Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel in Nederland die gebruikt kan worden wanneer kinderen probleemgedrag (bijvoorbeeld schoolverzuim) vertonen. Ook is ondertoezichtstelling toepasbaar als er sprake is van ontucht, verwaarlozing, mishandeling, pedagogische onmacht van ouders en in vergelijkbare situaties.

Wanneer een minderjarige in zijn opvoeding te maken krijgt met een bedreiging van zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen. Het Bureau Jeugdzorg wijst het gezin een gezinsvoogd toe, die begeleiding geeft aan het kind en de ouders ter oplossing van de problemen. De aanwijzingen die de gezinsvoogd geeft moeten worden gevolgd. Het gezag over het kind blijft gewoon bij de ouders en het kind blijft in eerste instantie thuis wonen. Als het echter in het belang van het kind is, kan besloten worden door de rechter het kind in een tehuis of pleeggezin te plaatsen, dit heet uithuisplaatsing. Als blijkt dat het voor het kind noodzakelijk is om per direct uit huis geplaatst te worden, kan de kinderrechter bepalen dat het kind voorlopig onder toezicht gesteld wordt. Wanneer blijkt dat de ouders niet meer in staat zijn de opvoeding van de kinderen weer volledig op te nemen of wanneer dit aan het kind ernstige (psychische) schade zou kunnen toebrengen, kan de gezinsvoogd bij de kinderrechter een verzoek tot ontheffing indienen. Dit houdt in dat de ouder wordt ontheven uit zijn/haar ouderlijk gezag over de jeugdige. De gezinsvoogdijinstelling kan dan de voogdij op zich nemen, maar ook familieleden of pleegouders kunnen dan de voogdij krijgen. Kinderen komen tevens onder voogdij te staan wanneer hun gezagsdragende ouders afwezig/onvindbaar of overleden zijn of wanneer een minderjarige moeder een kind krijgt.[1]

Van de ondertoezichtstellingen leidt circa ruwweg een derde tot verbetering voor de kinderen, bij een derde is geen verschil, en bij een derde treedt tijdens de ondertoezichtstelling juist een verslechtering voor de kinderen op.[bron?]