Gebruiker:Woudloper/De Vries & Te Winkel

VEREENIGING VAN DE VRIES & TE WINKEL
De Vries
Deze pagina, die deel is van de gebruikerspagina van gebruiker:woudloper, is bedoeld voor uitleg over de Vereeniging van De Vries en Te Winkel. Alle leeden van de vereeniging hebben echter het recht dezen pagina te bewerken, hetwelk woudloper hun daartoe verleent.

Doel der VereenigingBewerken

Hoewel de vereeniging eene herinvoering der spelling van De Vries en Te Winkel voorstaat, is dit slechts een ver verwijderd streven. In den eerste plaats wil de Vereeniging bewerkstelligen, dat men op wikipedia minder dogmatisch over spellingsquaesties redeneert. Het is goed in te zien dat spelling maar een relatief begrip is, waarin vooral het gezonde verstand gebruikt dient te worden.

PhilosophieBewerken

 
Woordenlijst der Nederlandsche taal door De Vries en Te Winkel (1872)

Laat ons kort zijn:

  • De Taalunie is een overbodig onding.
  • De spelling van De Vries en Te Winkel moet worden heringevoerd.
  • Een instituut als de Taalunie wekt den geheel onjuisten indruk dat er zoiets bestaat als "correct".
  • Daarmee werkt zij juist dogmatisme in de hand, niets geen anarchisme. Nederlanders willen soms aan Engelschen vragen wat in hun taal een "correcte" spelling van een woord zij. Antwoord: luid schuddebuikend gebrul.
  • Engeland en Amerika kennen geen "Language Union", en over het geheel genoomen verstaat men elkaar reedelijk. Wellicht doordat men zich aan de realiteit conformeert.

(Bessel Dekker 19 jul 2006 14:14 (CEST) in den kroeg)

Nog enkele citaten:

Mag ik mij veroorloven de heeren De Vries en Te Winkel aan te halen: "Wij hebben gemeend een stelsel niet te mogen aannemen, dat (...) zich zelf veroordeelt, en dat, consequent gevolgd, tot spellingen als soupjee (souspied), swarree (soirée), koeduilj (coup d'oeil) enz. brengt." Een stelsel dat zich zelf door zijn striktheid niet zoude mogen veroordelen: dat klinkt mij als muziek in de ooren. Dat wijze uitgangspunt maakt mij eens te meer tot een medestander van de vereeniging. (Fransvannes 20 jul 2006 10:58 (CEST) op den overlegpagina van Woudloper)

Elk bijzonder persoon heeft natuurlijk het recht in de spelling geheel zijne eigene overtuiging te volgen, en, al neemt hij in 't algemeen een gevestigd spellingstelsel aan, toch in enkele punten daarvan af te wijken. De gulden vrijheid, waarop ieder Nederlander prijs stelt, mag hier in geen enkel opzicht worden beperkt. (Matthias de Vries in 1869, zie deze link [1])

Het zij mij veroorloofd—geheel teegen de etiquette in—des Woudloopers pagina aan te vullen met volgend ter zake dienende citaat uit dezelfde bron: Het geldt hier niet eene vraag, waarmede eenig partijbelang, of eenig verschil van meening in kerk of staat gemoeid is. Het geldt eene doodonschuldige spellingquaestie. Bessel Dekker 21 jul 2006 20:42 (CEST)

Eene discussie in het voormalig Nederlandsch-Indië Hieraan moge thans worden toegevoegd dat bij onzen Indonesischen broeder, de id:wiki, eene discussie gaande is omtrent de wenschelijkheid, deels eene spelling uit het jaar 1901 te gebruiken (de Spelling-Van Ophuijsen) id:Wikipedia:Warung Kopi#Wiki Indonesia Ejaan van Ophuisjen? (met dank aan Meursault2004) Besschel Decker 25 jul 2006 18:03 (CEST)

Steun de VereenigingBewerken

Kenbaar kan worden gemaakt dat de Vereeniging van De Vries en Te Winkel wordt gesteund door onderstaande doozen te bevestigen op de gebruikerspaagina.

Deeze gebruiker is voor herinvoering der spelling van De Vries en Te Winkel.

Deze gebruiker past de preispelling toe: soms groen, soms wit.