NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH
228 ir. drs. H. Kuiper 1923 BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR jaren , waarin betrokkene ouder is dan 65 jaar (tenzij nog werkzaam)
229 ir. F.J. Sprenger 1923 NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB
230 dr. ir. A. Waalewijn 1923 MD MD MD MD MD MD MD MD
231 ir. J. ter Brugge 1924 BR BR BR
232 ir. G.H.A. Hoogenboom 1924 NH NH NH
233 ir. T. Hettema 1924 OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV OV
234 ir. C.J.H. Oudshoorn 1924 WG WG WG WG WG WG WG WG WG WG
235 ir. W.F. Hooning 1924 OV OV OV OV OV OV OV ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW GL GL GL GL GL GL
236 ir. E.K.F. Boswinkel 1924 ZH ZH ZH GL GL GL GL GL UT UT UT UT UT
237 ir. C. van der Fliert 1924 RWL RWL RWL RWL RWL RWL RWL RWL RWL RWL RWL RWL RWL RWL RWL RWL WBD WBD WBD WBD WBD
237 ir. C. van der Fliert 1924 sc sc sc sc sc sc sc sc
238 ir. C. van der Burgt 1925 LWZ LWZ BER BER BER BER
238 ir. C. van der Burgt 1925 NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ
239 ir. H. van Opstal 1925 UT UT UT UT UT UT UT UT UT BER BER BER BER BER BER
240 ir. H. Wegner 1927 ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH
241 ir. R. Vellema 1927 MD MD MD MD MD MD MD MD
242 ir. D. Vreugdenhil 1927 BER BER BER BER BER BER BER BOR BOR BOR BOR BOR BOR
243 ir. J. van Dixhoorn 1928 LB LB LB LB LB DG DG DG DG DG DG DG DG
nr naam geb 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
244 ir. R.P. Sybesma 1928 N* N* N* N* N* N*
245 ir. H.M. Oudshoorn 1929 W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W W&W
246 ir. D.W. Tuijten 1929 GR GR GR GR GR GR GR NB NB NB NB NB NB
247 ir. W.H Barentsen 1930 RIZA LB LB LB BOR BOR BOR GL GL GL GL GL GL
248 ir. H. Engel 1930 DIV DIV DIV DIV DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD DD
248 ir. H. Engel 1930 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL
249 ir. M.E.W. Harmsen 1930 ZZW ZZW ZZW ZZW ZZW NH NH
250 ir. E.A. Bosman 1930 DGW DGW ZH ZH ZH
251 ir. B. Weijers 1930 DR DR DR DR DR DR GR GR GR GR
252 ir. W. van der Kleij 1930 LWZ LWZ A* A* A* A* A* A* C* C*
253 ir. J.C. Slagter 1931 S&S S&S S&S S&S S&S S&S W* W* W* W* W* W* I* I* I* I* I*
254 drs. J. Kars 1931 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
255 ir. B. Beukers 1931 DVK DVK DVK DVK DVK DVK DVK DVK DVK DVK DVK DVK DVK DVK DVK DVK
256 ir. H.H. Kosters 1932 BER BER
257 ir. J.G. Stelling 1932 DWW DWW DWW DWW DWW DWW DWW DWW
258 ir. M de Water 1933 FR FR FR FR GR LB LB LB LB LB LB
259 ir. Tj. Visser 1933 S&S S&S S&S S&S BD BD BD BD BD
259 ir. Tj. Visser 1933 BR
260 ir. M. Froon 1933 BR BR BR BR
261 ir. E.R. Bosman 1933 DIV DIV DIV DIV DIV DIV DIV DIV DIV DIV DIV DIV
262 prof. dr. H. Saeijs 1935 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL

Organisatie van Rijkswaterstaat 1989-2006 Bewerken

De organisatie van Rijkswaterstaat op 1 januari 1989 zag er als volgt uit: de rivierendirecties waren opgeheven en hun taken aan de regionale directies Zuid-Holland en Gelderland overgedragen.

DG Directeur-generaal: ir. G. Blom
Directieraad
Hoofddirectie van de Waterstaat
Rijkswaterstaat, regionale directies
code directie
GR Groningen
FR Friesland
DR Drenthe
OV Overijssel
GL Gelderland
FL Flevoland
UT Utrecht
NH Noord-Holland
ZH Zuid-Holland
ZL Zeeland
NB Noord-Brabant
LB Limburg
NZ Noordzee
Rijkswaterstaat, bouwdiensten
code directie
BR Directie Bruggen
S&S Sluizen & Stuwen
Rijkswaterstaat, specialistische diensten
code directie
DVK Dienst Verkeerskunde
DWW Dienst Weg- en Waterbouwkunde
MD Meetkundige Dienst
DIV Dienst Informatieverwerking
DBW Dienst Binnenwateren/RIZA
DGW Dienst Getijdewateren

Vanaf 1990 werd de Dienst Informatieverwerking geprivatiseerd, vonden er enkele fusies plaats (Bruggen en Sluizen & Stuwen tot Bouwdienst Rijkswaterstaat, Groningen, Friesland en Drenthe tot Noord-Nederland en Overijssel en Gelderland tot Oost-Nederland en werden de namen van enkele diensten gewijzigd:

code taakgebied jaar
BD Bouwdienst Rijkswaterstaat 1990 - 2009
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 1991 - 2007
RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee 1993 - 2007
AVV Adviesdienst Verkeer en Vervoer 1993 - 2007
NN Noord-Nederland 1994 -
ON Oost-Nederland 1995 -

Begin 1997 werd de topstructuur van de organisatie gewijzigd. Het begrip hoofddirectie van de Waterstaat werd gereserveerd voor de top-vijf, de directeur-generaal, een (vrijgestelde) plaatsvervangend directeur-generaal en drie directeuren: Kennis (K), Uitvoering (U) en Water (A).

DG Directeur-generaal: ir. G. Blom
pDG plv. Directeur-generaal: ir. H. Prins
Hoofddirectie van de Waterstaat
Hoofdkantoor
Rijkswaterstaat, regionale directies
code directie
NN Noord-Nederland
ON Oost-Nederland
IJG IJsselmeergebied
UT Utrecht
NH Noord-Holland
ZH Zuid-Holland
ZL Zeeland
NB Noord-Brabant
LB Limburg
NZ Noordzee
Rijkswaterstaat, specialistische diensten
code directie
AVV Adviesdienst Verkeer en Vervoer
DWW Dienst Weg- en Waterbouwkunde
MD Meetkundige Dienst
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RIKZ Rijksinstituut voor Kust en Zee
BD Bouwdienst Rijkswaterstaat

De topstructuur in deze organisatie hield niet lang stand. Eerst werd de Directie Water afgesplitst van Rijkswaterstaat en ontstond een apart Directoraat-generaal Water. Enige tijd werd geëxperimenteerd met aparte portefeuilles voor de leden van de hoofddirectie (Portefeuillehouder Nat, - Droog, - Markt & Bouw, en - Agentschapsvorming). In 2006 werd gekozen voor een geheel andere structuur met een driehoofdig leiderschap in de vorm van het Bestuur. De ondersteuning werd sterk beperkt tot een relatief kleine Staf DG terwijl de overige ondersteuning tezamen met die van de overige diensten werd in een Corporate Dienst ondergebracht.

Daarnaast waren drie tijdelijke projectorganisaties ontstaan. Verder worden de diensten sinds 2004 aangeduid als RWS ...

code taakgebied jaar
HSL Projectdirectie HSL-Zuid 2001 - 2009
MW Projectdirectie Maaswerken 2003 - 2010
AGI RWS Adviesdienst Geo-informatie en IT 2005 - 2007
RVR RWS Programmadirectie Ruimte voor de Rivier 2006 -
CD RWS Corporate Dienst 2006 -

Lijst van hoofdingenieurs-directeuren (HID-en) geboren tussen 1935 en 1950 Bewerken

In onderstaand schema zijn de verschillende mutaties aangegeven voor alle HID-en, waarbij de managers in volgorde van geboortejaar staan. De organisatie-eenheid, waarin ze in het betreffende jaar leiding aan gaven is weergegeven met een lettercode en een kleurcode, zoals aangegeven in bovenstaande tekst. De kleurcode blijft in de opvolgende schema's gelijk voor een bepaald geografisch gebied of specialisme. Als er in het schema geen kleur als achtergrond heeft is betrokkene op dat moment geen HID (tenzij betrokkenen deel uitmaken van de Hoofddirectie van de Waterstaat. Zij zijn met een eenletterige code (A, C, I, V en R, na 1997 K of U of later PM, PN) zonder kleur weergegeven, indien zij de rang van hoofddirecteur hadden is dit met een * aangegeven (A*, W*, N*)).

nr naam geb 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Volg Volg J.D.HuichelboschvanLienden123
262 prof. dr. H. Saeijs 1935 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL
263 ir. W. Stevelink 1935 S&S S&S S&S S&S
264 ir. F.A. van Tol 1936 DVK DVK DVK jaren , waarin betrokkene ouder is dan 65 jaar (tenzij nog werkzaam)
265 ir. J.H. Jansen 1936 RIZA RIZA RIZA RIZA DBW ZZW ZZW ZZW GL GL GL ON ON ON ON ON
266 ir. P. Hamelynck 1937 UT UT UT UT UT UT V* V* V* V* V* V* V*
267 mr. F. Plate 1938 R* R* R* R* R* R* R* R* IJG IJG IJG IJG IJG IJG
268 dr. ir. G. Blom 1938 NZ NZ NZ NZ DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG
269 ir. P.B. van Gurp 1938 V* V*
270 ir. H.M. Schroten 1940 LB LB LB LB LB I* I* I* I* I* ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH
271 J.H. Jenezon 1940 DIV DIV DIV
272 ir. B. Westerduin 1940 NH NH
273 ir. H. Snijders 1940 OV OV
274 ir. L. de Borst 1941 DR DR DR DR DR NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB
275 ir. P. Kieft 1941 BER BER NH NH NH NH NH NH NH NH U U U U U U
276 ir. P.M.W. Elsenaar 1941 DVK DVK DVK DVK AVV AVV AVV AVV AVV
277 mr. dr. C.P.Chr.M. Oomen 1941 R* R* R* R* R*
278 ir. D. Tromp 1942 NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ RIKZ RIKZ RIKZ
279 ir. J.R. Hoogland 1942 A* A* A* A* A* A* A* NN NN NN NN NN NN NN NN NN
280 dr. H.M. Fijnaut 1942 MD MD MD MD MD
281 ir. M.J. Olierook 1942 MD MD MD MD MD BD BD BD BD BD BD BD BD BD
282 ir. P.H.A. Hoogweg 1942 DBW DGW DGW DGW DGW DGW DGW RIKZ RIKZ RIKZ RIKZ DWW DWW DWW DWW DWW DWW DWW
283 ir. C.D. van der Wildt 1942 FL FL FL FL FL FL IJG IJG NH NH NH NH NH NH
nr naam geb 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
284 prof. dr. J. de Jong 1943 DBW DBW DBW DBW RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA K K K
285 mr. J.P.A.J. Bevers 1943 UT UT UT UT UT UT UT UT UT UT ON ON ON ON ON
286 ir. E.J. Riedstra 1943 OV OV OV OV OV MD MD MD MD MD
287 ir. H. Luikens 1944 AVV AVV AVV AVV AVV AVV AVV AVV
288 mr. J. Teders 1944 DR DR DR LB LB LB LB LB LB LB LB LB
289 drs. J.H.G. Jacobs 1944 NZ NZ NZ NZ NZ NZ ZL ZL ZL ZL ZL
290 ir. L.C. Bouter 1944 LB LB HSL HSL HSL BD BD BD BD BD
291 prof. mr. dr. J.J.I. Verburg 1945 R* R* R*
292 ir. H. Prins 1946 MD MD ZH ZH ZH ZH ZH ZH ZH pDG pDG DG DG DG DG IJG IJG
293 ir. W.P.A. Broeders 1946 ZL ZL ZL ZL PN DWW DWW DWW DWW
294 drs. A. Lambarts 1946 CFO CFO CFO
295 ir. J.L. Geluk 1946 HSL HSL HSL HSL HSL HSL
296 ir. F.M. Post 1946 LB LB LB ZH ZH ZH ZH
297 ir. A.R. Bennekom 1947 GR GR GR DWW DWW DWW DWW RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA RIZA
298 drs. J.M.F. Diris 1947 NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB
299 drs. F.J.P. Heuer 1947 ZH ZH ZH ZH
300 ir. M.A.M. Beljaars 1947 RIKZ RIKZ RIKZ PM PM
301 ir. L. Bijlsma 1948 MW MW MW MW WD WD WD WD WD
302 ir. G. Verwolf 1948 A A A A
303 ir. I.J. de Boer 1948 UT UT UT UT UT UT UT RVR RVR RVR RVR RVR RVR RVR
304 drs. G.J.A. Al 1949 AVV AVV DVS DVS DVS DVS DVS DVS
305 mr. R.J. van der Kluit 1949 ZL ZL ZL ZL ZL CIV CIV
306 drs. N. Parlevliet 1950 MD AGI AGI AGI DID DID

Organisatie van Rijkswaterstaat 2006-2012 Bewerken

De organisatie van Rijkswaterstaat begin 2006 zag er als volgt uit:

DG Directeur-generaal: ir. L.H. Keijts
pDG plv. Directeur-generaal: drs.L.H.M. Kohsiek
CFO Chief Financial Officer: drs.A. Lambarts
Bestuur Rijkswaterstaat
Staf DG
regionale diensten
code dienst
NN RWS Noord-Nederland
ON RWS Oost-Nederland
IJG RWS IJsselmeergebied
UT RWS Utrecht
NH RWS Noord-Holland
ZH RWS Zuid-Holland
ZL RWS Zeeland
NB RWS Noord-Brabant
LB RWS Limburg
NZ RWS Noordzee
landelijke diensten
code dienst
AVV RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer
DWW RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde
AGI RWS Adviesdienst Geo-informatie en IT
RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RIKZ RWS Rijksinstituut voor Kust en Zee
BD RWS Bouwdienst
CD RWS Corporate Dienst
projectdirecties
code directie
HSL Projectdirectie HSL-Zuid
MW Projectdirectie Maaswerken
RVR RWS Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

De uitvoering van de adviezen van de Commissie Wijffels leidde in 2007 tot een drastische herordening van de landelijke diensten. De inhoudelijke specialisten van de Rijkswaterstaat vormden samen met de medewerkers van de kennisinstituten WL Delft Hydaulics, GeoDelft en delen van TNO-Bouw en Ondergrond een nieuw kennisinstituut Deltares. Voor de aansturing van de kennisontwikkeling ontstonde binnen de Rijkswaterstaat twee nieuwe landelijke diensten de Waterdienst en de dienst Verkeer en Scheepvaart. Daarnaast werden de namen van twee diensten gewijzigd: RWS Adviesdienst Geo-informatie en IT in RWS Data Informatiedienst en RWS Bouwdienst in RWS Dienst Infrastructuur.

Het bestuur werd gevormd door het dagelijks bestuur en alle hoofdingenieurs-directeuren tezamen. De organisatie zag er in de loop van 2010 als volgt uit:

DG Directeur-generaal: mr. ing. J.H. Dronkers
pDG plv. Directeur-generaal: ir. Th.J. van de Gazelle
CFO Chief Financial Officer: drs. M.C.J. van Breukelen
Dagelijks Bestuur Rijkswaterstaat
Staf DG
regionale diensten
code dienst
NN RWS Noord-Nederland
ON RWS Oost-Nederland
IJG RWS IJsselmeergebied
UT RWS Utrecht
NH RWS Noord-Holland
ZH RWS Zuid-Holland
ZL RWS Zeeland
NB RWS Noord-Brabant
LB RWS Limburg
NZ RWS Noordzee
landelijke diensten
code dienst
DVS RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart
DID RWS Data RWS Adviesdienst Geo-informatie en IT
WD RWS Waterdienst
DI RWS Dienst Infrastructuur
CD RWS Corporate Dienst
projectdirecties
code directie
RVR RWS Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

Het ondernemingsplan 2015 geeft een verdere afslanking van de organisatie te zien: het driemanschap in de hoogste leiding verdween en er werd weer gekozen voor eenhoofdig leiderschap. De functie plaatsvervangend directeur-generaal werd vervuld door een van de hoofdingenieurs-directeuren. Een aantal regionale diensten werd in de loop van 2012 nog samengevoegd maar kreeg vooruitlopend daarop één hoofdingenieur-directeur (respectievelijk: Utrecht & IJsselmeergebied (RWS Midden-Nederland), Noord-Brabant & Limburg (RWS Zuid-Nederland) en Noordzee & Zeeland. Per 1 januari 2012 werd een nieuwe landelijke operationele dienst RWS Verkeer- en Watermanagement ingesteld. Ook de landelijke diensten zouden moeten wijzigen: de Waterdienst en de Dienst Verkeer & Scheepvaart zouden samen een dienst voor Kaders en Kwaliteitsborging worden; de Dienst Infrastructuur kreeg behalve de verantwoordelijkheid voor nieuwe aanlegprojecten ook de verantwoordelijkheid voor Beheer en Onderhoud en zou daartoe in twee diensten gesplitst worden. De directeur-generaal werd in de leiding van de dienst bijgestaan door het bestuur, bestaande uit de dg, de CFO en 6 hoofdingenieurs-directeuren, onder wie de plaatsvervangend directeur-generaal. Op 1 maart 2012 zag de organisatie er als volgt uit:

DG Directeur-generaal:
mr. ing. J.H. Dronkers
Bestuur Rijkswaterstaat
Staf DG
CFO Chief Financial Officer:
drs. M.C.J. van Breukelen
regionale diensten
code dienst
NN RWS Noord-Nederland
ON RWS Oost-Nederland
IJG RWS IJsselmeergebied
UT RWS Utrecht
NH RWS Noord-Holland
ZH RWS Zuid-Holland
ZL RWS Zeeland
NB RWS Noord-Brabant
LB RWS Limburg
NZ RWS Noordzee
landelijke diensten
code dienst
DVS RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart
DID RWS Data Informatiedienst
WD RWS Waterdienst
DI RWS Dienst Infrastructuur
VWM RWS Verkeer- en Watermanagement
CD RWS Corporate Dienst
projectdirecties
code directie
RVR RWS Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

Lijst van hoofdingenieurs-directeuren geboren na 1950 Bewerken

In onderstaand schema zijn de verschillende mutaties aangegeven voor alle HID-en, waarbij de managers in volgorde van geboortejaar staan. De organisatie-eenheid, waarin ze in het betreffende jaar leiding aan gaven is weergegeven met een lettercode en een kleurcode, zoals aangegeven in bovenstaande tekst. De kleurcode blijft in de opvolgende schema's gelijk voor een bepaald geografisch gebied of specialisme. Als er in het schema geen kleur als achtergrond heeft is betrokkene op dat moment geen HID (tenzij betrokkenen deel uitmaken van de Hoofddirectie. Zij zijn met een eenletterige code (A, PD, PM, PN) zonder kleur weergegeven).

nr naam geb 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Volg Volg J.D.HuichelboschvanLienden123
306 drs. N. Parlevliet 1950 MD AGI AGI AGI DID DID
307 mr. H.A. Kramer 1951 CD CD CD CD CD CD CD CD
308 mw G.M.W. Harteveld - Smeets 1952 DID DID DID DID
309 K.C. van der Kaa 1952 DID DID
310 mr. M.J. Olman 1952 FR FR FR FR FR NN NN NN NN
311 ir. L.H. Keijts 1952 pDG pDG pDG DG DG DG DG DG DG DG
312 drs. A.P. Delpeut 1953 IJG IJG IJG IJG IJG NH NH NH WNN WNN WNN WNN|
313 ir. G. Schwarz 1953 PA PA PA
314 drs. M.C.J. van Breukelen 1953 CFO CFO CFO CFO CFO CFO CFO
315 ir. M.Th. de Groot 1953 NZ NZ NZ NH NH NH NH
316 drs. L.H.M. Kohsiek 1953 K K pDG pDG pDG pDG pDG pDG pDG
317 ir. S. Poel 1953 NN NN NN NN NN WNZ WNZ
318 mw mr. J.L. Cuperus 1955 ON ON ON ON ON ON ON
319 ir. Th.J. van de Gazelle 1955 K K PD ON ON ON ON ON pDG pDG pDG UT MN MN MN MN ZD ZD
319 ir. Th.J. van de Gazelle 1955 IJG
320 ir. H.H.G. Dijk 1955 A A
321 mr. ing. J.H. Dronkers 1956 NH NH NH NH DG DG DG DG DG DG DG DG
322 mw drs. I. van der Hee 1956 RIKZ RIKZ RIKZ RIKZ UT UT UT UT ZH ZH ZH WNZ WNZ WNZ
323 drs. J.A. Jacobs 1957 NZ NZ NZ ZD ZD ZD ZD ZD
324 drs. F. Schrover 1957 CD CD CD CFO
325 ir. P. Struik 1957 NN NN NN NN NN NN NN WD WVL WVL WVL WVL WVL
325 ir. P. Struik 1957 DVS
326 ing. C. Brandsen 1957 BD DI DI DI DI GPO GPO GPO GPO WVL WVL
327 ir. J.L.P.M.G. Beguin 1957 LB LB LB LB LB LB PPO PPO PPO PPO GPO GPO
328 mw ir. K. Visser 1960 NZ NZ NZ NZ UT UT VWM VWM VWM VWM VWM VWM VWM
329 mr. P. van der Weyden 1960 CIV CIV CIV CIV CIV
330 mevr dr. N. Kalfs 1960 ON ON ON
331 ir. H.A. Ruijter 1961 MW MW MW MW
332 mw ir. J.G. Robberse 1961 NB NB NB ZN ZN ZN ZN ZN
332 mw ir. J.G. Robberse 1961 LB
333 ir. R.J.M. Splitthoff 1961 WNZ WNZ WNZ
334 mw drs.M.C.A. Blom 1963 DG DG
335 mw M.M. Smeijers 1963 IJG IJG IJG CD CD CD CD
336 mw D.M. Beuting 1964 ZN ZN
337 mr. drs. E. Slump 1964 NN
338 drs.J.H. Slootmaker RO 1968 CFO CFO CFO CFO CFO pDG
339 ir. L.P. Schouwstra 1970 MN MN
340 drs. F.J. Demoet 1971 WNN WNN

Organisatie van Rijkswaterstaat vanaf 2013 Bewerken

Het ondernemingsplan 2015 geeft een verdere afslanking van de organisatie te zien: Het driemanschap in de hoogste leiding is verdwenen; er is weer gekozen voor eenhoofdig leiderschap. De functie plaatsvervangend directeur-generaal wordt vervuld door een van de hoofdingenieurs-directeuren. Een aantal regionale diensten is per 1 april 2013 samengevoegd. In de naamgeving is met ingang van diezelfde datum de verwijzing naar provincies verdwenen:

Per 1 januari 2012 was al een nieuwe landelijke operationele dienst RWS Verkeer- en Watermanagement ingesteld. Per 1 april 2013 zijn ook de andere nieuwe landelijke diensten ingesteld:

Daarnaast blijven de Corporate Dienst en de Programmadirectie RWS Ruimste voor de Rivier (RWS RvR) als landelijke diensten bestaan.

De directeur-generaal wordt in de leiding van de dienst bijgestaan door het Bestuur, bestaande uit de dg, de CFO en 6 hoofdingenieurs-directeuren, waaronder de plaatsvervangend directeur-generaal. Op 1 april 2013 zag de organisatie er als volgt uit:

DG Directeur-generaal:
mr. ing. J.H. Dronkers
Bestuur Rijkswaterstaat
Bestuursstaf
CFO Chief Financial Officer:
drs. M.C.J. van Breukelen
regionaal
code dienst
NN RWS Noord-Nederland
ON RWS Oost-Nederland
MN RWS Midden-Nederland
WNN RWS West-Nederland Noord
WNZ RWS West-Nederland Zuid
ZN RWS Zuid-Nederland
ZD RWS Zee en Delta
landelijk
code dienst
WVL RWS Water, Verkeer en Leefomgeving
CIV RWS Centrale Informatievoorziening
GPO RWS Grote Projecten en Onderhoud
PPO RWS Programma's, Projecten en Onderhoud
VWM RWS Verkeers- en Watermanagement
CD RWS Corporate Dienst
RvR RWS Programmadirectie Ruimte voor de Rivier