Jeugdinrichting

Dit artikel behandelt alleen de Nederlandse situatie. Voor Vlaanderen, zie Gemeenschapsinstelling.

Justitiële Jeugdinrichtingen zijn gesloten of besloten instellingen voor minderjarigen. In deze inrichtingen verblijven jongeren, die worden opgevoed en behandeld op basis van justitiële maatregelen (Ondertoezichtstelling, PIJ-maatregel of TBS). Er zijn in Nederland elf justitiële jeugdinrichtingen, waarvan vijf rijksinrichtingen en zes particuliere.[1]

Verblijfstitels in opvanginrichtingen
(grafiek gebaseerd op de gegevens in het rapport van de Algemene Rekenkamer Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen - 26 september 2007)
Verblijfstitels in behandelinrichtingen
(grafiek gebaseerd op de gegevens in het rapport van de Algemene Rekenkamer Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen - 26 september 2007)

LocatiesBewerken

Rijks JustitiëlejeugdinrichtingenBewerken

Particuliere JeugdinrichtingenBewerken

 • Amsterbaken (gesloten)
 • Horizon Kolkemate (voorheen Avenier, opgeheven)
 • Het Keerpunt (gesloten)
 • Juvaid (Het Poortje)
 • JJI Lelystad
 • Teylingereind
 • Schakenbosch (gesloten)
 • JJC (op het terrein van Schakenbosch; gesloten)
 • Transferium Jeugdzorg
 • OHG Zetten

MaatregelenBewerken

In justitiële jeugdinrichtingen kunnen jongeren worden opgenomen. Deze opname kan op basis van het strafrecht in de vorm van:[2]

In een instelling voor (gesloten) jeugdzorg kunnen jongeren worden opgenomen op basis van het burgerlijk recht

Sinds 2010 wordt in alle jeugdinrichtingen opvang en behandeling geboden. Alle jongeren worden behandeld via de basismethodiek YOUTURN. Daarnaast kunnen de jongeren op indicatie erkende gedragsinterventies volgen in het kader van hun behandeling. Daarvoor waren er twee soorten inrichtingen:[3]

 • opvanginrichtingen: daarin verblijven voorlopig gehechte (in voorarrest) en gedetineerde jeugdigen;
 • behandelinrichtingen: daarin worden jeugdige delinquenten behandeld voor ontwikkelingsstoornissen. Zij worden hier geplaatst vanwege een maatregel tot plaatsing in een jeugdinrichting.

Justitiële jeugdinrichtingen (JJI)Bewerken

Sinds 2010 kunnen alleen kinderen om een ‘strafrechtelijke’ reden geplaatst worden in een justitiële jeugdinrichting (in de volksmond: jeugdgevangenis). Bij strafrechtelijk gedetineerde jongeren wordt beoogd de maatschappij tegen de jongere te beschermen. Civielrechtelijke jongeren worden geplaatst in een jeugdzorg instelling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij een civielrechtelijk geplaatste jongere is het de bedoeling om de jongere tegen de maatschappij te beschermen. Met beide soorten van plaatsingen wordt tevens beoogd een goede terugkeer van de jongere in de samenleving mogelijk te maken. De scheidslijn tussen deze twee groepen is niet altijd even scherp te trekken.

Strafrechtelijk geplaatste kinderenBewerken

De criteria voor het opleggen van een PIJ maatregel zijn:[4]

 • er moet sprake zijn van een misdrijf waarvoor iemand in voorlopige hechtenis kan worden genomen;
 • de maatregel moet nodig zijn voor de veiligheid van anderen, dan wel voor de algemene veiligheid van personen of goederen;
 • de maatregel moet in het belang zijn van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige;
 • een PIJ-maatregel kan alleen opgelegd worden na advisering van ten minste twee gedragsdeskundigen uit verschillende disciplines.

Civielrechtelijk geplaatste kinderenBewerken

Verreweg het grootste deel van de civielrechtelijk geplaatste jongeren is geplaatst op basis van een OTS-maatregel (onder toezichtstelling).
Bij een onder toezichtstelling is sprake van een minderjarige, die opgroeit in een situatie waarin zijn geestelijke of zedelijk belangen of zijn gezondheid in gevaar komt. Andere middelen waarmee de situatie verbeterd kan worden moeten hebben gefaald, of het moet waarschijnlijk zijn dat deze zullen falen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan kan de kinderrechter een onder toezichtstelling uitspreken en een gezinsvoogd (van een bureau Jeugdzorg) aanstellen. De onder toezichtstelling wordt opgelegd voor ten hoogste één jaar, maar kan telkens met ten hoogste een jaar worden verlengd. De onder toezichtstelling eindigt in ieder geval bij het intreden van meerderjarigheid (behoudens enkele uitzonderingen is dat bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar).