Lijst van brutoformules M

Wikimedia-lijst

Dit lemma is onderdeel van de lijst van brutoformules. Dit lemma behandelt de brutoformules van M t/m Z.

Navigatie Brutoformules

MBewerken

MbBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Molybdeen
Vlamvertrager, molybdeenverbindingen als ~

MgBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Magnesium
Stikstof, vuurverschijnselen bij de reactie van magnesium met ~
    Kanoiet
    Magnesiumnitraat
    Magnesiumoxide
~ in kieseriet
~ in bereiding van magnesium
Ionaire binding in ~
    Magnesiumsilicaat
~ in enstatiet
    Magnesiumnitride
    Magnesiumperoxide
    Magnesiumsulfiet
    Magnesiumsulfaat
~ magnesiumhydroxide
    Magnesiumdiuranaat
    Magnesiumsulfide
    Magnesiumfosfide
~ als biocide

MnBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Mangaan
Mangaanknol
    Natriumpermanganaat
    Natriummanganaat
    natriumtetraoxomanganaat(V)
~ in bereiding natriummanganaat
    Mangaan(II)oxide
    Mangaan(IV)oxide
~ Ook wel: bruinsteen
~ IUPAC: mangaan(IV)oxide
~ in pyrolusiet
    Mangaan(II)sulfaat

MoBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Molybdeen
~ uit molybdeniet
    Natriummolybdaat
    Molybdeen(IV)oxide
Molybdeniet
    Molybdeen(IV)sulfide
~ als glijmiddel
~ in molybdeniet

MtBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Meitnerium

NBewerken

NBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Natriumnitriet
~ Ook wel: E250
~ als nitriet, antioxidant
    Natriumnitraat
~ Ook wel: chilisalpeter, natronsalpeter, nitratine
~ als salpeter
    Natriumnitride
    Stikstofmonoxide
~ in Grove-element, broeikasgas
~ uit arginine
    Stikstofdioxide
~ in Grove-element, broeikasgas
~ vergeleken met het nitroniumion
    Nitroniumion
    Stikstoftrioxide
    Nitraat
    Peroxynitriet
    Vanadiumnitride
    Stikstof
~ in Inergen (blusmiddel), broeikasgas
    Lachgas
~ als drijfgas, broeikasgas
    Distikstoftrioxide
    distikstoftetraoxide
    Distikstofpentaoxide
~ ook: distikstofpentoxide
~ uit oa difosforpentoxide
    Lood(II)nitraat
    Palladium(II)nitraat
    Strontiumnitride
    Azide
    Natriumazide
~ in bereiding zilverazide
    Scandium(III)nitraat
  N(NO2)3 Trinitramide
  Si3N4 Siliciumnitride
    Loodazide
~ IUPAC: lood(II)azide

NaBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Natrium
~ Herkenningsreactie
~ in natriumlamp
    natriumsuperoxide
~ als superoxide
    Natriummetavanadaat
    natriumperrenaat
~ Ook wel: natriumperrhenaat
    Natriumoxide
    Natriumperoxide
~ in synthese telluurzuur
    Natriumzinkaat
    Natriumsulfiet
    Natriumthiosulfaat
    Natriumseleniet
    Natriumtelluriet
    Natriumsulfaat
~ Ook wel: E514, glauberzout, trona
    Natriumdithioniet
    Natriumselenaat
    Natriumwolframaat
    Natriummetatitanaat
    Natriumdiuranaat
    Natriumsulfide
    Natriumtelluride
    natriumantimonaat
    Natriumorthovanadaat

NdBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Neodymium

NiBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Nikkel
~ in de productie van methanol
~ uit nikkoliet
~ in nitinol, nikkel-waterstof-accu, urease, nikkeline, nieuwzilver
~ als parameter in verontreinigingsklasse
    Nikkel(II)oxide
    Nikkel(IV)oxide
~ vorm van nikkeloxide
    Nikkel(II)sulfaat
~ in Europese standaardreeks
~ in bereiding nikkel(II)oxide
    Nikkel(II)sulfide
~ nikkel(II)sulfide als carcinogeen
    Nikkel(III)oxide
~ vorm van nikkeloxide

NoBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Nobelium

NpBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Neptunium

OBewerken

OBewerken

O1Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Zie O2
    Palladium(II)oxide
    Rubidiumoxide
~ in synthese rubidiumhydroxide
    Kermesiet
    Tin(II)oxide
~ in tl-lampen
    Strontiumoxide
~ in synthese strontiumhydroxide
    telluriummonoxide
~ als telluriumoxide
    Vanadium(II)oxide
    Zinkoxide
~ Ook wel: zinkwit
~ in zegellak
~ bij productie H2

O2Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Zuurstof
    dioxygenyl
    Superoxide
    Lood(IV)oxide
    Renium(IV)oxide
    Plutonium(IV)oxide
    Superoxide, rubidiumsuperoxide als ~
    zwaveldioxide
    Seleen(IV)oxide
    Siliciumdioxide
    Tin(IV)oxide
    Strontiumperoxide
    telluriumdioxide
    Titaan(IV)oxide
    Uranium(IV)oxide
    Vanadium(IV)oxide
    Zirkonium(IV)oxide

O3Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Ozon
    Difosfortrioxide
    Renium(IV)oxide
    Zwaveltrioxide
    diantimoontrioxide
    Seleentrioxide
    Telluurtrioxide
    Vanadium(III)oxide
    Xenontrioxide

O4Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Osmiumtetraoxide
    Thoriumfosfaat
~ in monaziet
    Ytriumfosfaat
~ in monaziet
    Lood(II)sulfaat
~ Ook wel anglesiet
    Lood(II)wolframaat
~ Ook wel stolziet
    Loodmenie
~ in zegellak
    Rutheniumtetraoxide
~ Ook wel: rutheniumtetroxide
    Zinksulfaat
~ in goslariet
~ Ook wel: wit vitriool
    Stibiotantaliet
    Huttoniet
    Strontiumsuperoxide
~ als superoxide

O5Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    difosforpentoxide
    Vanadylsulfaat
    Antimoon(V)oxide
~ als vlamvertrager
    Vanadium(V)oxide
~ toepassing

O6 - O12Bewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Tetrafosforhexaoxide
~ Ook wel difosfortrioxide
~ als fosforoxide
    Napels geel,
    Tetrafosforheptoxide
~ als fosforoxide
    Technetium(VII)oxide
    Tetrafosforoctoxide
~ als fosforoxide
    Lood(II)fosfaat,
    Zinkfosfaat
    Napels geel,
    Tetrafosfornonoxide
~ als fosforoxide
    Tetrafosfordecoxide
~ als fosforoxide
    Vanadium(III)sulfaat

OsBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Osmium
    Osmiumdioxide
    Osmiumtetraoxide
    Osmium(IV)chloride

PBewerken

PBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Fosfor
Rode fosfor
Vlamvertrager, fosforverbindingen als ~
Vlamvertrager, rode fosfor als ~
    Fosforpentasulfide
~ IUPAC: difosforpentasulfide
    Zinkfosfide
    Fosforsesquisulfide
    Fosforsulfide
~ IUPAC: tetrafosfordecasulfide
~ dimeer van difosoforpentasulfide
~ in de bereiding van Lawessons reagens

PbBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Lood
~ Herkenningsreactie
~ als parameter in verontreinigingsklasse
    Lood(II)sulfide
Galeniet ook bekend als Galena of Loodglans
    Lood(II)selenide
~ lijkt op lood(II)sulfide
    Lood(II)telluride
~ als altaiet
~ lijkt op lood(II)sulfide
    Boulangeriet
    Zinkeniet

PdBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Palladium
~ in: palladium-waterstofelektrode, palladium op koolstof, witgoud
    Palladium-102, palladium-103, palladium-104, palladium-108

PmBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Promethium
    Promethium-144

PtBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Platina
~ in nitinol

PuBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Plutonium
~ in bereiding curium, neptunium

RBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Rubidium
: ~ uit lepidoliet
    Radon
    Renium
~ uit molybdeniet
    Reniumsulfide
~ Ook wel: koeriliet, rheniiet
    Röntgenium
    Rodium
    Rodium-103
    Ruthenium

SBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Zwavel
~ in Clausproces, buskruit
    Strontiumsulfide
    Stibniet
~ Ook wel: antimonie
    Samarium(III)sulfide
    Antimoon
~ in thermiet
~ verbindingen als vlamvertrager
    Antimoon-107, antimoon-108, antimoon-111, antimoon-112, , antimoon-113, antimoon-114Antimoon-115, antimoon-116, antimoon-117, antimoon-118, antimoon-119
    Yttrium(III)antimonide
    Scandium
    Seleen
    Wolfraamdiselenide
~ in gastransportmethode
    Seaborgium, element 106
    Silicium
ook wel: kiezel
Leven op basis van ~
    Samarium
    Tin
    Tin-103, Tin-104, Tin-107, Tin-108, Tin-110, Tin-111, Tin-112

TBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Terbium
    Technetium
    Telluur
    Telluur-107, telluur-108, telluur-111, telluur-112, telluur-115, telluur-116, telluur-117, telluur-118, telluur-119
    Thorium
~ in uranium-thoriumdatering
    Titanium
~ in vlamvertrager, Ti-saffier-laser, thermiet

UBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Uranium
~ in uraniummijn
~ in synthese neptunium
~ in uranium-thoriumdatering
    Uranium-234, uranium-235, uranium-238
    Unbibium
    Meitnerium
unnilenium hernoemd naar ~ (1997)

VBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Vanadium

WBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Wolfraam
~ Ook wel: tungsten

XBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Xenon
~ reactie met zilver(II)fluoride
    Xenon-110, xenon-111, xenon-112, xenon-113, xenon-114, xenon-115, xenon-116

YBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Yttrium

ZBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
    Zink
~ in Grove-element, daniellelement, nikkeline, nieuwzilver
~ als vlamvertrager
~ als parameter in verontreinigingsklasse
~ reactie met cyclohexylamine
~ bij productie H2
    Zink-64 - Zink-66 - Zink-67 - Zink-68 - Zink-70
    Zirconium
~ verbindingen als vlamvertrager